Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Dane teleadresowe

Klauzula informacyjna administratora

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), informujemy, że przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Gminę Chojna.
 

Klauzula informacyjna RODO

dot. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO).

Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO dostępna po kliknięciu

 

 

Szybka nawigacja na stronie:

1.Komunikaty

2.Dane teleadresowe

3. Spis telefonów w urzędzie

4. Spis telefonów w drugim budynku

5. Wykaz skrzynek E-Mail

6. Wykaz placówek oświatowych/budżetowych

7. Transmisja obrad sesji na żywo

 


Komunikaty

Tarcza antykryzysowa

 

Od 15 stycznia do 28 lutego PKO Bank Polski będzie przyjmował wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0 za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej iPKO biznes i iPKO.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla mikro, małych i średnich firm z 45 branż, które musiały ograniczyć działalność gospodarczą w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Finansowe wsparcie wyniesie 13 mld zł.

Więcej informacji o Tarczy 2.0 można znaleźć na stronach: pkobp.pl/tarcza-finansowa-pfr-2 oraz pfr.pl/tarcza20

Dla wszystkich zainteresowanych Tarczą 2.0 PKO Bank Polski przygotował webinar z udziałem ekspertów PFR, który jest dostępny pod linkiem www.youtube.com/watch?v=Elx6lZUNxuc.

 

 

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminy w całym kraju są zobligowane do przestrzegania przepisów prawa oraz do dostosowania się do wprowadzanych nowelizacji.

Zmiana przepisów, a dokładnie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zmianami), wymaga pobierania opłaty za odpady komunalne w wysokości odpowiadającej faktycznym kosztom ich zagospodarowania. Oznacza to, że gospodarowanie odpadami powinno być zadaniem samobilansującym się, które w żadnym stopniu nie może być finansowane z budżetu gminy.

Powody wzrostu cen za odpady komunalne

Od początku 2020 roku gminy w całym kraju mierzą się z wyższymi kosztami odbioru odpadów komunalnych. Wzrost cen spowodowany jest kilkoma czynnikami.

Pierwszy powód wiąże się ze znaczącym wzrostem ilości śmieci wytwarzanych na terenie gminy (np. odpadów wielkogabarytowych), który przekłada się na zwiększenie opłaty naliczanej przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Rozliczenie uzależnione jest od tonażu – gmina ponosi koszty za każdą tonę dostarczonych odpadów. Wzrastająca ilość odpadów odebranych przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyczynia się zatem do wzrostu opłat ponoszonych przez mieszkańców.

 

Na przełomie kilku ostatnich lat koszty odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów znacząco wzrosły

 

Rok

2018

2019

2020

2021

zmieszane

370.00 zł

440.00 zł

570.00 zł

675.00 zł

segregowane

680.00 zł

700.00 zł

740.00 zł

785.00 zł

wielkogabarytowe

680.00 zł

700.00 zł

740.00 zł

785.00 zł

PSZOK

280.00 zł

300.00 zł

465.00 zł

545.00 zł

Ponadto w 2018 r. została wprowadzona opłata za korzystanie ze środowiska, tzw. „opłata marszałkowska”, która początkowo wynosiła 140 zł, w 2019 r. została podniesiona do kwoty 170 zł, a w 2020 r. wzrosła aż do 270 zł. Opłata marszałkowska za składowanie odpadów naliczana jest za każdą tonę odpadów umieszczonych na składowisku – gmina nie ma zatem żadnego wpływu na jej wysokość.

Realny wpływ na wzrost kosztów za odpady komunalne ma również:

 • wzrost kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorców,
 • wzrost płacy minimalnej
 • wzrost kosztów związanych z obsługą przez podmioty odbierające odpady komunalne,
 • zmiana w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej składowisk odpadów,
 • nowe wymagania dotyczące magazynowania, składowania oraz monitoringu wizyjnego,
 • konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych nakładanych przez UE.

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, stawki za odbiór odpadów komunalnych musiały zostać podwyższone.

