Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie w ramach zadania: Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne

Chojna: Wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie w ramach zadania: Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie
Numer ogłoszenia: 78879 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie w ramach zadania: Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. W zakres zamówienia wchodzi: 1. Część I. Wyposażenie 7 sal lekcyjnych ( nr 301, 302, 303, 304, 305 306, 307) w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie . 2. Część II. Wyposażenie gabinetu logopedy i gabinetu zajęć specjalistycznych . 3. Część III. Wyposażenie 3 toalet. 4. Wykonawca ma dostarczyć wyposażenie, wnieść je do sali, rozpakować, zmontować, ustawić w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, zamontować trwale jeżeli tego wymaga wyposażenie odpowiednimi elementami mocującymi na które przedstawi atesty a montaż wykonają osoby z odpowiednim doświadczeniem, opakowanie zabrać i zagospodarować we własnym zakresie. 5. Odbiór dokonany zostanie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do przekazania wyposażenia. Odbioru dokona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego. Na okoliczność odbioru dostawca przygotuje protokół w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie Excell lub równoważnym. 6. W razie zgłoszenia przez odbierającego uwag, które wykluczają przyjęcie wyposażenia w całości lub w części dostawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych nowe wyposażenie wolne od wad o czym powiadomi zamawiającego. Procedura odbioru zostanie rozpoczęta od nowa. 7. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające urządzenia do użytku w szkole. Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie elementy przedmiotu dostawy były wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Sanepid, posiadały atesty lub certyfikaty PZH, HACCP. Nie mogą one zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 8. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 9. Wyposażenie powinno zapewnić funkcjonalność i standard oraz powinno tworzyć jednolitą stylistycznie całość, estetyczny wygląd wnętrza odpowiadającego jego charakterowi i funkcji. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ część I, część II oraz część III..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.50.00-8, 39.16.00.00-1, 39.16.21.10-9, 39.13.00.00-2, 32.00.00.00-3, 30.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym. Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Zakres części zamówienia, którą Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany w następujących przypadkach: 1.wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a.wstrzymania dostaw przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, b. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich), 2. wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, 3. wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 4. wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 54.00Kb) 2012-04-05 13:08:54 89

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
IV._Przedmiar_wyposaA_enia_SP2_Chojna (DOC, 324.10Kb) 2012-04-05 13:13:25 136
CzA_A_A__I.Opis_wyposaA_enia_sal_301_302_303_304_305_306_307 (PDF, 478.57Kb) 2012-04-05 13:10:47 4263
CzA_A_A__III._Opis_wyposaA_enia_toalet (PDF, 149.05Kb) 2012-04-05 13:13:04 147
CzA_A_A__II.Opis_wyposaA_enia_gabinet_logopedy (PDF, 422.77Kb) 2012-04-05 13:12:41 6117
SIWZ_dostawa (DOC, 611.50Kb) 2012-04-05 13:10:21 138

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 40.46Kb) 2012-04-23 14:36:59 96

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 35.50Kb) 2012-05-18 14:53:21 80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
05 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
05 kwi 2012, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
05 kwi 2012, godz. 13:08