Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zaproszenie do przetargu. Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle


BURMISTRZ GMINY

CHOJNA

0x01 graphic

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

0x08 graphic

0x01 graphic

Na zadanie pod nazwą „ Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle”

Realizowanego w ramach projektu pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ

Adam Fedorowicz

Chojna - czerwiec - 2007 r.

Nazwa zamówienia:

Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle

SPIS TREŚCI

1. Zaproszenie do przetargu str. 3

2. Informacja o przetargu str. 4

3. Instrukcja dla oferentów str. 5

4. Druk oferty - załącznik nr 1 str. 12

5. Cennik - załącznik nr 2 str. 14

6. Oświadczenie oferenta - załącznik nr 3 str. 15

7. Wykaz zamówień realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat

przez oferenta - załącznik nr 4 str. 16

 

- Wzór umowy - kpl. 1

 • Przedmiar robót kpl. 1

- Specyfikacja techniczna (standardowa) - 1 kpl.

1. Zaproszenie do przetargu.

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Burmistrz Gminy Chojna zaprasza uprawnionych oferentów do składania ofert w przetargu na „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle

 

 

 1. Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich Oferentów posiadających udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań.

 

 1. Wymagany czas realizacji zadania - sierpień 2007 r.

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:

Inspektor Wydz. BKM - Jan Będzak

Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85; 414-10-35; fax 414-11-17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacje o przetargu

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia został określony na podstawie kosztorysu budowlanego, który obejmuje:

 

1). Roboty budowlane : CPV 45453000-7

w tym :

- murarskie,

 • tynkarskie,

 • stolarka,

 

 

 1. Tryb zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

Podstawa prawna zamówienia:

 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami);

 • zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna;

- zgłoszenie robót;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

 

 

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

 1. Sposób przeprowadzenia przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2004r. Nr 19 poz.177 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu

nieograniczonego.

 

2. Wymagania zamawiającego wobec oferentów.

  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

   1. Wykupić (pobrać z BIP Gminy Chojna) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

2.1.2. Potencjał kadrowy.

Odpowiednio wykwalifikowany personel we wszystkich branżach występujących

w przedmiocie zamówienia oraz osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

do nadzoru nad pracami budowlanymi.

 

2.1.3. Potencjał sprzętowy.

Posiadać lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

2.1.4. Doświadczenie zawodowe.

Zrealizowanie jako wykonawca bezpośredni w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia.

  1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane roboty , nie mniej niż 1 rok.

3. Dokumenty wymagane od Oferenta

3.1. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia:

3.1.1. Formularz oferty (na załączonym druku).

3.1.2. Formularze cenowe - zawierające cenę brutto oraz ceny jednostkowe.

3.1.3. Potwierdzenie wniesienia wadium.

3.1.4. Dane dotyczące wiarygodności prawnej , finansowej i technicznej oferenta:

l/ Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada

przedmiotowi zamówienia i jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym.

2/ Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (zał. nr 3).

3/ Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.

4/ Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze

składkami na ubezpieczenie społeczne

 

5/ Oświadczenie, że przeciwko oferentowi nie wszczęto postępowania o popełnienie

przestępstw w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub

innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

6/ Informacja czy Oferent jest płatnikiem podatku VAT. Załączyć kserokopię

decyzji Urzędu Skarbowego .

7/ Oświadczenie , że Oferent zapoznał się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz dokumentacją projektową i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

8/ Oświadczenie o udzielonych gwarancjach na wykonane roboty.

9/ Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania.

10/ Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w okresie ubiegłych trzech lat o

charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku

nr 4 wraz z referencjami od poprzednich zamawiających.

 

3.1.5. Dane dotyczące budowy:

1/ Opis sposobu prowadzonych robót - organizacja budowy i plan zapewnienia

jakości.

2/ Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia.

3/ Wypełnione „przedmiary robót".

4/ Oferent ma prawo załączyć wszystkie inne załączniki mające wpływ na jego

ocenę oraz związane z przedmiotem zamówienia - na końcu oferty .

3.1.6. Projekt umowy.

Uwaga l: Brak któregokolwiek z dokumentów lub złożenie ich w formie innej niż

wymagana przez SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.

 

Uwaga 2: Oferent w cenie musi uwzględnić koszty zabezpieczenia budowy oraz

wszelkie inne koszty mogące występować przy realizacji oraz odbiorze robót.

4. Przygotowanie ofert.

 

4.1. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. Oferent,

który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

4.2. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.3. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, oraz zdobył wszelkie

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania

umowy.

4.4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

  1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim na

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz

podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Każda ze stron oferty,

oraz wszelkie miejsca w których oferent naniesie zmiany, muszą być parafowane

przez osobę podpisującą ofertę.

