Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zagospodarowanie wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotnisko ETAP I Budowa schodów zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

 

 

Chojna: Zagospodarowanie wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotnisko ETAP I Budowa schodów zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
Numer ogłoszenia: 3126 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotnisko ETAP I Budowa schodów zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiot zamówienia obejmuje : 1)budowę schodów zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, będące przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią część zadania inwestycyjnego pt. Zagospodarowanie Wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej- wykonanie miejsc rekreacyjnej i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotnisko. 2) Inwestycja planowana jest na działce nr 38/92 z obrębu geodezyjnego nr 8 w jednostce ewidencyjnej Chojna, położonej w południowo-zachodniej części m. Chojna, pomiędzy ulicami Narciarską i Żwirki i Wigury, na terenie po byłym lotnisku wojskowym. 3)Budowa schodów zewnętrznych ażurowych oraz terenowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy ul. Narciarskiej, między budynkami mieszkalnymi, na byłym lotnisku w Chojnie w następującym zakresie: a) rozbiórka istniejących schodów terenowych, betonowych b) budowa schodów zewnętrznych, ażurowych po dwóch stronach wąwozu: SCH.1 i SCH.2 c) budowa schodów zewnętrznych, ażurowych SCH.3 prowadzących na ścieżkę z tłucznia d) budowa schodów terenowych SCH.4 e) utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej (chodniki, fragment ścieżki z tłucznia) Schody ażurowe przeznaczone są do pokonania znacznej różnicy wysokości między pieszojezdniami na skarpach północnej i południowej a wnętrzem wąwozu. 5. Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane urządzenia i wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.61-5, 45.23.32.53-7, 45.11.27.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( o wartości łącznej co najmniej 100 tysięcy zł,) odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - branża ogólnobudowlana, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ( na co najmniej 200 tysięcy zł,) a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Pzp. gdy : a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. c) nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejskie w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejskie w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.01.2014.12.50.11 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 63.00Kb) 2014-01-03 12:50:11 55

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.01.2014.12.51.23_1.SIWZ (DOC, 748.00Kb) 2014-01-03 12:51:23 376
03.01.2014.12.51.54_2._Opis_przedmiotu_zamA_wienia_schody_lotnisko (ODT, 31.20Kb) 2014-01-03 12:51:54 966
03.01.2014.12.52.22_3._1.Projek_budowlany__cz.1_opis_techniczny__Schody_WA_WA_Z (DOC, 755.50Kb) 2014-01-03 12:52:22 525
03.01.2014.12.52.58_3.2._Projekt_budowlany_cz._2_schody__WA_wA_z (PDF, 186.11Kb) 2014-01-03 12:52:58 422
03.01.2014.12.53.18_3.3._Opis_techniczny_zmiana_strona_13 (PDF, 28.93Kb) 2014-01-03 12:53:18 429
03.01.2014.12.53.39_4._Schody_zew_Chojna_przedm (PDF, 93.95Kb) 2014-01-03 12:53:39 628
03.01.2014.12.55.03_5._Specyfikacja_techniczna_Chojna_SCHODY (PDF, 541.45Kb) 2014-01-03 12:55:03 454
03.01.2014.12.55.25_6._Projekt_budowlano_-_wykonawczy_WA_WA_Z (PDF, 579.02Kb) 2014-01-03 12:55:25 524
03.01.2014.12.56.51_7._Opinia_geotechniczna_Chojna_wA_wA_z (PDF, 5.28Mb) 2014-01-03 12:56:51 211
03.01.2014.13.00.13_8._Pozwolenie_na_budowA___schody_WA_wA_z (PDF, 962.50Kb) 2014-01-03 13:00:13 180
03.01.2014.13.01.31_9._LAMPA_SOLARNA (PDF, 4.35Mb) 2014-01-03 13:01:31 120
03.01.2014.13.02.50_10.Rysunki__Schody_wA_wA_z_Chojna (ZIP, 5.05Mb) 2014-01-03 13:02:51 107

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.01.2014.11.58.27 zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 63.06Kb) 2014-01-28 11:58:27 10

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.02.2014.08.29.04 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 33.50Kb) 2014-02-19 08:29:04 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
03 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
03 sty 2014, godz. 12:50

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
03 sty 2014, godz. 12:50