Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Utrzymanie bieżące ulic powiatowych na terenie miasta Chojna

                                                                              

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY  CHOJNA OGŁASZA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 5.278.000 EURO

kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.

 

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

 

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

Na zadanie pod nazwą: „Utrzymanie bieżące ulic powiatowych

Zamówienie realizowane jest w ramach przejęcia zadań zarządzania ulicami powiatowymi w zakresie ujętym w porozumieniu mierzy Burmistrzem Gminy Chojna a Zarządem Powiatu w Gryfinie z dnia 16.10.2007 r.

Przedmiot zamówienia jest:

Bieżące utrzymanie i remonty ulic powiatowych na terenie miasta Chojna:

- remont cząstkowe dróg, miejscowe – do 2 m2

- oznakowanie poziome i pionowe dróg,

- utrzymanie czystości w pasie drogowym wraz z infrastrukturą drogową w tym czyszczenie sieci

    kanalizacji deszczowej 2 razy/rok

- utrzymanie zieleni w pasie drogowym, bez usuwania drzew

- usuwanie skutków zimy, tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie dróg.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) -90210000-2

Termin realizacji zamówienia: 1stycznia do 31 grudnia 2008 r.

 Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 18, odpłatnie za kwotę 20 zł  wpłaconą w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie lub na konto w BS w Chojnie Nr 30 9370 0007 0000 0664 2000 0002 lub za zaliczeniem pocztowym (20 zł + koszt przesyłki) lub bezpłatnie na stronie internetowej : www.bip.Chojna.pl

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1/ Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

    osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

5/ Wykonawca musi udowodnić zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zadań o

    charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem tego zadania poprzez przedstawienie

    referencji od poprzednich zamawiających.

6/ Posiadają ważne na czas wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia świadectwa

    dopuszczające materiały użyte do realizacji zamówienia do stosowania na polskim rynku.

.

Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę oświadczeń i dokumentów złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

 

Ustala się wadium w wysokości:  3500 zł

Ofertę opakowaną i oznaczoną wg specyfikacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do dnia 24grudnia 2007 r. do godz. 900.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 24 grudnia 2007 r. godz. 915 w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4 - pokój nr 17.

 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

Nie dopuszcza się zawarcia umowy Ramowej

Nie dopuszcza się Aukcji Internetowej

Termin związania z ofertą do dnia 24 stycznia 2008 r.  

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest podinspektor Wydziału BKM - Skrycki Dariusz  tel. (091) 414-14-85, 414-10-35, fax (091) 414-11-17, pokój nr 15  (I piętro) w godz. od 8oo – 14oo, w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy                 ul. Jagiellońskiej 4.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena -  100%.                                                                                                                                           


                                                                     BURMISTRZ

Chojna dn.17.12.2007 r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie utrzymanie ulic powiatowych (PDF, 106.80Kb) 2007-12-17 15:15:22 9

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_utrzymanie_drog__8230_ (PDF, 265.22Kb) 2007-12-17 15:15:22 62
SPECYFIKACJA_koszenia_ulice_powiatowe (PDF, 17.55Kb) 2007-12-17 15:16:09 198
specyfikacja_sprz_tanie_ulic (PDF, 15.75Kb) 2007-12-17 15:16:40 65
Specyfikacja_utrzymanie_oznakowania_pionowego (PDF, 28.63Kb) 2007-12-17 15:17:11 83
Specyfikacja_utrzymanie_zieleni (PDF, 21.74Kb) 2007-12-17 15:17:35 145

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Sprostowanie (DOC, 310.00Kb) 2007-12-21 15:11:56 49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
17 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
17 gru 2007, godz. 15:15

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
17 gru 2007, godz. 15:15