  1. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami podanymi

w p.3 powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według

warunków i postanowień zawartych w specyfikacjach istotnych warunków

zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku gdy

jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje On " nie

dotyczy ".

  1. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu.

  2. Oferent może zwrócić się na piśmie do Burmistrza Gminy Chojna ul. Jagiellońska 4;

74-500 Chojna o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Burmistrz

udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od

terminu składania ofert określonego w pkt. 9 i prześle treść wyjaśnienia wszystkim

oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 1. Poprawki dokonywane w materiałach przetargowych.

 

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim oferentom .

Zamawiający przedłuży , w miarę potrzeby , określony w pkt. 8 termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

 1. Okres ważności oferty.

 

  1. Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu

składania ofert.

  1. W wyjątkowych okolicznościach , Zamawiający może przed upływem okresu

pierwszej ważności ofert poprosić , aby oferenci przedłużyli okres

ważności o dodatkowy ściśle określony czas . Prośba ta , jak i odpowiedź

oferentów powinny być wystosowane pisemnie lub telegraficznie (fax).

 1. Wadium

 

7.1. Oferent przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w

wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium

może być wniesione w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy

w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 22.06.2007r.

do godz. 1030, lub w innej formie tj. poręczeniach lub gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

  1. Potwierdzenie wpłaty wadium oferent dostarczy Zamawiającemu wraz z ofertą.

 

7.3. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium dla Oferentów, których oferty nie

zostaną wybrane. Zamawiający przekaże do banku w ciągu 7 dni roboczych

od daty podpisania umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana, lecz

nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą

określonego w pkt. 6.1.

7.4. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego , jeżeli:

- odmówi podpisania umowy,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 • 8. Składanie ofert:

 •  

8.1. Oferty przygotowane zgodnie z niniejszą SIWZ przyjmowane będą przez

Zamawiającego do dnia 22.06.2007 r. do godz. 1030.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym

powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

 

8.2. Oferent zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, oraz będzie posiadać oznaczenia:

"Oferta na Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę

komputerową - Godków Osiedle

Nie otwierać przed 22.06.2007 r. do godz. 1100 "

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać

nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku

stwierdzenia jej nieważności.

Kompletne dokumenty przetargowe , ułożone w kolejności podanej w p. 3

SIWZ należy umieścić w kopercie (opakowaniu), odpornej na uszkodzenia

mechaniczne.

 

9. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim 74-500 Chojna ul. Jagiellońska 4 woj.

Zachodniopomorskie w sekretariacie pok. 12, nie później niż do 22.06. 2007 roku

do godz. 1030.

Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.

Osobie składającej dokumenty przetargowe wydawane będą potwierdzenia jej

wpłynięcia z oznaczeniem daty i godziny oraz nadanego numeru .

Oferenci składający dokumenty ofertowe w inny sposób niż osobiste doręczenie,

potwierdzenia takiego nie otrzymają - z racji nie oznakowania koperty zewnętrznej.

 

 

 1. Modyfikacja lub wycofanie oferty

 

10.1. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 8, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie

terminu składania ofert.

10.2 Wycofania są bezwarunkowe i ostatecznie kończą udział w procedurze

przetargowej na to zadanie.

 1. Otwarcie ofert

 

11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2007 roku o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna).

  1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności oferentów,

którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 11.1.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy oferentów i

ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone

"WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty

wewnętrzne nie będą otwierane.

11.3. Oferty , które nie zostały otwarte i odczytane podczas otwarcia ofert, nie będą dalej brane pod uwagę dla celów oceny , niezależnie od okoliczności.

12. Procedury oceny ofert

12.1. W pierwszym etapie oceny dokumenty przetargowe podlegają sprawdzeniu ich poprawności formalnej .

Brak dowodu wpłacenia wadium jest równoznaczny z odrzuceniem oferty bez jej rozpatrywania. Wniesienie wadium w formie innej niż dopuścił Zamawiający będzie traktowane, do celów postępowania przetargowego jak jego nie wpłacenie a oferta odrzucona bez rozpatrywania.

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli wystąpi brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub dokumenty nie są podpisane przez osobę uprawnioną.

12.2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

12.3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty.

l/ w przypadku rozbieżności w kosztorysie ofertowym pomiędzy ceną jednostkową danej pozycji a jej wartością kosztorysową wynikającą z pomnożenia ceny jednostkowej przez ilość jednostek, jako właściwa zostanie przyjęta cena jednostkowa danej pozycji i na tej podstawie skorygowana wartość i cena oferty (o ile nie ma miejsca oczywisty i rażący błąd w umieszczeniu miejsca dziesiątego w cenie jednostkowej),

2/ jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie

cena wyrażona słownie.

