Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury i Narciarską.

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

NA PODSTAWIE Art. 67 ust. 1 pkt 12

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Zamówienie z wolnej ręki

 

 

Zamawiający: Gmina Chojna

ul. Jagiellońska 4

  1. Chojna

 

 

Przedmiot zamówienia:

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury i Narciarską”:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku wg oznaczeń projektowych od studni D1 do studni D12 wraz z wpustami ulicznymi o łącznej długości – 504,5 m w tym:
  • Kanalizacja o średnicy 315 mm - 419,20 m
  • Kanalizacja o średnicy 250 mm - 20,30 m
  • Kanalizacja o średnicy 200 mm - 65,00 m
  • Studnie przelotowe Ø 1000 mm - 15 szt
  • Wpusty uliczne Ø 500 mm - 17 szt.

Szczegółowe zestawienie długości poszczególnych odcinków zawarte jest w załączniku nr 1.

 

 1. Budowa nawierzchni drogowej (ulicznej) z kostki typu „POLBRUK” wraz z podbudową i krawężnikami drogowymi zgodnie z projektem budowlanym. Do wykonania jest droga na odcinkach wg oznaczeń projektowych Ł-M, M-H oraz H-I. Powierzchnia drogi stanowi - 1.535,00 m2, a długość krawężników drogowych – 399,70 m.

Szczegółowe zestawienie powierzchni i długości krawężników stanowi załącznik nr 2.

 

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona w drodze negocjacji:

Wartość łączna:

- netto - 338.899,73 zł

- brutto - 416.846,67 zł

 

w tym:

Kanalizacja deszczowa:

- netto - 150.456,64 zł

- brutto - 185.061,67 zł

 

Roboty drogowe

- netto - 188.443,09 zł

- brutto - 231.785,00 zł

 

Wykonawca, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

 

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 2164) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki ( Akt notarialny z dnia 15.05.2001r. Repertorium A numer 2924/2001) który:

a) w rozdziale II szczegółowo określa przedmiot działania spółki,

b) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych spółki, tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki ( § 24 pkt 10 aktu założycielskiego), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, kierunków także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych (§ 24 pkt 5), powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej (§24 pkt 7 i 8) i inne.

Wg oświadczenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie z dnia 21.06.2017 r. ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania parków i terenów zielonych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów, schodów i alejek parkowych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Chojna. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie realizacji - sierpień 2017 r.

- zakończenie zadania - marzec 2018 r.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.07.2017.08.17.57 ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 1.65Mb) 2017-07-20 08:17:57 30

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.09.2017.14.35.15 informacja o udzieleniu zamowienia (PDF, 741.84Kb) 2017-09-06 14:35:15 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
20 lip 2017

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
20 lip 2017, godz. 08:17

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
20 lip 2017, godz. 08:17