Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakup usługi edukacyjnej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Pomóż mi, a będę miał równy start Nr wniosku WND - POKL.09.01.01-32-010/13, Nr Umowy UDA - POKL.09.01.01-32-010/13-00

 

 

Chojna: Zakup usługi edukacyjnej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Pomóż mi, a będę miał równy start Nr wniosku WND - POKL.09.01.01-32-010/13, Nr Umowy UDA - POKL.09.01.01-32-010/13-00
Numer ogłoszenia: 119436 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi edukacyjnej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Pomóż mi, a będę miał równy start Nr wniosku WND - POKL.09.01.01-32-010/13, Nr Umowy UDA - POKL.09.01.01-32-010/13-00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi edukacyjnej z podziałem na części: łącznie 10 Zadań, dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Zadanie nr 1: Przeprowadzenie 84 godzin zajęć z nauczania języka angielskiego w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 84 godzin zegarowych zajęć z języka angielskiego podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Opracowanie miesięcznych planów pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w wymiarze 84 godzin w czasie trwania Projektu. 3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy poprzez zabawę, piosenki, zajęcia ruchowe zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Celem zajęć będzie nauka podstawowych zwrotów w języku angielskim, oswojenie dzieci z nowym językiem, kształtowanie umiejętności językowych m.in. słuchania i dedukowania znaczenia słów z kontekstu, zainteresowanie dzieci kulturą krajów anglojęzycznych. 4. Zamawiający nie przewiduje zakupu podręczników, ani kart pracy dla dzieci. 5. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 6. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 7. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 8. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 9. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 11. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 2: Przeprowadzenie 84 godzin zajęć z rytmiki w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 84 godzin zegarowych zajęć z rytmiki podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Opracowanie miesięcznych planów pracy zajęć z rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym w wymiarze 84 godzin w czasie trwania Projektu. 3. Prowadzenie zajęć z rytmiki, których celem będzie rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka poprzez śpiew, taniec, słuchanie muzyki, grane na instrumentach, wystukiwanie rytmów itd. oraz kształcenie samodzielności, twórczej postawy i aktywności pozwalającej na pozbycie się zahamowań. 4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy przy zastosowaniu różnego rodzaju gier i zabaw, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 5. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 6. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 7. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 8. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 9. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 11. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 3: Przeprowadzenie 168 godzin zajęć psychologicznych w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 168 godzin zegarowych zajęć z psychologiem podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Opracowanie planu pracy na czas realizacji projektu. 3. Prowadzenie obserwacji zachowań dzieci związanych z ich funkcjonowaniem w grupie integracyjnej, prowadzenie zajęć w czasie których przeprowadzane będą: badanie diagnostyczne, diagnozowanie potencjalnych możliwości dzieci, wspieranie mocnych stron i stymulowanie gorzej rozwiniętych obszarów, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej. 4. Współpracę z wychowawcami i rodzicami/opiekunami prawnymi w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej. 5. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli. 6. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 7. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 8. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 9. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 10. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 12. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 4: Przeprowadzenie 252 godzin zajęć logopedii w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 252 godzin zegarowych zajęć grupowych (do 8 osób) lub indywidualnych z logopedą podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Prowadzenie zajęć terapii logopedycznej z dziećmi uczęszczającymi do oddziału integracyjnego Również z dziećmi niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 3. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej, obejmującej badanie mowy i motoryki narządów artykulacyjnych, określenie rodzaju wady wymowy, sporządzenie diagnozy oraz opracowania indywidualnego planu terapii logopedycznej dla poszczególnych dzieci i omówienie jej treść z rodzicami / opiekunami prawnymi. 4. Przygotowanie kart pacy niezbędnych do zajęć. 5. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodziną dziecka w celu eliminowania niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka z wadą wymowy, wspierania i motywowanie do pracy z dzieckiem w domu. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli. 6. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 7. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 8. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 9. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 10. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 12. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 5: Przeprowadzenie 168 godzin zajęć z pedagogiem specjalnym w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 168 godzin zegarowych zajęć z pedagogiem specjalnym podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Prowadzenie zajęć mających na celu integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. 3. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, wspieranie ich rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań. 4. Opracowanie i realizację indywidualnych programów pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych za pomocą twórczych i nowoczesnych metod nauczania zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego dostosowaną do możliwości dzieci niepełnosprawnych. 6. Prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli. 7. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 8. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 9. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 10. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 11. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 13. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 6: Przeprowadzenie 168 godzin zajęć rehabilitacji w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 168 godzin zegarowych zajęć grupowych (do 8 osób) lub indywidualnych z rehabilitantem podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Opracowanie planu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci na czas trwania Projektu. 