Cena ofertowa zostanie przez Zamawiającego dostosowana zgodnie z powyższą

procedurą korekty błędów za zgodą oferenta i będzie dla oferenta wiążąca.

13. Kryteria wyboru oferty

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami:

KRYTERIUM WAGA w %

 

cena 100%

13.2. Sposób oceny i wyboru ofert

Członkowie komisji przetargowej oceniają oferty przyznając im punkty

obliczane w następujący sposób :

 

KRYTERIUM - CENA OFERTOWA

Max ilość punktów otrzyma najniższa cena oferty.

najniższa oferowana cena

—————————-— x 1,00 = max do 100 pkt.

cena danego oferenta

14. Powiadomienie o wyborze oferty

14.1. W ciągu 10 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu zamówienia

przez Zamawiającego, oferent, którego oferta została wybrana

zobowiązany jest do podpisania umowy.

 

 

 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania

15.1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny .

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć :

l/ w pieniądzu na konto Zamawiającego,

2/ w poręczeniach bankowych

3/ gwarancjach bankowych;

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych;

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.4 lit.b

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

15.3. Po dokonaniu odbioru robót następuje zwrot 70 % zabezpieczenia. Pozostałe 30 %

zabezpieczenia zostaje zwrócone po odbiorze gwarancyjnym robót i po

upływie czasu rękojmi. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie

z Wykonawcą robót.

 1. Protesty i odwołania

 

 1. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku
  w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
  w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki odwoławcze i skarga cytowaną wyżej ustawą.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia,
  w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 3. Protest dotyczący postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

 5. Protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony Zamawiający odrzuca.

 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 7. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje nie później niż w terminie
  5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.

 8. Od oddalenia protestu lub jego odrzucenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 9. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wniesionym odwołaniu.

 10. Od odwołania pobiera się wpis. Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania.

 11. Odwołanie rozpoznaje zespół 3 arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 12. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się połowę wpisu.

 13. Strony postępowania odwoławczego ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyników.

 14. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postępowania zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

Zapraszamy wszystkich oferentów do złożenia korzystnej oferty przetargowej.

 

Chojna, czerwiec 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OFERTA

0x08 graphic
0x08 graphic

 

 

( pieczęć Oferenta)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pt.

Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle

SKŁADAMY OFERTĘ zadania za cenę:

1. Cena oferty brutto: : ......................................................

(słownie: .................................................................................................................... zł)

w tym VAT : .................................

(słownie: .................................................................................................................... zł)

 1. Udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy z wyłączeniem materiałów i urządzeń dla których stosuje się przedłużony okres gwarancji określony w Specyfikacjach Technicznych.

........................................................ ........................................................

data, miejscowość pieczęć i podpis (podpisy)

Załącznik nr 1 cd.

 1. Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i po dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych

prac oświadczamy, że:

 • zamówienie będziemy w stanie zrealizować i zakończyć najpóźniej w terminach do 25.08.2007 r.

 • roboty będą realizowane zgodnie z przedstawionym a następnie po wyborze oferty uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

 • zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń

 • uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty

 

5. Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zostało wniesione w następującej formie: .......................................................................

w dniu ...........................

 

6. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej

zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść żądane przez

Zamawiającego ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY, w wysokości ............................... zł,
w następującej formie:

.......................................................................................................... .........................................................................................................

 

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia:

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Wyżej wymienione Załączniki zostały złożone na ..... kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony numer ........... . (uwaga - numeracja dotyczy również stron pustych)

 

................................................ .............................................

data, miejscowość pieczęć i podpis (podpisy)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

CENNIK

Lp.

 

Opis robót

 

Cena netto

 

Cena brutto

 

1.

roboty budowlane razem

 

 

 

 

w tym: roboty budowlane

 

 

 

 

roboty stolarskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

Do robót dodatkowych nie objętych cenami jednostkowymi w przedmiarze robót stosowane będą n/w parametry cenowe:

1. Robocizna R =

2. Koszty ogólne Ko =

3. Koszty zakupu Kz =

4. Zysk Z =

5. Ceny materiałów M < wg średnich Sekocenbudu uzgodnionych z Inwestorem.

6. Sprzęt S < wg średnich Sekocenbudu uzgodnionych z Inwestorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

...............................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

dotyczy: zadania pn. Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle

 

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

a także dysponujemy pracownikami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

........................................... .....................................

(miejsce ,data) (podpisy i pieczęcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

.............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

 

 

 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT PRZEZ OFERENTA, ZBLIŻONYCH CO DO ZAKRESU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy poświadczam(-y) wykonanie przez Wykonawcy poniższych zamówień:

 

 

Nazwa Zamawiającego

Nazwa, lokalizacja, data rozpoczęcia
i zakończenia przedsięwzięcia

Cena kontraktu

Procent (%) udziału oferenta
w przedsięwzięciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ ...................................................

