Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską.

Ogłoszenie nr 550078871-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.

Chojna: Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowanie: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4

74-500  Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm o długości 430,00 mb; 2)budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 mm wraz z przykanalikami z rur PCV Ø 200 mm o łącznej długości 560,00 mb; 3)budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 315 mm wraz z przykanalikami z rur Ø 200 mm o łącznej długości 280,00 mb; 4)budowę nawierzchni drogowej (bez ostatniej warstwy drogowej, czyli kostki typu „POLBRUK” na podsypce cementowo-piaskowej) wraz z podbudową drogową

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45231200-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 725784.00 
Waluta: 892714.31

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 15.05.2001r. Repertorium A numer 2924/2001) który:

a) w rozdziale II szczegółowo określa przedmiot działania spółki,

b) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych spółki, tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki (§ 24 pkt 10 aktu założycielskiego), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, kierunków także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych (§ 24 pkt 5), powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej (§24 pkt 7 i 8) i inne. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego.

Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania parków i terenów zielonych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów, schodów i alejek parkowych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Chojna. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

kraj/woj.zachodniopomorskie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.04.2019.13.36.32 ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 927.50Kb) 2019-04-23 13:36:32 53

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.06.2019.12.40.26 ogloszenie o udzielenie zamowienia (PDF, 1.31Mb) 2019-06-07 12:40:26 88

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
23 kwi 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
23 kwi 2019, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
23 kwi 2019, godz. 13:36