Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU

15/05/2012    S92    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Chojna: Usługi udzielania kredytu

2012/S 92-152338

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
Osoba do kontaktów: Jadwiga Wachholz
74-500 Chojna
POLSKA
Tel.: +48 914141035
E-mail: zam_publiczne@chojna.pl
Faks: +48 914141117

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.chojna.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Chojna w 2012 roku.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Chojna.

Kod NUTS PL425

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna w 2012 roku.
2. Kwota kredytu: do wysokości 5 136 224,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 00/100) w trakcie 2012 roku.
3. Okres kredytowania do 30.6.2022 roku.
4. Karencja w spłacie rat kapitału do 30.3.2014 roku.
5. W okresie karencji w spłacie kapitału obsługa spłat odsetek.
6. Oprocentowanie kredytu: zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy.
7. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 7.5.2012 r. wynoszący 4,71 % i marżę banku stałą w całym okresie obowiązywania umowy.
8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 1 % kwoty kredytu.
9. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku.
10. Uruchomienie kredytu będzie następować w transzach poprzez przelew na rachunek bieżący budżetu Gminy Chojna po uprzednim złożeniu przez Gminę zapotrzebowania co do wysokości środków.
Dopuszcza się złożenie zapotrzebowania co do wysokości środków kolejnych transz za pośrednictwem faxu.
11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M skorygowanej o marżę banku.
12. Spłata kapitału kredytu w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał.
13. Wykorzystanie kredytu w transzach z możliwością zmiany kwoty transzy oraz terminu wykorzystania.
14. Odsetki dla całego okresu kredytowania płatne będą w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca od wartości uruchomionej transzy kredytu. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj: 365 i 366.
15. Spłata kredytu i odsetek nastąpi wg harmonogramu spłat kredytu.
16. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów spłaty kredytu w tym wydłużenia czasookresu spłaty kapitału kredytu na wniosek Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat, w tym przypadku odsetki naliczane będą od aktualnego rzeczywistego stanu zadłużenia.
17. Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie przy uruchamianiu transz kredytu.
18. Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od pobierania prowizji i opłat bankowych związanych z realizacją umowy.
19. Wykonawca wyraża zgodę na rezygnację Zamawiającego z wykorzystania całości lub części kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych (bez obowiązku zapłaty prowizji lub opłat).
20. Wykonawca wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu (jego części) bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego (bez obowiązku zapłaty prowizji lub opłat).
21. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie wystawiać i przesyłać na potrzeby Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące kredytu, w tym: opinie bankowe, wyciągi bankowe.
22. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
23. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
24. Wymagany termin realizacji zamówienia:
— termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku.
25. Splata kapitału kredytu w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał.
Kredyt spłacony zostanie w terminie do dnia 30.6.2022 roku.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Kwota kredytu: do wysokości: 5 136 224,00 PLN.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Chojnie 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 z dopiskiem: Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Chojna w 2012 roku.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium- oryginał, należy załączyć niezłączony z ofertą w sposób trwały, przy czym kopię należy trwale złączyć z ofertą.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 z zastrzeżeniem ust. 4a.
9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Uwaga:
Zgodnie z zapisami w znowelizowanej ustawie (Dz. U z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.), w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”. Ponieważ jest to okoliczność, skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
— Wykonawca oferujący udzielenie kredytu musi działać zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku -Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 rok Nr 72, poz. 665 z póź. zm.).
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części VII SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą
— spełnia/niespełna.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące dokumenty:
1.1. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
Pzp, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ,
1.2. dostarczyć aktualne koncesje, zezwolenie lub licencję uprawniającą do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku -Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 rok Nr 72, poz. 665 z póź. zm.)
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2.1. – 2.6. SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zał. Nr 3.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. zał. 6
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.3 .Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.4. Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
3. Informacja o podwykonawcach.
W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom część zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4.Dowód wniesienia wadium.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udział, o których mowa powyżej w pkt. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt.2 ppkt.2.1. – 2.6. SIWZ
7.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą — spełnia/niespełna.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą — spełnia/niespełna.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BZP.SKF.271.6.2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.6.2012 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 26.6.2012 - 10:00

Miejscowość:

Urząd Miejski w Chojnie.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych - środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10.5.2012


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 77.50Kb) 2012-05-15 10:24:32 80

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.Informacje_finasowe_2010 (RAR, 1.66Mb) 2012-05-15 10:25:22 237
2.Informacje_finansowe_2011 (RAR, 4.52Mb) 2012-05-15 10:26:26 173
3._Informacje_finansowe__2012 (RAR, 1.65Mb) 2012-05-15 10:27:10 167
SIWZ (DOC, 567.50Kb) 2012-05-15 10:24:50 264
UchwaA_a_RIO,_zaA_wiadczenie__ZUS,_US (PDF, 474.13Kb) 2012-05-15 10:46:28 237

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1. WyjaA nienie SIWZ (DOC, 39.50Kb) 2012-05-24 11:51:01 70
2. WyjaA nienie do SIWZ (DOC, 409.00Kb) 2012-06-13 14:34:10 52
Sprawozdanie roczne Rb-NDS 2010 inf zaciA gnietych kedytach itp (PDF, 299.80Kb) 2012-05-24 11:51:30 91
uchwaA a RIO 2010 (PDF, 157.68Kb) 2012-05-24 11:51:50 70

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 50.18Kb) 2012-06-27 08:26:50 100

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 47.50Kb) 2012-07-06 10:38:09 28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
15 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
15 maj 2012, godz. 10:24

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
15 maj 2012, godz. 10:24