 

(Miejscowość i data) (podpisy i pieczęcie)

Uwaga: załączyć referencje dotyczące zrealizowanych kontraktów

 

 

0x01 graphic

Umowa Nr BKM/ /.

zawarta w dniu ……czerwca 2007 r. w Chojnie pomiędzy:

Gminą Chojna zwaną dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Gminy Chojna - Adam Fedorowicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Kuflowskiej

a

…………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego występują:

 

…….…………….- Wykonawca

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Strony postanowiły co następuje:

 

§ 1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania p.n. remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

 1. Zakres robót z podziałem na branże wyszczególniony został w ślepym kosztorysie , stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz ofercie Wykonawcy.

 2. Na czas realizacji umowy Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, który jest przedstawicielem Zamawiającego i dokonuje wszelkich czynności w jego imieniu.

 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie w niej uzgodnionym.

 4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej Umowy oraz że posiada pozwolenie na budowę.

§ 2

Podwykonawcy

 

 1. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO.

 2. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

 

§ 3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

 

 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  1. termin przekazania placu budowy wraz z przyzwoleniem Starostwa Powiatowego w Gryfinie na wykonanie robót - do dnia 04.07.2007 r.

  2. termin rozpoczęcia robót - najpóźniej do siedmiu dni po przekazaniu placu budowy;

  3. termin zakończenia robót do dnia 25 sierpnia 2007 roku.

 2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  1. Wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;

  2. Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.

 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

 

§ 4

Wynagrodzenie WYKONAWCY

 

Strony określają wynagrodzenie za faktyczne wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie:

………… brutto, (słownie:……………………………. ).

Zadanie realizowane w ramach wniosku Sektorowy Program Operacyjny ,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 SPO pod nazwą :

„remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle

§ 5

Warunki płatności

 1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo na podstawie faktury, wystawionej przez WYKONAWCĘ w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia - protokołu odbioru robót .

 2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury wraz z protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru na konto Wykonawcy Nr ………………………….

 3. Wykonawca posiada NIP ………………..

 4. Za nieterminowe płatności faktur WYKONAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 5. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

 

§ 6

Obowiązki Stron

 

 1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

  1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie WYKONAWCY placu budowy, wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy;

  2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

  3. Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8;

  4. Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej Umowy.

 2. Do obowiązków WYKONAWCY należy:

  1. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z umową, wcześniejsze wykonanie zadania przez Wykonawcę nie upoważnia do wystawienia faktury.

  2. Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

  3. Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ;

  4. Wykonanie przyłączy wszelkich mediów dla potrzeb realizacji umowy.

  5. Wykonanie i terminowe przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu niniejszej Umowy;

  6. Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  7. Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

  8. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

  9. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

  10. Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  11. Po zakończeniu i przekazaniu robót- uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez WYKONAWCĘ, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

  12. Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  13. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
   w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

 

 

 

 

 

 

§ 7

Inspektor Nadzoru i kierownictwo nad wykonaniem robót

1. WYKONAWCA ustanawia Kierownika Budowy:
w osobie ……………….. upr. bud. nr ……………………. wydane przez ………………………………………………………………………………….., aktualnie przynależącego do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. ZAMAWIAJĄCY powołuje Inspektora Nadzoru : w osobie - Jerzy Sawicki upr. bud. Nr 212/Sz/83 wydane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie dnia 23.03.1983 r.

 

§ 8

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy

 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  1. odbiory robót zanikających,

  2. odbiór końcowy.

 2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale Inspektora Nadzoru. WYKONAWCA winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy.

 3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzone będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktury.

 4. WYKONAWCA będzie awizował Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego na czternaście dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego .

 5. Podstawą do zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości odbioru będzie faktyczne wykonywanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

 6. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym czternastu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

 7. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 6, WYKONAWCA protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku WYKONAWCA nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Inspektora Nadzoru zwróci WYKONAWCY poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.

 8. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, WYKONAWCA powiadomi na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

 9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, instrukcje obsługi, opinię kominiarską oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, sprawozdanie techniczne.

 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu, Inżynier Kontraktu może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego,
  z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

§ 9

Roboty dodatkowe

 

 1. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

 2. Roboty dodatkowe będą rozliczane wg cen jednostkowych zgodnych z ofertą wykonawcy, a w przypadku braku takich cen na podstawie cen negocjowanych z wykonawcą, wyliczonych jako pochodne cen robót wskazanych w ofercie.

 

§ 10

Kary umowne

 1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

  1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy- w wysokości 0,1 %. wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy- za każdy dzień zwłoki;

  2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU:

   1. w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca pokryje wszelkie straty związane z utratą lub ograniczeniem środków z jakich inwestycja jest współfinansowana do wysokości faktycznie poniesionych strat.

