Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wartości zamówienia poniżej 14.000 euro Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie.

wartości zamówienia poniżej 14.000 euro.

 

Chojna: Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie.
Numer ogłoszenia: 122431 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa przetwarzającego dźwięki w sposób analogowy w konfiguracji umożliwiającej prowadzenie pierwszego i drugiego etapu terapii jednocześnie. Przedmiot zamówienia winien posiadać bezterminową licencją i konsultacjami dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna. 2. Wymagane jest aby zestaw składał się z następujących elementów: 1) Elektroniczne ucho - aparat do stymulacji audio - psycho - fonologicznej przetwarzający dźwięk w sposób analogowy wyposażony w mikroprocesor - 2 szt. 2) Odtwarzacz płyt CD w systemie 24 bit z możliwością nagrywania - 2 szt. 3) Komplet płyt CD 24 bit z muzyką terapeutyczną ( Chorały Gregoriańskie i muzyka Mozarta, walce) 4) Słuchawki z wbudowanym wibratorem kostnym o minimalnym paśmie przenoszenia 16 - 20000 Hz - 5 szt. 5) Rozdzielacz sygnału do słuchawek umożliwiający regulację głośności kanałów powietrznego i kostnego oraz ustawianie balansu z 4 wyjściami na słuchawki - 2 szt. 6) Aparat do ćwiczeń korekcyjnych wymowy z wyjściem umożliwiającym nagrywanie głosu na płytach CD za pomocą odtwarzacza CD - 1 szt. 7) Mikrofon z kablem kompatybilny z elektronicznym uchem - 1 szt. 8) Tester słuchawek umożliwiający sprawdzanie poprawności działania kanałów powietrznych (L i P) oraz kanału kostnego w słuchawkach - 1 szt. 9) Obudowa typu rack - 1 szt. 10) Komplet przewodów łączących poszczególne urządzenia 11) Audiometr z wbudowanym mikrofonem umożliwiający przeprowadzanie testów uwagi słuchowej oraz badanie lateralizacji skalibrowany do metody A. Tomatisa - 1 szt. 12) Wykonawca oferuje gwarancję minimum 12 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.12.14.00-8, 30.23.43.00-1, 32.34.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul.Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul.Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2013.13.56.43 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 49.50Kb) 2013-06-24 13:56:43 17

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2013.13.57.29_1..SIWZ (DOC, 562.50Kb) 2013-06-24 13:57:29 158

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2013.12.31.02 Zmiana tresci SIWZ (1). (PDF, 47.67Kb) 2013-07-01 12:31:02 35

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2013.12.34.56 Zmiana Terminu skA adania ofert (DOC, 28.00Kb) 2013-07-01 12:34:56 69

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.07.2013.14.16.07 Zawiadomienie o wyborze ofert BIP (PDF, 46.01Kb) 2013-07-12 14:16:07 29

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.08.2013.11.30.40 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 33.50Kb) 2013-08-05 11:30:41 97

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
24 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
24 cze 2013, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
24 cze 2013, godz. 13:56