Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna: Narciarska 43-45-47; Sikorskiego 1; Narciarska 59; Sikorskiego 25-27

Chojna: Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna: Narciarska 43-45-47; Sikorskiego 1; Narciarska 59; Sikorskiego 25-27
Numer ogłoszenia: 215619 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna: Narciarska 43-45-47; Sikorskiego 1; Narciarska 59; Sikorskiego 25-27.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Przebudowę dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 43-47, Narciarska 49, Narciarska 55-59, Sikorskiego 1-5, Sikorskiego 21-23-25 oraz Sikorskiego 19, remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż remontowanej nawierzchni jezdni oraz chodnika przy dojazdach do wspólnot mieszkaniowych. Wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady komunalne. Inwestycja spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ciągach pieszych oraz uporządkuje parkowanie pojazdów. Przeprowadzenie zamierzonej inwestycji podniesienie estetykę i funkcjonalności kwartałów wewnętrznych. Projekt realizowany będzie na działce 38/92 w obrębie Chojna 8. 2. Do wykonania są dojazdy przy wspólnotach zlokalizowanych: 2.1. Narciarska 43-47: nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 1084 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 169 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 555 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 47 m2 2.2. Narciarska 49: nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 436 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 57 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 302 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 47 m2 2.3. Narciarska 55-59 nawierzchnia drogi z kostki granitowej nowej w ilości 322 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 84m2 nawierzchnia drogi z kostki granitowej (przełożenie) w ilości 20 m2 2.4. Sikorskiego 1-5 nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 189 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 24 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 167 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 40 m2 nawierzchnia drogi z kostki granitowej (przełożenie) w ilości 21 m2 nawierzchnia chodnika z kostki granitowej (przełożenie 65% odzysku) 162 m2 2.5. Sikorskiego 21-23-25 nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 1089 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 26 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 427 m2 nawierzchnia chodnika z kostki granitowej (przełożenie) 111 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 60 m2 2.6. Sikorskiego 19 nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 360 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 78 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 274 m2 3. Konstrukcje nawierzchni elementów przebudowy: Konstrukcja projektowanej jezdni: 1. Brukowa kostka betonowa - kolor szary gr. 8 cm 2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem # 0/31,5 mm gr. 20 cm 4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja projektowanych miejsc na śmietniki: 1. płytka betonowa 30x30 cm - materiał inwestora 2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem # 0/31,5 mm gr. 15 cm 4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja projektowanego chodnika : 1. Brukowa kostka betonowa - kolor gr. 6 cm 2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm 3. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 3. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja projektowanych miejsc postojowych: 1. Brukowiec z oporem z kostki kamiennej - materiał inwestora 2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem # 0/31,5 mm gr. 15 cm 4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja przełożonej kostki grantowej na jezdni: 1. Kostka granitow - kolor szary 2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem # 0/31,5 mm gr. 20 cm 4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja przełożonej kostki grantowej na chodnik: 1. Kostka granitowa szara 2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm 3. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 3. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 4. Wykonanie zadania zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, z załączonym przedmiarem robót, załącznikami graficznymi od 1-6 i zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych ).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum 2 roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi - branża drogowa. Złoży oświadczenie, że dysponuje osobą (osobami) posiadającą wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz dysponuje środkami finansowymi na sfinansowanie zadania. Złoży oświadczenie, że posiada środki finansowe na realizacje zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania lub zaświadczenie z banku o posiadanych środków finansowych na realizację zadania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 2.Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 3. Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 4. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. c) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w protokolarnie i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 66.50Kb) 2012-10-10 10:37:13 53

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAA_A_CZNIKI_GRAFICZNE_1-6_Rysunki_zakresu_wykonania_roobA_t (RAR, 617.70Kb) 2012-10-10 10:39:28 231
SIWZ__2012 (DOC, 707.00Kb) 2012-10-10 10:37:39 342
Przedmiar_dojazdy_do_WspA_lnot_osiedle_Lotnisko (DOC, 59.00Kb) 2012-10-10 10:51:24 226
Specyfikacje_Techniczne_-_dojazd_do_wspA_lnot (RAR, 159.70Kb) 2012-10-10 10:40:05 208

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjasnienie SIWZ BIP 1. (PDF, 38.98Kb) 2012-10-17 12:25:49 64
Zapytanie do SIWZ (PDF, 156.63Kb) 2012-10-17 12:25:22 55

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
BIP zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 55.52Kb) 2012-10-29 11:48:08 26

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 38.00Kb) 2012-11-08 14:30:27 44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
10 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
10 paź 2012, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
10 paź 2012, godz. 10:37