   2. karę za zawinioną przez siebie zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy- za każdy dzień zwłoki;

   3. karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu,
    w którym stwierdzono usterki- za każdy dzień zwłoki;

 2. W przypadku opóźnień lub nie przystąpienia do usunięcia usterek Zamawiający zrealizuje Gwarancję na Wykonany przedmiot umowy na poczet usunięcia wad
  i usterek.

§ 11

Ubezpieczenia.

 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, odpowiedniej umowy ubezpieczenia kontraktowego od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, w której suma ubezpieczenia wynosi minimum 100% wartości umowy.

 2. Ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1 musi obejmować również zakres utraty i uszkodzenia z tytułu wszelkich ryzyk, i obejmować w szczególności:

a). prace objęte umową,

         • b). dokumenty, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były utrwalone.

         • Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną WYKONAWCY, jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

         • Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.

         • Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu umowy oraz odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmii za wady przedmiotu umowy.

         • Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać WYKONAWCA, należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokumenty te winny być przedstawione w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru WYKONAWCA winien okazać dowody opłaconych składek.

         • WYKONAWCA obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w charakterze, zakresu wykonywanych prac i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez cały czas - stosownie do warunków umowy.

         • Jeżeli WYKONAWCA uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności WYKONAWCY.

         • Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały WYKONAWCĘ.

          § 12

          Odstąpienie od Umowy

           

          Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

          1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

           1. zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY;

           2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

           3. WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie;

           4. WYKONAWCA z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu.

          2. WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

           1. ZAMAWIAJĄCY opóźnia termin przekazania placu budowy wraz
            z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i kompletną dokumentacją techniczną o piętnaście dni roboczych od daty ich powstania;

          3. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

          4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

           1. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCA, przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

           2. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

           3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

           4. WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

           5. ZAMAWIAJĄCY, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:

          • dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

          • rozliczenia się z WYKONAWCĄ z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych
           z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że WYKONAWCA wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów
           i urządzeń,

          • przejęcia od WYKONAWCY pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

          § 13

          Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

          oraz gwarancja na wykonany przedmiot umowy

           

          1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione po zakończeniu robót i przedłożeniu Gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie zwrócone 70% wartości należytego wykonania umowy, pozostałe 30% pozostanie zabezpieczone na poczet roszczeń z tytułu gwarancji.

          2. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia na wykonany przedmiot umowy w formie zgodnej z formularzem gwarancji należytego wykonania, ważnej przez okres gwarancyjny na kwotę 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

          3. Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres 12 miesięcy,
           z wyłączeniem elementów wyposażenia, materiałów i urządzeń dla których zastosowano przedłużony okres rękojmi zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

          4. WYKONAWCA zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone
           w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancyjnym w terminach technicznie
           i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.

          5. W przypadku gdy WYKONAWCA nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek
           w terminie nie dłuższym niż siedem dni, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt WYKONAWCY, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających
           z gwarancji. Koszty naprawy zostaną pokryte ze środków uzyskanych z należytego zabezpieczenia na wykonanie przedmiotu umowy.

          6. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umowy, jako gwarancję należytego wykonania umowy, tj. kwotę ……………… złotych w formie pieniężnej dniu podpisania umowy.

          7. WYKONAWCA po zakończeniu robót na czas trwania gwarancji tj. 12 miesięcy wniesie zabezpieczenie na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj……………… złotych w formie pieniężnej .

          § 14

          Postanowienia końcowe

          Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

           

          § 15

          Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

          § 16

          W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

           

          § 17

          Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY oraz trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

          § 18

          Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty (załączniki):

          1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

          2. Oferta;

          3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

           

          ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

           

          2007-06-01

          Inwestor:

          Gmina Chojna

          ul. Jagiellońska 4

          74-500 Chojna

          Wykonawca:

           

           

           

          Kosztorys Inwestorski Nr: 1/08/05

           

          Data Oprac.: 2007-06-01

          Nazwa budowy: Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową

          Adres budowy: Godków Osiedle - działka nr 289, 74-500 Chojna

          Obiekt: Świetlica wiejska

          Tytuł: Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle

          Rodzaj robót: Remontowe

           

          Podstawa opracowania: KNR 0-19, KNKRB 03, Wacetob 4-01, KNNR Wacetob 3, Wacetob 2-02, KNKRB 02, Wacetob 4-02, KNR 20-2U, KNR 0-12, KNR 4-01I, KNR 4-01

          Waluta: PLN

          Stawka roboczogodziny: ….. PLN

           

          Nazwa

          Wartość

          R

          M

          S

          Kwota

          Razem

          Koszty bezpośrednie

           

