Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakup serwera

Chojna: Zakup serwera
Numer ogłoszenia: 70015 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup serwera.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.Dostarczenie serwerów, szafy serwerowej i osprzętu (zgodnie z wymogami specyfikacji - opis parametrów technicznych). 2.Dostarczenie systemów operacyjnych, oprogramowania do wirtualizacji, tworzenia kopii bezpieczeństwa, oraz oprogramowania dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego działania serwerów. 3.Montaż serwerów wraz z osprzętem w serwerowni (2 piętro budynku Urzędu Miejskiego). 4.Wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby serwerowni (zgodnie z wymogami specyfikacji). 5.Podłączenie serwerów do istniejącego łącza internetowego i sieci lokalnej. 6.Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania wraz z usługami dodatkowymi, wirtualnymi hostami i kontami użytkowników na dostarczonych serwerach. 7.Migracja danych z dotychczas użytkowanych serwerów i stacji roboczych. 8.Dostarczenie i przyłączenie 25 nowych terminali, oraz przyłączenie stacji roboczych znajdujących się w budynkach urzędu, a w razie konieczności, przebudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. 9.Dostarczenie szczegółowej dokumentacji pokonfiguracyjnej i dokumentacji obsługi sprzętu dla każdego montowanego urządzenia (preferowany język polski). 10.Dostarczenie szczegółowej dokumentacji pokonfiguracyjnej dla serwerowych systemów operacyjnych, oprogramowania do wirtualizacji i oprogramowania dodatkowego (preferowany język polski). 11.W dokumentacji powinny być zawarte informacje na temat: a)nazw / typów użytych systemów operacyjnych, b)usługach uruchomionych na poszczególnych systemach i rolach pełnionych przez poszczególne instancje, w tym wirtualne (np. kontroler domeny, serwer FTP, serwer bazodanowy), c)szczegóły konfiguracji systemów, usług i oprogramowania dodatkowego. 12.Przeprowadzenie szkolenia personelu IT z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu i systemów. 13.Zagwarantowanie wysokiej stabilności i niezawodności działania sprzętu i systemów. 14.Zagwarantowanie minimum trzyletniego wsparcia w zakresie monitoringu stanu i utrzymania osprzętu. a)Parametry techniczne serwerów i osprzętu, podanych w specyfikacji, należy traktować jako minimalne. b)Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o lepszych parametrach technicznych. c)Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie nazw producentów, modeli (typów urządzeń), oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń, nie mniejszych niż te, które zostały zawarte w specyfikacji technicznej. d)Z zestawienia musi wynikać jednoznacznie, czy oferowane rozwiązanie jest zgodne z parametrami zawartymi w specyfikacji, czy posiada parametry lepsze. e)Dostarczone serwery i osprzęt powinny być opatrzone certyfikatem CE, a jego producent powinien posiadać certyfikat ISO. 15. Opis parametrów technicznych stanowi załącznik Ado SIWZ ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy) na kwotę brutto minimum 200.000 zł każde, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym załącznik Nr 10 do SIWZ.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 2. Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne załącznik Nr 11 do SIWZ.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 3.Informacja o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga dostarczenie wraz ofertą certyfikatów - zgodnie z zapisem w opisie parametrów technicznych dla oferowanego sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1)gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, 2) w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, 3)gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone nowe technologie pozwalające na wykonanie zamówienia w sposób lepszy i bardziej funkcjonalny od technologii przewidzianej w ofercie, 4)gdy Zamawiający zrezygnuje z części prac objętych przedmiotu zamówienia dopuszcza się odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejskie w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejskie w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.05.2013.10.05.17 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 57.00Kb) 2013-05-09 10:05:17 72

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.05.2013.10.07.11_1._SIWZ (DOC, 578.00Kb) 2013-05-09 10:07:11 171
09.05.2013.10.07.25_2._Przedmiot_zamowienia (DOC, 30.50Kb) 2013-05-09 10:07:25 133
09.05.2013.10.07.41_3._Fromularz__cen_zaA_A_cznik_B__do_SIWZ (DOC, 41.00Kb) 2013-05-09 10:07:41 131
09.05.2013.10.07.55_4._Specyfikacja_-_opis_parametrA_w_technicznych_zaA_A_cznik_A_do_SIWZ (DOCX, 36.06Kb) 2013-05-09 10:07:55 195

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.05.2013.10.39.18 F. zawiadomienie o wyborze BIP (DOC, 863.50Kb) 2013-05-21 10:39:18 60

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.05.2013.12.47.52 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 34.50Kb) 2013-05-31 12:47:52 29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
09 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
09 maj 2013, godz. 10:05

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
09 maj 2013, godz. 10:05