Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Chojna: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 314753 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotówkowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Kwota kredytu: do wysokości 3.500.000 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy). 3. Okres kredytowania: 31.12.2013 roku. 4. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z jednodniowym wyprzedzeniem. Uruchomienie kredytu (lub jego transz) nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. 5. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie zmienne w oparciu o stopę redyskontową weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym ustalanej Uchwałą Rady Polityki Pieniężnej indeksowanej wskaźnikiem. 6. Odsetki dla całego okresu kredytowania płatne będą w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca od wartości uruchomionej transzy kredytu. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 i 366. 7. Spłata kapitału kredytu w okresach kwartalnych kalendarzowych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał. 8. Spłata kredytu i odsetek nastąpi według harmonogramu spłat kredytu. 9. Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie przy uruchamianiu transz kredytu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od pobierania prowizji i opłat bankowych związanych z realizacją umowy. 11. Wykonawca wyraża zgodę na rezygnację Zamawiającego z wykorzystania całości lub części kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych (obowiązku zapłaty prowizji lub opłat). 12. Wykonawca wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu (jego części) bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego (bez obowiązku zapłaty prowizji lub opłat). 13. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie wystawiać i przesyłać na potrzeby Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące kredytu, w tym: opinie bankowe, wyciągi bankowe. 14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 15. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 16. Wymagalny termin realizacji zamówienia: - termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 roku. 17. Spłata kapitału kredytu w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał. Kredyt spłacony zostanie w terminie do dnia 31.12.2013 roku. 18. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.chojna.pl następujące informacje: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok, 2) Budżet Gminy Chojna uchwalony na 2011 rok, 3) Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N na dzień 31.12.2010 rok, 4) Wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojna na lata 2012-2022., 5) Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2011 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 52.00Kb) 2011-12-01 13:26:17 14

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacje_finasowe_2010 (RAR, 1.66Mb) 2011-12-01 13:27:18 64
mienie_komunalne_za_2010_r. (DOC, 28.00Kb) 2011-12-01 13:30:38 70
Sprawozdanie_z_wykonania_budA_etu_za_2010_rok (DOC, 3.50Mb) 2011-12-01 13:30:10 105
FINANSOWE_2011 (RAR, 1.90Mb) 2011-12-01 13:28:29 56
Uchwalenie_budA_etu_na_2011_rok (DOC, 1.72Mb) 2011-12-01 13:29:05 79
Wieloletnia_prognoza__na_lata_2011-2022 (RAR, 889.62Kb) 2011-12-01 13:27:49 71
SIWZ_.. (DOC, 547.00Kb) 2011-12-01 13:26:35 99

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
skan zapytania (PDF, 35.84Kb) 2011-12-06 09:09:15 34
WyjaA nienie do SIWZ (PDF, 37.93Kb) 2011-12-06 09:09:40 67

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 45.97Kb) 2011-12-12 14:29:44 29

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA.. (DOC, 36.50Kb) 2011-12-16 07:57:23 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
01 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
01 gru 2011, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
01 gru 2011, godz. 13:26