           

           

           

           

           

          W tym transport

           

           

           

           

           

           

          Koszty zakupu od M

           

           

           

           

           

           

          Koszty pośr. od R

           

           

           

           

           

           

          Koszty pośr. od S

           

           

           

           

           

           

          Zysk od R

           

           

           

           

           

           

          Zysk od S

           

           

           

           

           

           

          Zysk od KR

           

           

           

           

           

           

          Zysk od KS

           

           

           

           

           

           

          Koszty z narz. w rozbiciu

           

           

           

           

           

           

          Koszty z narzutami (netto)

          PLN

           

           

           

           

           

          Stawka VAT

          22,00 %

           

           

           

           

           

          Wartość brutto

          PLN

           

           

           

           

           

           

          Słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście PLN siedemdziesiąt dwa gr

           

          Sporządził:

          Jerzy Sawicki

          Nr 212/Sz/83

          ul. Jagiellońska 4

          74-500 Chojna

           

           

           

          Sprawdził:

           

           

           

           

           

           

          Opis:

          Projekt zakłada remont i modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w części przeznaczonej na salę komputerową ze stałym łączem internetowym, w której będzie utworzona kawiarenka internetowa ogólnodostępna dla mieszkańców Godkowa Osiedla.

          Zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace:

          - wymiana stolarki drzwiowej w ilości - 3 szt.

          - remont sanitariatów w ilości - 2 szt

          - rozprowadzenie instalacji elektrycznej z przeznaczeniem na salę komputerową,

          - wymiana parapetów zewnętrznych - 5 szt.

          - roboty malarskie

          - wymiana posadzki

          - wymiana stolarki okiennej na PCV

          Gruntownemu remontowi poddane zostaną pomieszczenia sanitarne, w których zostaną wymienione wszystkie urządzenia na nowe: muszle ustępowe, pisuary, umywalki, baterie i zawory, położenie nowej posadzki z terakoty oraz wykonanie ścianek działowych typu lekkiego z PCV.

          Budynek świetlicy wiejskiej położony jest na działce nr 289.

           

          Kosztorys inwestorski skrócony

           

          Lp.

           

          Podstawa

          wyceny

           

          Opis pozycji kosztorysowych

           

          Ilość

           

          J.m.

           

          Cena jedn.

           

          Wartość

           

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

           

          1

          ROBOTY ROZBIÓRKOWE

           

           

           

           

           

          1

          Wacetob 4-01

          0346-03-050

          Rozebranie ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

          15,20

          m2

           

           

          2

          Wacetob 4-01

          0303-02-050

          Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach,o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

          4,73

          m2

           

           

          3

          Wacetob 4-01

          0109-11-060

          Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

          2,50

          m3

           

           

          4

          KNR 4-01

          0818-05-050

          Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

          86,71

          m2

           

           

           

           

          Razem:

           

           

           

           

           

           

          2

          STOLARKA OKIENNA

           

           

           

           

           

          5

          KNR 0-19

          0929-0901-050

          Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone nadyblach stalowych

          9,46

          m2

           

           

          6

          Wacetob 4-01

          0353-11-040

          Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych

          5,00

          m

           

           

          7

          Wacetob 4-01

          0545-08-050

          Rozebranie parapetów zewnęrznych z blachy stalowej ocynkowanej

          1,63

          m2

           

           

          8

          Wacetob 4-01

          0323-01-020

          Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych laminowanych do 1,5

          1,63

          szt

           

           

           

           

          Razem:

           

           

           

           

           

           

          3

          STOLARKA DRZWIOWA

           

           

           

           

           

          9

          KNKRB 03

          0702-04-050

          Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych

          9,46

          m2

           

           

          10

          KNNR Wacetob 3

          0702-060-050

          Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych

          1,80

          m2

           

           

           

           

          Razem:

           

           

           

           

           

           

          4

          ROBOTY MALARSKIE

           

           

           

           

           

          11

          Wacetob 4-01

          1202-09-050

          Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

          269,37

          m2

           

           

          12

          Wacetob 2-02

          1105-03-050

          Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające

          269,37

          m2

           

           

          13

          Wacetob 2-02

          0830-06-050

          Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

          68,25

          m2

           

           

          14

          Wacetob 2-02

          0830-04-050

          Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

          201,12

          m2

           

           

          15

          KNKRB 02

          1402-04-050

          Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - trzykrotne

          269,37

          m2

           

           

           

           

          Razem:

           

           

           

           

           

           

          5

          SANITARIATY

           

           

           

           

           

          16

          Wacetob 4-02

          0110-0101-123

          Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15 mm, z zastosowaniem długich gwintów

          269,37

          miejsce

           

           

