Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie).


Ogłoszenie nr 600538-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.
 

Gmina Chojna: Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


Nazwa projektu lub programu -

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Chojna

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4 

74-500  Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): n/d

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://bip.chojna.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.chojna.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inną trwała techniką) w języku polskim.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Adres:
Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie)
Numer referencyjny: DIR.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: n/d


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie)”. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu. W szczególności system umożliwić ma wykonywanie wszystkich przewidzianych przez prawo oraz dobre praktyki urzędowe czynności, pozwalając na odzwierciedlenie pełnego sposobu realizacji spraw w systemie. Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gminą będzie składał się z aplikacji modułów i usług, opisanych szerzej w Rozdziale 2 – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, dalej zwanej “SIWZ”.

II.5) Główny kod CPV: 72268000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72265000-0

72263000-6

72262000-9

48000000-8

48517000-5

48442000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: n/d
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe n/d
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 

1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 400.000,00 zł.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
 

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, w tym poprzez dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do świadczenia elektronicznych usług publicznych („e-usług”), gdzie w ramach każdej tego rodzaju dostawy:

• dostarczony przez Wykonawcę system informatyczny zapewniał obsługę co najmniej 50 stanowisk pracy

• wartość zamówienia wynosiła co najmniej 400 000 zł brutto każda,

• zakres przedmiotowy wspieranych przez system informatyczny zadań obejmował co najmniej obsługę: budżetu i finansów gminy, rozliczeń księgowych, naliczania wymiaru podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych, ewidencji środków trwałych, mienia komunalnego, ewidencji kadrowej oraz naliczanie wypłaty, obsługę dokumentacji ewidencjonowanej w ramach tzw. Systemu Elektronicznej Obsługi Dokumentów, a także współpracę z rejestrem mieszkańca lub systemem obsługującym ewidencję mieszkańców,

• Świadczenie „e-usług” obejmowało co najmniej następujące obszary: uwierzytelnienie interesanta poprzez profil zaufany ePUAP, udostępnianie informacji dotyczących zobowiązań (zalogowanego, uwierzytelnionego) interesanta w zakresie dostępu do rejestrów publicznych, w tym z możliwością regulowania zobowiązań finansowych poprzez system internetowych płatności zewnętrznego usługodawcy, uruchomienie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP,

• W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w wykazie wykonanych zamówień, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż:

• Kierujący realizacją zamówienia (Kierownik), 1 osoba posiadający:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

doświadczenie w udziale w wykonaniu minimum dwóch (2) zamówień polegających na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, w tym w zakresie świadczenia „e-usług” – na stanowisku wdrożeniowca.Ø doświadczenie w udziale w wykonaniu minimum dwóch (2) zamówień polegających na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań w administracji publicznej, w tym w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych („e-usług”), na stanowisku kierowniczym dla zamówienia o wartości co najmniej 400.000,00 złotych brutto, • Specjalista w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym „e-usług” – minimum 2 osoby, posiadające: Ø certyfikat z zarządzania projektami np. PRINCE2, IMP, PMP lub inny im równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych w specjalności: zarządzanie projektami,

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien – na wezwanie Zamawiającego – przedłożyć następujące dokumenty:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 400.000,00 zł.

b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400.000,00 zł.

c) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

d) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP n/d

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) n/d

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Forma wadium: a) Wadium może być wniesione w: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.310 z późn. zm.).

4. Miejsce wniesienia wadium: a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: BS Chojna Nr konta 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli (przed terminem składania ofert) kwota określona w pkt. 9.1. znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego. b) Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie: W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)., Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub poręczenia w Urzędzie Miejskim w Chojnie, pok. 12 (wadium w tych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert).

5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi zawierać następujące zapisy:

a) Dane gwaranta,

b) Gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach: • gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, • gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:  na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, wykonawca winien przedłożyć zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: n/d
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Platforma bazodanowa

20,00

Jakość użytkowa oprogramowania Systemu

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

a) w przypadku wprowadzenia na rynek nowej wersji systemu składającego się na Przedmiot Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji systemu składającego się na Przedmiot Umowy pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w SIWZ;

b) w przypadku zakończenia wytwarzania systemu składającego się na Przedmiot Umowy lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu zastępczego systemu odpowiadającego Przedmiotowi Umowy o parametrach spełniających wymagania określone w SIWZ dla Przedmiotu Umowy;

c) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy;

e) w przypadku, gdy konieczna będzie zmiana zmniejszająca zakres realizacji Umowy wraz z odpowiednią zmianą wynagrodzenia - jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie stanie się niemożliwa lub z uwagi na zmiany w przepisach niepotrzebna dla Zamawiającego, ze względu na okoliczności niezależne od Stron Umowy, w szczególności wycofanie przez producenta ze sprzedaży systemu;

f) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

g) w przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy ujawni się okoliczność wymagająca dokonania uściśleń/uzupełnień postanowień umownych, korzystnych dla Zamawiającego lub wręcz niezbędnych z punktu widzenia realizacji niniejszej Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email: info@chojna.pl;

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie)” DIR.271.10.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Paną/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

SPROSTOWANIE OMYŁKI

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)” DIR.271.10.2019, niniejszym przekazuję sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

W związku z omyłkowo podaną informacją na stronie pierwszej i drugiej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 20 września 2019 r., iż postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów odpowiednich dla postępowania o wartości szacunkowej powyżej progów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuję że niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów odpowiednich dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian, natomiast niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.09.2019.16.14.30 ogloszenie o zamowieniu (2) (PDF, 5.20Mb) 2019-09-20 16:14:30 91

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.09.2019.16.14.30_SIWZ_(2) (PDF, 10.43Mb) 2019-09-20 16:14:30 52
20.09.2019.16.14.48_Rozdzia_O_2_-_OPZ (DOC, 349.50Kb) 2019-09-20 16:14:48 86
20.09.2019.16.16.30_Rozdzia_O_3_-_Druk_oferty (DOC, 40.50Kb) 2019-09-20 16:16:30 20
20.09.2019.16.16.53_Rozdzia_O_4_-_scenariusze_i_praibka (DOC, 93.50Kb) 2019-09-20 16:16:53 56
20.09.2019.16.17.02_Rozdzia_O_5_-_Kwestionariusz_oceny (DOC, 42.00Kb) 2019-09-20 16:17:02 25
20.09.2019.16.17.11_Rozdzia_O_6_-_zintegrowany_system_-_wzair_umowy-3 (DOC, 123.00Kb) 2019-09-20 16:17:11 21
20.09.2019.16.17.27_Roz._3_-_Za_O__cznik_nr_1 (DOC, 35.00Kb) 2019-09-20 16:17:27 23
20.09.2019.16.17.35_Roz._3_-_Za_O__cznik_nr_2 (DOC, 42.00Kb) 2019-09-20 16:17:35 20
20.09.2019.16.17.43_Roz._3_-_Za_O__cznik_nr_3 (DOC, 62.00Kb) 2019-09-20 16:17:43 19

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.09.2019.13.42.48 sprostowanie omylki SIWZ (PDF, 341.97Kb) 2019-09-24 13:42:48 97

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.10.2019.15.55.38 informacja z otwarcia ofert (PDF, 824.11Kb) 2019-10-01 15:55:38 15

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.10.2019.15.07.25 informacja o wyborze uczestnicy (PDF, 489.64Kb) 2019-10-22 15:07:25 47

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.11.2019.12.36.54 ogloszenie o udzieleniu zamowienia bip (PDF, 1.96Mb) 2019-11-08 12:36:54 52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
20 wrz 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
20 wrz 2019, godz. 16:14

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
20 wrz 2019, godz. 16:14