3. Przeprowadzenie zajęć w formie zabaw, ćwiczeń i gier ruchowych, które będą miały charakter stymulujący. Celem zajęć będzie wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, i poprawią ogólnie rozwój dziecka. 4. Dokonanie na pierwszych zajęciach m.in. oceny napięcia mięśniowego, postawy ciała i reakcji równoważnych. Ocenienie sprawności rąk (motoryka mała), koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Wprowadzenie podczas zajęć elementów różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci, m.in: metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody Orffa i Labana, program aktywności Ch. Knilla itp. 5. Wskazanie rodzicom jak, w warunkach domowych, pobudzać rozwój ruchowy dziecka, wzmacniać siłę jego mięśni i zapobiegać wadom postawy. 6. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 7. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 8. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 9. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 10. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 12. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 7: Przeprowadzenie 84 godzin zajęć muzykoterapii w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 84 godzin zegarowych zajęć grupowych (do 8 osób) lub indywidualnych z muzykoterapii podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Prowadzenie zajęć mających na celu integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi, poprawę komunikacji, naukę odpoczynku i relaksacji, usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych, uwrażliwienia na piękno muzyki oraz poprawienia kondycji ruchowej i psychofizycznej. 3. Opracowanie miesięcznych planów pracy z muzykoterapii dla dzieci w czasie trwania Projektu. 4. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 5. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 6. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 7. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 8. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 10. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 8: Przeprowadzenie 84 godzin socjoterapii w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 84 godzin zegarowych zajęć grupowych (do 8 osób) socjoterapeutycznych podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Przeprowadzenie badań rozpoznających indywidualne potrzeby dzieci oraz przeprowadzenie zajęć mających na celu wzmacnianie motywacji, eliminowanie niepożądanego zachowania, usprawnianie funkcjonowania społecznego i naukę nowych umiejętności społecznych. 3. Stworzenie możliwości do mówienia o własnych udanych i nieudanych relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, nauczenia wychodzenia z ról niekorzystnych dla dziecka oraz stworzenia możliwości odreagowania napięcia oraz wyzwalania emocji, a także nauczenia rozpoznawania i wyrażania swoich emocji. 4. Opracowanie miesięcznych planów zajęć socjoterapeutycznych dostosowanych do rozpoznanych trudności dzieci. 5. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 6. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 7. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 8. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 9. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 11. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 9: Przeprowadzenie 42 godzin zajęć z pielęgniarką w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie łącznie 42 godzin zegarowych zajęć grupowych z pielęgniarką podzielonych na 30 minutowe zajęcia. 2. Przeprowadzenie badań pod kątem prawidłowego rozwoju dzieci. 3. Założenie dzieciom kart rozwoju dziecka. 4. Opracowanie planu pracy na czas realizacji projektu. 5. Przeprowadzenie cyklu spotkań przybliżających dzieciom edukację medyczną (zachowania prozdrowotne, udzielanie pierwszej pomocy itp.) oraz edukację ekologiczną. 6. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 7. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 8. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 9. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 10. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 12. Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci. Zadanie nr 10: Przeprowadzenie 30 godzin badań ortopedycznych w terminie do 30 września 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie 15 godzin badań ortopedycznych dzieciom i postawienie diagnozy w terminie do 31.05.2014 r. 2. Przeprowadzenie 15 godzin badań ortopedycznych dzieciom i postawienie diagnozy w terminie do 28.02.2015 r. 3. Opracowanie strategii pracy sensoryczno-terapeutycznej oraz planu pracy na czas realizacji projektu. 4. Dokładny termin wykonania zamówienia określi umowa z Wykonawcą. 5. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 6. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 7. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 8. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. Część wspólna dla zadań 1-10: 1. Systematyczne dokumentowanie prowadzonych zajęć poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku i na listach obecności. 2. Współpracę z personelem Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu. 3. Niezwłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 4. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w planie zajęć, o których poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed ustaloną wcześniej datą zajęć. 6. Dla zadań 1-3, 5 i 7-9: Monitorowanie postępów dzieci poprzez zapisy w indywidualnych kartach dziecka oraz przygotowywanie co trzy miesiące indywidualnych opisowych raportów z postępów dzieci..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w tym zakresie.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w zakresie .

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oraz złożeniu Oświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień do wykonania zamówienia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul.Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul.Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Pomóż mi, a będę miał równy start Nr wniosku WND - POKL.09.01.01-32-010/13, Nr Umowy UDA - POKL.09.01.01-32-010/13-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.04.2014.13.16.47 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 84.00Kb) 2014-04-08 13:16:47 52

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.04.2014.13.17.10_1._SIWZ. (DOCX, 304.75Kb) 2014-04-08 13:17:10 197
08.04.2014.13.17.29_2.OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMA_WIENIA (DOC, 130.00Kb) 2014-04-08 13:17:29 175

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.04.2014.13.51.17 ZAWIAMOMIENIE O WYBORZE OFERTY BIP (PDF, 149.43Kb) 2014-04-24 13:51:17 101

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.05.2014.13.39.06 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 67.00Kb) 2014-05-08 13:39:06 82

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
08 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
08 kwi 2014, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
08 kwi 2014, godz. 13:16