          17

          Wacetob 4-02

          0111-01-020

          Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne o średnicy 15 mm

          3,00

          szt

           

           

          18

          Wacetob 4-02

          0111-07-020

          Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym

          2,00

          szt

           

           

          19

          Wacetob 4-02

          0124-01-020

          Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 mm

          4,00

          szt

           

           

          20

          Wacetob 4-02

          0132-0101-020

          Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej stojącej

          2,00

          szt

           

           

          21

          Wacetob 4-02

          0210-0501-123

          Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

          2,00

          miejsce

           

           

          22

          Wacetob 4-02

          0210-0301-123

          Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

          2,00

          miejsce

           

           

          23

          Wacetob 4-02

          0212-06-123

          Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową

          2,00

          miejsce

           

           

          24

          Wacetob 4-02

          0212-08-123

          Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 110 mm łączonego metodą wciskową

          2,00

          miejsce

           

           

          25

          Wacetob 4-02

          0211-01-020

          Wymiana trójnika z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

          2,00

          szt

           

           

          26

          Wacetob 4-02

          0211-03-020

          Wymiana trójnika z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

          2,00

          szt

           

           

          27

          Wacetob 4-02

          0220-02-090

          Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa

          2,00

          kpl

           

           

          28

          Wacetob 4-02

          0224-03-090

          Wymiana ustępu z miską porcelanową "Kompakt"

          2,00

          kpl

           

           

          29

          Wacetob 2-02

          1029-05-050

          Ścianki ustępowe z płyty UNILAM o profilach aluminiowych z drzwiami i okuciami

          10,00

          m2

           

           

           

           

          Razem:

           

           

           

           

           

           

          6

          POSADZKI

           

           

           

           

           

          30

          Wacetob 2-02

          1105-01-050

          Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-warstwowy,sucha mieszanka) o grubości 2 mm,zatartana gładko

          38,00

          m2

           

           

          31

          KNR 20-2U

          1134-0101-050

          Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

          18,74

          m2

           

           

          32

          KNR 0-12

          1118-09-050

          Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną

          18,74

          m2

           

           

          33

          KNR 20-2U

          1136-01-050

          Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa)

          86,71

          m2

           

           

           

           

          Razem:

           

           

           

           

           

           

          7

          ELEWACJA

           

           

           

           

           

          34

          Wacetob 4-01

          0323-01-020

          Obsadzenie w ścianach z cegieł parapetów zewnetrznych PCV do 1,5

          5,00

          szt

           

           

          35

          KNR 4-01I

          1204-03-050

          Dwukrotne malowanie elewacji,tynków gładkich farbami emulsyjnymi

          108,36

          m2

           

           

          36

          Wacetob 4-01

          1212-25-040

          Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych

          38,00

          m

           

           

           

           

          Razem:

           

           

           

           

           

           

          Razem kosztorys:

           

           

           

           

          Książka Przedmiarów/Obmiarów

          1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

           

          1

          Wacetob 4-01 0346-03-050

          Rozebranie ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

          15,20 m2

          2

          Wacetob 4-01 0303-02-050

          Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach,o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

          4,73 m2

          3

          Wacetob 4-01 0109-11-060

          Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

          2,50 m3

          4

          KNR 4-01 0818-05-050

          Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

          86,71 m2

          2. STOLARKA OKIENNA

           

          5

          KNR 0-19 0929-0901-050

          Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone nadyblach stalowych

          9,46 m2

          6

          Wacetob 4-01 0353-11-040

          Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych

          5,00 m

          7

          Wacetob 4-01 0545-08-050

          Rozebranie parapetów zewnęrznych z blachy stalowej ocynkowanej

          1,63 m2

          8

          Wacetob 4-01 0323-01-020

          Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych laminowanych do 1,5

          1,63 szt

          3. STOLARKA DRZWIOWA

           

          9

          KNKRB 03 0702-04-050

          Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych

          9,46 m2

          10

          KNNR Wacetob 3 0702-060-050

          Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych

          1,80 m2

          4. ROBOTY MALARSKIE

           

          11

          Wacetob 4-01 1202-09-050

          Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

          269,37 m2

          12

          Wacetob 2-02 1105-03-050

          Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające

          269,37 m2

          13

          Wacetob 2-02 0830-06-050

          Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

          68,25 m2

          14

          Wacetob 2-02 0830-04-050

          Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

          201,12 m2

          15

          KNKRB 02 1402-04-050

          Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - trzykrotne

          269,37 m2

          5. SANITARIATY

           

          16

          Wacetob 4-02 0110-0101-123

          Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15 mm, z zastosowaniem długich gwintów