 

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że pozostając przy stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej w 2020 r., tj. 19.50 zł miesięcznie za osobę, gmina musiałaby dołożyć do systemu odbioru odpadów komunalnych - 1 138 560,00 zł. Stanowiłoby to drastyczne naruszenie zasad budżetowania gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dniu 26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Chojnie podjęła uchwałę Nr XXV/190/2020 zmieniającą uchwałę Nr XIV/108/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z tą uchwałą, od dnia 1 stycznia 2021 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w sposób dotychczasowy, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie:

 • 28.50 zł za osobę na miesiąc – opłata dla wszystkich mieszkańców wypełniających ustawowy obowiązek segregacji odpadów,
 • 85.50 zł za osobę na miesiąc – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Stawka za odbiór i gospodarowanie odpadami wnoszona przez mieszkańca gminy Chojna w 2021 r. została obliczona przy uwzględnieniu:

 • szacowanej ilości odpadów,
 • średnich rocznych kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Kaliska,
 • szacowanych rocznych kosztów administracyjnych związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami,
 • liczby mieszkańców ujętych w systemie według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy rozliczają się z gminą w sposób ryczałtowy. Oznacza to, że za stałą stawkę miesięczną, mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość odpadów segregowanych i zmieszanych (z wyjątkiem zużytych opon z samochodów osobowych).

W przypadku, gdy podmiot odbierający odpady wykryje w pojemnikach/workach odpady, które nie zostały posegregowane w odpowiedni sposób, powiadomi o tym Urząd Miejski w Chojnie oraz wykona dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w wyniku którego w drodze decyzji, nałożona zostanie opłata podwyższona w wysokości 85.50 zł za osobę za jeden miesiąc.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego.

Gmina Chojna informuje, że aby zapobiec dalszym podwyżkom, przeprowadzane będą systematyczne kontrole prawidłowości segregowania odpadów oraz weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Link do sesji z 26 listopada 2020 r.: www.youtube.com/watch?v=ZMtCZUHsAs0

Prezentacja do pobrania: Prezentacja zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oryginał dokumentu do pobrania w PDF: Dokument zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Komunikat z dnia 16 marca 2020 roku Burmistrza Gminy Chojna

Drodzy Mieszkańcy,

informuję, że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Chojnie będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – adresy e-mailowe dostępne są na stronie internetowej www.bip.chojna.pl oraz elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym proszę dzwonić:

91 4141035
91 4141295
fax: 914141117

lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnie dostępnej poczty elektronicznej:

info@chojna.pl

Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny w wyznaczonym miejscu.

Pracownicy umożliwią wejście osobom udającym się do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach związanych
z wydaniem aktu zgonu i rejestracją urodzeń.

Wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka.

 

Zachęcamy do telefonicznego kontaktu:

Sekretariat – tel. 91 4141035, 91 4141295

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 91 4141398

Ewidencja ludności – wew. 71

Dowody osobiste – wew. 71

Działalność Gospodarcza i Akcyza91 414 10 35 wew. 51

Alkohol 91 414 10 35  wew. 52

Podatki - wew. 42 i 70

Gospodarka odpadami – wew. 63

Dzierżawa i najem – wew. 60

Lokale mieszkalne – wew. 49

 

W korytarzu przy wejściu do budynku urzędu przy ul. Jagiellońskiej 4 umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania, deklaracje itp.
 
 

Komunikat z dnia 25 maja 2020 roku Burmistrza Gminy Chojna

Drodzy Mieszkańcy,

Informuję, że od 25 maja 2020 r. Urząd Miejski w Chojnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych, wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Wizyty w urzędzie będą możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Adresy e-mailowe oraz elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP dostępne są na stronie internetowej www.bip.chojna.pl.

Klienci, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski w Chojnie mogą kontaktować się z pracownikami urzędu (od poniedziałku do piątku) telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym proszę dzwonić:

91 4141035
91 4141295
fax: 914141117

lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnie dostępnej poczty elektronicznej:

info@chojna.pl

Ze względów bezpieczeństwa – w pokoju, oprócz pracownika urzędu, znajdować się będzie mogła tylko jedna osoba.

W trakcie wizyty prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie odstępu).

Prosimy o dezynfekcję rąk (pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie).

Wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka.

 

Zachęcamy do telefonicznego kontaktu:

Sekretariat – tel. 91 4141035, 91 4141295

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 91 4141398

Ewidencja ludności – wew. 71

Dowody osobiste – wew. 71

Działalność Gospodarcza – wew. 51

Alkohol – wew. 51

Podatki - wew. 42 i 70

Gospodarka odpadami – wew. 63

Dzierżawa i najem – wew. 60

Lokale mieszkalne – wew. 49

Ochrona środowiska – wew. 64

Drogownictwo – wew. 66

Zarządzanie kryzysowe – wew. 36

 

W korytarzu przy wejściu do budynku urzędu przy ul. Jagiellońskiej 4 umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania, deklaracje itp.


Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG w okresie pandemii COVID-19

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG, informujemy o możliwości złożenia wniosku przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a także wysłania wniosku przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo pocztowe, opatrzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Wnioski mogą być składane w dowolnym terminie, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności. Taki wniosek można założyć po ustaniu pandemii lub innych przeszkód, jak np. choroba.


Herb Gminy Chojna

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Chojnie
74 - 500 Chojna
ul. Jagiellońska 4
Dni i godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15
Przyjęcia interesantów w sprawie wymiaru podatków lokalnych dot. podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego
Wydział Finansowo-Księgowy
Poniedziałek - od 7:15 do 15:15
Wtorek - od 7:15 do 12:00
Środa - od 7:15 do 15:15
Czwartek- od 7:15 do 12:00
Piątek - od 7:15 do 15:15

Przyjęcia interesantów w sprawach Działalności Gospodarczej, Organizacji Pozarządowych, Sportu, Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu, Ewidencji Ludności

Wydział Spraw Obywatelskich
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 14:30
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków Burmistrz - w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00
Z-ca Burmistrza - w każdą środę w godz.  14:00 - 16:00
Tel.

91 414 12 95;

91 414 10 35;

91 414 13 98 - Urząd Stanu Cywilnego;

91 414 10 35  wew. 58 - Biuro Rady Miejskiej;

91 414 14 85 - Klub AA.

Fax 91 414-11-17
e-mail info@chojna.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:
Link do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

/6u96c5hmwj/SkrytkaESP

Adres strony internetowej www.chojna.pl
NIP Urzędu 858-00-11-785
REGON Urzędu 000529700
NIP Gminy 858-17-26-144
REGON GMINY 811684574

 

Informacja - W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem.

 

Spis telefonów wewnętrznych w budynkach Urzędu Miejskiego w Chojnie

Nr pokoju

Nazwa wydziału, referatu

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

Parter
1 Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Paulina Andreatto - Król 37
2 Biuro Obsługi Interesanta

Małgorzata Klisowska

72
3

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Dariusz Skrycki

Agata Bielak
66
4

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Rolnictwo, melioracja, świetlice wiejskie, zbiorowe zaopatrzenie w wodę)

Leokadia Pohorecka

Danuta Walusz

60
5

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości w gminie)

Jolanta Lis

Paulina Turkiewicz

63

6 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Barbara Krygiel 31
7

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, sprzedaż nieruchomości, dzierżawa, najem nieruchomości komunalnych)

Małgorzata Muraszka

Małgorzata Lewczuk
59
8

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, numeracja porządkowa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie gruntów w prawo własności)

Aneta Brzezińska

Aneta Okuniewska

61
9

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

(Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy)

Joanna Turkiewicz

Magdalena Rusek

69
10

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

(Inwestycje, remonty, ochrona środowiska )

Piotr Sobczyński

Maciej Kuflowski

57
I PIĘTRO
11 Burmistrz Barbara Rawecka 30
12

(Wydział Organizacyjny - Sekretariat)

Magdalena Hybiak 30
13 Zastępca Burmistrza Marcin Pisanko 50
14

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

(Zamówienia publiczne)

Magdalena Andrzejewska 64
15

Wydział Organizacyjny

(Informatyk)

Piotr Radziszewski

Bartosz Dłubak

33
16

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Monika Adamczyk 54
17

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Łukasz Podleśny 32
18

Wydział Organizacyjny

(Archiwum zakładowe, sprawy administracyjno-gospodarcze)

Paulina Troczyńska

48
II PIĘTRO
20

Wydział Finansowo-Księgowy

(Czynsze za lokale gminne, opłaty lokalne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Marta Osińska

Małgorzata Kubacka

49
21 Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej Agata Leczyk 53
22

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego

(VAT i sprawozdawczość budżetowa)

Iwona Miler

Teresa Ubych

47
23 Skarbnik Agnieszka Górska 55
24

Wydział Finansowo-Księgowy

- 34
25

Wydział Finansowo-Księgowy

(Obsługa finansowa budżetu - wydatki, organ)

Lidia Juzyszyn

Agnieszka Jaz

Monika Kuryłowicz

43
26

Wydział Finansowo-Księgowy

(Płace, obsługa finansowa budżetu - dochody)

Marta Marczewska

Justyna Makulska

56
27

Wydział Finansowo-Księgowy

(Wymiar podatków lokalnych)

Ewa Kłapouch

Beata Tomaszewska

42
28

Wydział Finansowo-Księgowy

(Księgowość podatków lokalnych)

