Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

?Zakup usługi edukacyjnej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradcze? w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Zakup usługi edukacyjnej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne                i doradcze” w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 „Wiedza moim kapitałem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 40827 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi edukacyjnej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradcze w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi edukacyjnej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradcze z podziałem na zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2. Zadanie nr 1: Zajęcia dydaktyczne z 9 przedmiotów oraz zajęcia dodatkowe z psychologiem i pedagogiem i wizytacje psychologa na zajęciach wyrównawczych w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14. Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie łącznie 3260 godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych realizowanych z 9 przedmiotów oraz 94 godzin wizytacji zajęć wyrównawczych oraz 60h zajęć z psychologiem i pedagogiem realizowanych na potrzeby projektu Wiedza moim kapitałem. Podział przedmiotowo-godzinowy w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 zgodny z planem zajęć przedstawiono w tabeli nr 1, 2.Zajęcia (wyrównawcze i dodatkowe) będą prowadzone dla uczniów gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z uczniem (min. 40%) oraz wykorzystaniem wiedzy w praktyce (min. 14%) - podział w tabeli nr 1. 3.Przedmiot zamówienia winien być wykonany przez zespół min. 27 max. 28 osób. Skład zespołu musi być zgodny z tabelą nr 2 wg wykształcenia, doświadczenia zawodowego, ilości osób realizujących dany przedmiot-zajęcia (z uwagi na równoległą realizację planu w szkole) oraz stopni awansu zawodowego (art. 9a Karty Nauczyciela) 4.Zadania przewidziane do wykonania w ramach zamówienia: a)Przeprowadzenie 3320h (3260h+60h) zajęć dydaktycznych w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć. Zajęcia będą realizowane w formie 60-minutowych lekcji. b)Przeprowadzenie 94h wizytacji na zajęciach wyrównawczych w każdej grupie Beneficjentów Ostatecznych oraz stworzenie protokołu z każdej wizytacji, c)Przygotowywanie się do przeprowadzania zajęć, z uwzględnieniem niezbędnych, testów, pomocy dydaktycznych, a także zgłoszenie Dyrektorowi Gimnazjum szczegółowych potrzeb w tym zakresie. d)Przygotowanie, przeprowadzenie i ocena testów sprawdzających postępy w nauce. e)Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, weryfikacja obecności uczniów na zajęciach, dostarczanie innych dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji projektu. (listy obecności, listy potwierdzenia odbioru materiałów, formularze PEFS uczniów itp.). f)Przekazanie koordynatorowi projektu zamówienia na niezbędne do przeprowadzenia zajęć materiały dydaktyczne i piśmiennicze. 5)Za wykonywane zadania Zamawiający zapłaci każdemu z wykonawców wynagrodzenie wynikające z podpisanych umów. Płatność powyższego wynagrodzenia będzie uwarunkowana dostępnością środków na koncie projektowym. 6)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą. Zadanie 2: Przeprowadzenie 46 godzin doradztwa personalnego dla uczniów Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz przeprowadzenie 480 testów osobowościowych w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14. Zadanie nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 44h doradztwa personalnego grupowego, 2)Przeprowadzenie 2h doradztwa personalnego indywidualnego, 3)Przygotowanie wzoru testu osobowościowego, który przebada uczniów Gimnazjum pod kątem predyspozycji zawodowo-edukacyjnych, 4)Przeprowadzenie testów osobowościowych i opracowanie 480 indywidualnych opinii z testów a.Przygotowanie 480 indywidualnych opinii z przeprowadzonych testów oraz przekazanie podpisanych opinii koordynatorowi projektu, b.opinie muszą zawierać minimum 1000 znaków (1 strona A4), 5)Przygotowanie na piśmie jednego indywidualnego planu rozwoju (min. 1000 znaków - 1 strona A4), 6)Doradztwo personalne oraz testy osobowościowe zostaną przeprowadzone w terminach ustalonych z koordynatorem projektu. 7)Testy osobowościowe i doradztwo personalne będą realizowane w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14. 8)Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu testów osobowościowych, oraz doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej i określenia predyspozycji zawodowych oraz posiada doświadczenie w doborze testów osobowościowych. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadania lub na całość zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części stanowi załącznik A do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zadanie 1 - Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zadanie 2- wykonawca prowadzi działalność z zakresu doradztwa zawodowego lub rekrutacji pracowników nie przerwalnie od min. 10 lat Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności odpowiedzialne za realizację zamówienia. Złoży oświadczenie, że dysponuje osobą (osobami) posiadającą wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty - wykaz oraz oświadczenie złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1)zmiana okresu realizacji umowy jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 2)w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych); 3)w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 4)w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.03.2013.09.06.43 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 60.00Kb) 2013-03-19 09:06:43 49

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.03.2013.09.07.07_1._SIWZ. (DOC, 668.50Kb) 2013-03-19 09:07:08 109
19.03.2013.09.07.30_2._formularz_cen_jednostkowych_zaA_A_cznik_B_do_SIWZ (DOCX, 116.04Kb) 2013-03-19 09:07:30 107
19.03.2013.09.07.59_3._Opis_przedmiotu_zamA_wienia_zaA_A_cznik_A_do_SIWZ (DOCX, 128.02Kb) 2013-03-19 09:07:59 105

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.03.2013.11.29.27 ZMIANA OGA OSZENIA (DOC, 29.00Kb) 2013-03-25 11:29:27 42
25.03.2013.11.49.15 Wyjasnienie SIWZ 1 (BIP) (PDF, 96.11Kb) 2013-03-25 11:49:15 22

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.03.2013.10.15.04 F. zawiadomienie o wyborze BIP (DOC, 862.00Kb) 2013-03-28 10:15:04 87

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.04.2013.13.15.37 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 40.00Kb) 2013-04-08 13:15:37 47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
19 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
19 mar 2013, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
19 mar 2013, godz. 09:06