          269,37 miejsce

          17

          Wacetob 4-02 0111-01-020

          Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne o średnicy 15 mm

          3,00 szt

          18

          Wacetob 4-02 0111-07-020

          Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym

          2,00 szt

          19

          Wacetob 4-02 0124-01-020

          Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 mm

          4,00 szt

          20

          Wacetob 4-02 0132-0101-020

          Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej stojącej

          2,00 szt

          21

          Wacetob 4-02 0210-0501-123

          Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

          2,00 miejsce

          22

          Wacetob 4-02 0210-0301-123

          Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

          2,00 miejsce

          23

          Wacetob 4-02 0212-06-123

          Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową

          2,00 miejsce

          24

          Wacetob 4-02 0212-08-123

          Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 110 mm łączonego metodą wciskową

          2,00 miejsce

          25

          Wacetob 4-02 0211-01-020

          Wymiana trójnika z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

          2,00 szt

          26

          Wacetob 4-02 0211-03-020

          Wymiana trójnika z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

          2,00 szt

          27

          Wacetob 4-02 0220-02-090

          Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa

          2,00 kpl

          28

          Wacetob 4-02 0224-03-090

          Wymiana ustępu z miską porcelanową "Kompakt"

          2,00 kpl

          29

          Wacetob 2-02 1029-05-050

          Ścianki ustępowe z płyty UNILAM o profilach aluminiowych z drzwiami i okuciami

          10,00 m2

          6. POSADZKI

           

          30

          Wacetob 2-02 1105-01-050

          Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-warstwowy,sucha mieszanka) o grubości 2 mm,zatartana gładko

          38,00 m2

          31

          KNR 20-2U 1134-0101-050

          Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

          18,74 m2

          32

          KNR 0-12 1118-09-050

          Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną

          18,74 m2

          33

          KNR 20-2U 1136-01-050

          Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa)

          86,71 m2

          7. ELEWACJA

           

          34

          Wacetob 4-01 0323-01-020

          Obsadzenie w ścianach z cegieł parapetów zewnetrznych PCV do 1,5

          5,00 szt

          35

          KNR 4-01I 1204-03-050

          Dwukrotne malowanie elewacji,tynków gładkich farbami emulsyjnymi

          108,36 m2

          36

          Wacetob 4-01 1212-25-040

          Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych

          38,00 m

          Tabela elementów

          Lp.

          Nazwa

          R

          M

          S

          Kw. stała

          Razem

           

          1.

          ROBOTY ROZBIÓRKOWE

          Ilość r-g: 44,4958

           

          641,38

          189,30

          139,47

          0,00

           

          2.

          STOLARKA OKIENNA

          Ilość r-g: 50,1009

           

          722,17

          4 182,02

          55,83

          0,00

           

          3.

          STOLARKA DRZWIOWA

          Ilość r-g: 47,9818

           

          691,63

          3 848,82

          45,48

          0,00

           

          4.

          ROBOTY MALARSKIE

          Ilość r-g: 246,4631

           

          3 552,62

          4 114,13

          133,52

          0,00

           

          5.

          SANITARIATY

          Ilość r-g: 521,3505

           

          7 514,95

          6 382,40

          55,84

          0,00

           

          6.

          POSADZKI

          Ilość r-g: 74,1261

           

          1 068,48

          5 315,53

          194,77

          0,00

           

          7.

          ELEWACJA

          Ilość r-g: 36,1789

           

          521,50

          393,04

          7,38

          0,00

           

           

          Koszty z narzutami (netto)

          PLN

           

           

           

           

           

          Stawka VAT

          22,00 %

           

           

           

           

           

          Wartość brutto

          PLN

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          0x08 graphic
          0x01 graphic

          O G Ł O S Z E N I E

          BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

          PRZETARG NIEOGRANICZONY

          o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

          ul. Jagiellońska 4

          74-500 Chojna

          tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

           

          na: Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę

          komputerową - Godków Osiedle”

          roboty budowlane : CPV 45453000-7 - „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

          Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

          Jan Będzak - tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15

           

          Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 15. Cena 1 kompletu wynosi 20,00 zł. ( dwadzieścia złotych),

          w przypadku przesyłania SIWZ pocztą plus 10 zł. za koszt paczki.

          Wadium - 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych). Wadium może być wniesione

          w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 22.06.2007 r. do godz. 10.30, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

          Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 22 czerwca 2007 r. godz.1030. Oferent będzie związany ofertą do dnia 23.07.2007 r.

          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

          Zamawiający otworzy oferty w dniu 22 czerwca 2007 r .godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

          Termin realizacji zamówienia : od czerwca do końca sierpnia 2007 r. płatność wrzesień 2007 r.

           

          W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

          ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

          Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%

          BURMISTRZ Adam Fedorowicz

           

           

           

          17

           

           

           

          ZAMAWIAJĄCY:

           

          OFERENT:

           

           

           

           


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
15 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
15 cze 2007, godz. 15:10

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
15 cze 2007, godz. 15:10