Urszula Jeszke-Wala

Dorota Tracz

70
 
 

ul. Jagiellońska 2

Nr pokoju

Nazwa wydziału, referatu

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

Parter

Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych

(Działalność gospodarcza, organizacje pozarządowe, sport, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Krystyna Mróz

Paweł Zatorski

51

52

6

Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych

(Ewidencja ludności i dowody osobiste)

Jolanta Moczek

Maria Marchewka

71
12 Biuro Rady Miejskiej

Teresa Będzak

Justyna Wiluszyńska

58
I Piętro Naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych Jerzy Ostrowski 36
Parter Urząd Stanu Cywilnego Elżbieta Ćwirko

91 414 13 98

 

Wykaz skrzynek E-Mail:

Nazwa skrzynki

Osoba odpowiedzialna

Funkcja

burmistrz@chojna.pl
Barbara Rawecka
Burmistrz Gminy Chojna
mpisanko@chojna.pl Marcin Pisanko Zastępca Burmistrza
info@chojna.pl Sekretariat Wydział Organizacyjny
skarbnik@chojna.pl Agnieszka Górska

Skarbnik Gminy

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

imiler@chojna.pl Iwona Miler Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego
skf@chojna.pl Ogólny adres wydziału SKF Wydział Finansowo-Księgowy
podatki@chojna.pl Beata Tomaszewska Wydział Finansowo-Księgowy
zam_publiczne@chojna.pl Magdalena Andrzejewska Wydz. Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami oraz Zamówienia Publiczne
nieruchomosci@chojna.pl Barbara Krygiel Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
obywatel@chojna.pl Jerzy Ostrowski Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych
inwestycje@chojna.pl Łukasz Podleśny Naczelnik Wydz. Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
organizacyjny@chojna.pl Monika Adamczyk Naczelnik Wydz. Organizacyjnego
usc@chojna.pl Elżbieta Ćwirko Urząd Stanu Cywilnego
dowody@chojna.pl Jolanta Moczek Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych oraz Dowody Osobiste
ewid@chojna.pl Maria Marchewka Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych,Ewidencja Ludności
brm@chojna.pl Teresa Będzak Biuro Rady Miejskiej
informatyk@chojna.pl Piotr Radziszewski Informatyk
opschojna@wp.pl Agnieszka Horwat-Makowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie
ckchojna@gmail.com Barbara Andrzejczyk Dyrektor Centrum Kultury
asiis@chojna.pl Weronika Kotlińska Dyrektor ASiIS
sdschojna@vp.pl Małgorzata Korzeniec Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

 

Wykaz placówek oświatowych i jednostek budżetowych

Nazwa placówki

Dane teleadresowe

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie
ul. Jagiellońska 12
74-500 Chojna
tel. 91 414 30 32
91 414 16 35
Strona BIP: bip.asiis.edu.pl/
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie
ul. Słowiańska 1
74-500 Chojna
tel. 91 414 16 44
Strona WWW: pukchojna.pl/
Strona BIP: bip.pukchojna.pl/
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Orląt 10
74-500 Chojna
tel. 91 402 20 51
Strona WWW: www.sdschojna.pl/
Centrum Kultury
Plac Konstytucji 3 Maja
74-500 Chojna
tel. 91 402 20 01
Strona WWW:www.ckchojna.pl/
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 2
74 – 500 Chojna
tel. 91 414 29 71
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie
ul. Szkolna 15
74-500 Chojna
tel. 91 414 39 55
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
ul. Żwirki i Wigury 10
74-500 Chojna
tel. (+48) 91 414 27 03
Strona BIP: bip.sp2chojna.pl/
Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach
Brwice 35
74-500 Chojna
tel. 91 414 07 89
Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Grzybnie
Grzybno 23
74-500 Chojna
tel: 91 414 77 95
Strona WWW: spgrzybno.htw.pl/
Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie
Krzymów 29
74-500 Chojna
tel. 91 414 33 26
Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej
Nawodna 93
74-506 Nawodna
tel. 91 414 72 47
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
ul. Wilsona 10
74-500 Chojna
tel. 91 414 26 50
Związek Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57
74-500 Chojna
tel./fax 914615088
e-mail: biuro@zgdo.eu
Strona BIP: www.bip.zgdo.eu/
Strona WWW: zgdo.eu/
Biblioteka Miejska w Chojnie

Plac Konstytucji 3 Maja
74-500 Chojna
Tel/fax : 091 402 20 02
e-mail:bibliotekachojenska@op.pl
Strona WWW: www.facebook.com/MBPChojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 21-08-2020 21:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartosz Dłubak 04-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 12-10-2021 11:33