Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych m. Chojna Osiedle Lotnisko: Przebudowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17

Chojna: Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych m. Chojna Osiedle Lotnisko: Przebudowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17
Numer ogłoszenia: 152661 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych m. Chojna Osiedle Lotnisko: Przebudowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: . Przebudowę dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17 , w tym: remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż remontowanej nawierzchni jezdni oraz chodnika przy dojazdach do wspólnot mieszkaniowych. Wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady komunalne. 2.Inwestycja spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ciągach pieszych oraz uporządkuje parkowanie pojazdów. Przeprowadzenie zamierzonej inwestycji podniesienie estetykę i funkcjonalności kwartałów wewnętrznych. 3. Projekt realizowany będzie na działce 38/92 w obrębie Chojna 8. 4. Do wykonania są dojazdy przy wspólnotach zlokalizowanych: 4.1. Narciarska 53: nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 559 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 81 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 282 m2 rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych 151 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 42 m2 4.2. Narciarska 55-57-59 nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 772 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 431 m2 4.3. Sikorskiego 5 nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 481m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 98 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 201 m2 nawierzchnia drogi z kostki granitowej (przełożenie) w ilości 151 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 30m2 4.4. Sikorskiego 7-9-11 nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 874 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 138 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 557 m2 nawierzchnia chodnika z kostki granitowej (przełożenie) 57 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 47 m2 chodnik z kostki granitowej 80x80 99 m2 rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych 280 m2 4.5. Sikorskiego 13-15-17 nawierzchnia drogi z kostki betonowej w ilości 1047 m2 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 141 m2 nawierzchnia parkingów z brukowca 588 m2 nawierzchnia drogi z kostki granitowej (przełożenie) w ilości 240 m2 utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci komunalne 37 m2 5. Przewidziane są płatności częściowe za zamknięte zadania w kwartale budynków do 44 % wartości planowanego zamówienia, pozostała płatność w roku 2014 do dnia 31.03.2014 roku ( wskaźnik % może ulec zmianie po zakończeniu procedury przetargowej) 6. Odbiory częściowe i płatności po przedstawieniu harmonogramu przez wykonawcę za elementy nawierzchni zakończone całkowicie zgodnie ze arkuszami projektu. 7. Do składanej oferty należy załączyć harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub wg zrealizowanych elementów. 8. Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane urządzenia i wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne...

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( o wartości łącznej minimum 600 tysięcy zł,) odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - branża drogowa, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ( na minimum 600 tysięcy zł,) a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Informacja o podwykonawcach. 2.Dowód wniesienia wadium. 3. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót ( obowiązkowo wyceniona każda pozycja przedmiaru), 4. harmonogram rzeczowo-finansowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Pzp. gdy : a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), c) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, d) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, e)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w protokolarnie i potwierdzone przez Zamawiającego. Warunki zmiany ujęte w załączniku do SIWZ -Istotne postanowienia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.07.2013.07.17.21 OGLOSZENIE II (DOC, 67.00Kb) 2013-07-31 07:17:21 97

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.07.2013.07.18.18_1.SIWZ1 (DOC, 742.00Kb) 2013-07-31 07:18:19 169
31.07.2013.07.19.26_2.opis_przedmiotu_zamA_wienia_lotnisko_2013 (DOC, 37.00Kb) 2013-07-31 07:19:26 168
31.07.2013.07.19.45_3.Przedmiar_dojazdy_do_WspA_lnot_osiedle_Lotnisko_2013 (DOC, 60.00Kb) 2013-07-31 07:19:45 147
31.07.2013.07.20.07_4.Specyfikacje_Techniczne_-_dojazd_do_wspA_lnot (RAR, 159.70Kb) 2013-07-31 07:20:07 123
31.07.2013.07.21.33_5.1.Narciarska_53 (PDF, 106.75Kb) 2013-07-31 07:21:33 138
31.07.2013.07.21.53_5.2.Narciarska_55-57-59 (PDF, 108.47Kb) 2013-07-31 07:21:53 129
31.07.2013.07.22.16_5.3.Sikorskiego7-9-11 (PDF, 138.99Kb) 2013-07-31 07:22:16 146
31.07.2013.07.22.37_5.4.Sikorskiego_13-15-17 (PDF, 116.58Kb) 2013-07-31 07:22:37 125
31.07.2013.07.23.03_5.5.Sikorskiego_5_ (PDF, 107.70Kb) 2013-07-31 07:23:03 144

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.08.2013.10.24.10 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 58.14Kb) 2013-08-28 10:24:10 21

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.09.2013.11.44.52 OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 36.50Kb) 2013-09-06 11:44:52 39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
31 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
31 lip 2013, godz. 07:17

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
31 lip 2013, godz. 07:17