Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu WND POKL.09.01.02-32-106/12 pod nazwą: Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Chojna: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu WND - POKL.09.01.02-32-106/12 pod nazwą: Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu WND - POKL.09.01.02-32-106/12 pod nazwą: Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wychowawczych) w pięciu szkołach podstawowych dla uczniów klas I - III w ramach projektu POKL pod nazwą: Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych 247 dzieci poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci klas I-III w 100% szkół podstawowych działających w gminie Chojna w okresie od dnia podpisania umowy do czerwca 2013. Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Chojna, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Zgodnie z celami szczegółowymi projekt zapewni każdemu dziecku objętemu wsparciem, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Realizacja zajęć zapewni również stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie czytania, pisania i podstawowych nauk matematycznych, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wykazujących problemy pedagogiczno-psychologiczne poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, poprawę rozwoju mowy. Podniesienie jakości poziomu nauczania, spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, wzrost u uczniów pewności siebie, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, lepsze poznanie matematyki, pomoc logopedyczna uczniom szkoły w gminie Chojna, poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji po kl. III. Zajęcia realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad Wykonawcami projektu będzie sprawował koordynator projektu. Realizacja zajęć będzie odnotowywana na listach obecności. Zatwierdzenie programu prowadzenia zajęć będzie podlegało modyfikacji na rzecz stron z przyczyn niezależnych od wykonawcy, dopuszcza się zmiany opracowanego programu i planu zajęć pozalekcyjnych po uzgodnieniu i akceptacji ze zamawiającym. Diagnozę przed przystąpieniem do realizacji projektu i po jego zakończeniu przeprowadzą nauczyciele prowadzący zajęcia. Będą oni też zobowiązani do przeprowadzenia spotkań z rodzicami zakwalifikowanych dzieci i uzyskania zgody na uczestnictwo dzieci w określonych zajęciach pozalekcyjnych. Do monitoringu służyć będzie publikowanie zebranych materiałów na stronie internetowej projektu w serwisie gminnym. 2. Warunki zamówienia: 1) Usługi będą realizowane w szkołach podstawowych Gminy Chojna: Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkole Podstawowej w Grzybnie, Szkole Podstawowej w Krzymowie, Szkole Podstawowej w Nawodnej, Szkole Podstawowej w Brwicach. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, będzie zobowiązany do: realizacji godzin w ramach projektu zgodnie z harmonogramem, dokumentowania zajęć (na podstawie list obecności), sporządzania dokumentacji, sprawozdań na podstawie analiz, ankiet, diagnoz i innych narzędzi wykorzystywanych do pomiaru jakości i mierzenia rezultatów oraz do pomocy i współpracy z osobami nadzorującymi projekt. Działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów. 3) Jednostka 1 h- godzina w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. 4) Zamówienie zostało podzielone na 35 części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w CHOJNIE Część 1: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin. Część 2: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 3: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 4: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 5: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 6: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 7: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 8: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 9: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 10: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - I grupa- 30 godzin Część 11: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa-30 godz. Część 12: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa-30 godz. Część 13: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa-30 godz. Część 14: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 15: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 16: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 17: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 18: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 19: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 20: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 21: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy. Część 22: Zajęcia z nauk matematyczno - przyrodniczych dla uczniów kl. I-III - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy Część 23: Zajęcia z nauk matematyczno - przyrodniczych dla uczniów kl. I-III - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZYBNIE Część 24: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 1 grupa- 60 godzin. Część 25: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 1 grupa po 60 h. Część 26: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z nauk przyrodniczych - 2 grupy po 30 h dla każdej grupy SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYMOWIE Część 27: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 1 grupa - 60 godzin. Część 28: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa - 60godz. Część 29: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z nauk przyrodniczych - 1 grupa - 60 godz. SZKOŁA PODSTAWOWA W NAWODNEJ Część 30: Zajęcia dla uczniów kl. I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 1 grupa- 60 godzin. Część 31: Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - 1 grupa po 60 h. Część 32: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa po 60 h. SZKOŁA PODSTAWOWA W BRWICACH Część 33: Zajęcia dla uczniów kl. I-III, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 1 grupa - 60 godzin. Część 34: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 2 grupy 60 h. Część 35: Zajęcia dla uczniów kl. I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa - 60 h..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający odstępuje od opisu warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert prowadzili zajęcia, co najmniej przez 1 rok szkolny w zakresie nauczania wczesnoszkolnego. Ten warunek dotyczy części od 1 do 13, od 22 do 24, od 27 do 29 oraz 33 i 35. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert prowadzili zajęcia co najmniej przez 1 rok szkolny w zakresie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych lub matematycznych. Ten warunek dotyczy części od 30 do 32 oraz 34. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert prowadzili zajęcia, co najmniej przez 2 miesiące, w zakresie nauczania logopedii. Ten warunek dotyczy części od 14 do 21, 25. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert prowadzili zajęcia, co najmniej przez 6 miesięcy, w zakresie nauczania fizyki lub/i chemii lub/i geografii. Ten warunek dotyczy części 26. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia publicznego mogą wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia (można wskazać siebie). Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykazana osoba będzie posiadała wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych dla wszystkich części zamówienia, na które będzie składana oferta.Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający odstępuje od opisu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

NIE DOTYCZY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1) zmiana okresu realizacji umowy jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych); 3) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 4) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 70.00Kb) 2012-11-26 14:46:15 67

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (DOC, 526.00Kb) 2012-11-26 14:46:38 282

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCOW (PDF, 171.81Kb) 2012-12-07 11:51:45 36

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 177.00Kb) 2012-12-10 14:15:46 62

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Gołąb

Data wytworzenia:
26 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
26 lis 2012, godz. 14:46

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
26 lis 2012, godz. 14:46