Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UDZIELENIE KRÓTKORETMINOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJSCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU

Chojna: UDZIELENIE KRÓTKORETMINOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU
Numer ogłoszenia: 89615 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KRÓTKORETMINOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie krótkoterminowego kredytu złotówkowego przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Chojna w 2012 roku. 2. Kwota kredytu: do wysokości 2.000.000,00 PLN(słownie złotych: dwa miliony złotych). 3. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z jednodniowym wyprzedzeniem. Uruchomienie kredytu (lub jego transzy) nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. 4. Kredyt spłacony zostanie w 2012r.,w terminie do dnia 31.12.2012 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu(jego części),bez żadnych konsekwencji finansowych (obowiązku zapłaty prowizji lub opłat). 5. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie zmienne w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym ustalanej Uchwałą Rady Polityki Pieniężnej plus marża Banku. 6. Odsetki dla całego okresu kredytowania płatne będą w ostatnim dniu każdego miesiąca od wartości uruchomionej transzy kredytu. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 i 366. 7. Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie przy uruchamianiu transz kredytu. 8. Wykonawca zobowiązuje się odstąpienia od pobierania prowizji i opłat bankowych związanych z realizacją umowy innych niż określone w ust. 7. 9. Wykonawca wyraża zgodę na rezygnację Zamawiającego z wykorzystania całości lub części kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych (obowiązku zapłaty prowizji lub opłat). 10. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie wystawiać i przesyłać na potrzeby Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące kredytu, w tym: opinia bankowa, wyciągi bankowe. 11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich(PLN). 12. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Wymagalny termin realizacji zamówienia: - termin postawienia do dyspozycji środków finansowych- w dniu następnym po podpisaniu umowy. 14. Spłata kapitału kredytu: - Kredyt zostanie spłacony w terminie do dnia 31.12.2012 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia/niespełna .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym, Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 50.00Kb) 2012-04-19 14:51:56 95

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.Informacje_finasowe_2010 (RAR, 1.66Mb) 2012-04-19 14:52:45 47
2.Informacje_finansowe_2011 (RAR, 4.52Mb) 2012-04-19 14:53:38 46
3.Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2011 (PDF, 4.82Mb) 2012-04-19 14:54:33 72
SIWZ (DOC, 542.00Kb) 2012-04-19 14:52:15 149

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 47.02Kb) 2012-04-30 12:40:48 1

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 34.00Kb) 2012-05-08 12:55:04 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
19 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
19 kwi 2012, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
19 kwi 2012, godz. 14:51