Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁAT WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chojna: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁAT WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW
Numer ogłoszenia: 352192 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁAT WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Kwota kredytu: do wysokości 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) w trakcie 2014roku. 3. Okres kredytowania do 31.10.2021 roku. 4. Karencja w spłacie rat kapitału do 31.05.2015 roku. 5. W okresie karencji w spłacie kapitału obsługa spłat odsetek. 6. Oprocentowanie kredytu: zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy. 7. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 21.10.2014r. wynoszący 2,02% i marżę banku stałą w całym okresie obowiązywania umowy. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 1% kwoty kredytu płatnej w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 9. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 10. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 roku. 11. Zamawiający dopuszcza uruchomienie kredytu w transzach poprzez przelew na rachunek bieżący budżetu Gminy Chojna po uprzednim złożeniu przez Gminę zapotrzebowania co do wysokości środków. 12. Dopuszcza się złożenie zapotrzebowania co do wysokości środków kolejnych transz za pośrednictwem faxu. 13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M skorygowanej o marżę banku. 14.Wykorzystanie kredytu w transzach z możliwością zmiany kwoty transzy oraz terminu wykorzystania. 15.Odsetki dla całego okresu kredytowania płatne będą w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca od wartości uruchomionej transzy kredytu. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj: 365 i 366. 16. Spłata kredytu i odsetek nastąpi wg harmonogramu spłat kredytu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 17. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów spłaty kredytu w tym wydłużenia czasu okresu spłaty kapitału kredytu na wniosek Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat, w tym przypadku odsetki naliczane będą od aktualnego rzeczywistego stanu zadłużenia. 18.Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od pobierania opłat bankowych związanych z realizacją umowy. 19.Wykonawca wyraża zgodę na rezygnację Zamawiającego z wykorzystania całości lub części kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych (bez obowiązku zapłaty prowizji lub opłat). 20.Wykonawca wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu (jego części) bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego (bez obowiązku zapłaty prowizji lub opłat) na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego. 21.Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie wystawiać i przesyłać na potrzeby Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące kredytu, w tym: opinie bankowe, wyciągi bankowe. 22.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 23.Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 24.Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.10.2021 r. 25.Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 roku. 26.Kredyt spłacony zostanie w terminie do dnia 31.10.2021 roku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca oferujący udzielenie kredytu musi posiadać koncesje, zezwolenie lub licencje na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku -Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku: 1) zmiany terminu i kwot spłaty rat kapitałowych (skrócenie lub przedłużenie okresu kredytowania), 2)zmiany waluty w przypadku wejścia Polski do strefy euro. Przewalutowanie nastąpi bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.10.2014.13.31.53 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 57.50Kb) 2014-10-22 13:31:53 41

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.10.2014.13.32.23_1._SIWZ (DOC, 583.00Kb) 2014-10-22 13:32:23 131
22.10.2014.13.32.43_1.1_Formularz__cenowy_zaA_A_cznik_nr_1A (DOC, 160.50Kb) 2014-10-22 13:32:43 92
22.10.2014.13.32.57_1.2._Harmonogram_spA_aty_kredytu_zaA_A_cznik_nr_6 (DOC, 35.00Kb) 2014-10-22 13:32:57 95
22.10.2014.13.33.30_3.0.RIO_opinia_o_moA_liwoA_ci_spA_aty_kredytu_zaciagniA_tego_przez_Gmine_Chojna (PDF, 922.50Kb) 2014-10-22 13:33:30 95
22.10.2014.13.34.01_3.1.BudA_et_Gminy_Chojna_na_2014_rok (PDF, 1,008.43Kb) 2014-10-22 13:34:01 92
22.10.2014.13.34.33_3.2.NDS_III_kw.2014 (PDF, 722.50Kb) 2014-10-22 13:34:33 84
22.10.2014.13.35.44_3.3.Rb-27s_III_kw.2014 (PDF, 4.30Mb) 2014-10-22 13:35:44 92
22.10.2014.13.38.17_3.4.Rb-28s_III_kw.2014 (PDF, 10.20Mb) 2014-10-22 13:38:17 98
22.10.2014.13.38.50_3.5.Rb-N_III_kw.2014 (PDF, 672.50Kb) 2014-10-22 13:38:50 90
22.10.2014.13.39.15_3.6.Rb-Z_III_kw.2014 (PDF, 752.50Kb) 2014-10-22 13:39:15 89
22.10.2014.13.40.21_3.7.WPF_IX_2014 (PDF, 4.75Mb) 2014-10-22 13:40:22 82
22.10.2014.13.40.55_3.8.NDS_2013 (PDF, 511.84Kb) 2014-10-22 13:40:55 96
22.10.2014.13.42.08_3.9.Rb-27s_2013 (PDF, 4.87Mb) 2014-10-22 13:42:08 90
22.10.2014.13.44.47_3.10.Rb-28s_2013 (PDF, 10.40Mb) 2014-10-22 13:44:47 82
22.10.2014.13.45.51_3.11.Rb-N_2013 (PDF, 702.50Kb) 2014-10-22 13:45:51 81
22.10.2014.13.46.41_3.12.Rb-Z_2013 (PDF, 923.16Kb) 2014-10-22 13:46:41 81
22.10.2014.13.47.31_3.13.sprawozdanie_roczne_2013 (PDF, 2.00Mb) 2014-10-22 13:47:31 81
22.10.2014.13.48.04_3.14.OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA (PDF, 571.84Kb) 2014-10-22 13:48:04 119

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.11.2014.09.38.45 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 261.18Kb) 2014-11-05 09:38:45 78

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.11.2014.14.24.20 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 37.00Kb) 2014-11-13 14:24:20 89

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
22 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
22 paź 2014, godz. 13:31

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
22 paź 2014, godz. 13:31