Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 

Zarządzenie Nr 168/2023
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na terenie gminy Chojna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 9a, art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na terenie gminy Chojna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Chojna.
§ 3. Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Chojnie, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. Oświadczenia pracowników dotyczące monitoringu wizyjnego złożone przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna
mgr Barbara Rawecka

  

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/2023
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na terenie gminy Chojna

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Chojna oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, a także zasady rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu kamer.

2. System monitoringu obejmuje:

1) miejsca wyznaczone na terenie gminy Chojna zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu,

2) siedzibę Urzędu Miejskiego w Chojnie wraz z lokalizacjami zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

3. Zmiana załączników, o których mowa § 1 ust. 2 nie wymaga zmiany Zarządzenia z zastrzeżeniem, że aktualizacja ich treści dokonywana jest poprzez formalne zatwierdzenie przez Burmistrza Gminy Chojna.

4. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gmina Chojna reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna.

Rozdział 2.
Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego

§ 2. 1. System monitoringu jest kompleksowo zarządzany przez Urząd Miejski w Chojnie, zwany dalej Urzędem, który odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie tego systemu.

2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także zapewnienie ochrony mienia stanowiącego własność Gminy Chojna.

3. System monitoringu funkcjonuje całodobowo.

4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, socjalnych oraz pomieszczeń biurowych.

5. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

6. System monitoringu wizyjnego składa się z urządzeń i oprogramowania niezbędnego do rejestracji, podglądu oraz umożliwiającego archiwizację nagrań na nośnikach zewnętrznych na wniosek osób do tego upoważnionych.

7. Obszar obserwowanej strefy jest uzależniony od zasięgu kamery i ograniczających jej pole widzenia występujących przeszkód terenowych, obiektów budowlanych oraz roślinności. W przypadku kamer sterowalnych istnieje możliwość obserwacji według określonej ścieżki lub w razie potrzeby poprzez sterowanie kamerą przez operatora.

8. Każdy nowy pracownik Urzędu przed dopuszczeniem do pracy zostaje poinformowany o funkcjonowaniu monitoringu w miejscu pracy i składa w tym zakresie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 3. 1. Nadzór nad monitoringiem wizyjnym prowadzą pracownicy Urzędu na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Gminy Chojna.

2. Osoby upoważnione do dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych za pomocą tego systemu.

3. Obsługa monitoringu wizyjnego obejmuje dostęp do bieżącego podglądu obrazów z kamer, a także dostęp do materiałów zapisanych na rejestratorze poprzez funkcję przeglądania, zgrywania, udostępniania, zabezpieczania i przekazywania nagrań z monitoringu.

§ 4. Zarejestrowany obraz zdarzeń jest przechowywany przez okres 14 dni od dnia nagrania, a następnie ulega on automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie kolejnych nagrań. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Rozdział 3.
Udostępnianie nagrań

§ 5. 1. Dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o informacji publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie pisemnego wniosku.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może w tym zakresie zwrócić się do Burmistrza Gminy Chojna z pisemnym wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest na szyfrowanym nośniku w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawionym organom. W przypadku bezczynności uprawionych organów kopia jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia jej sporządzenia.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem, który można udokumentować notatką według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.

6. Udostępnianie i zabezpieczenie nagrań podlega ewidencjonowaniu w rejestrze prowadzonym przez upoważnionych pracowników Urzędu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdział 4.
Oznaczenie miejsc monitorowanych

§ 6. 1. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków:

1) w przypadku monitoringu wizyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie poprzez rozmieszczenie tabliczek z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem,

2) w przypadku monitoringu wizyjnego terenów gminy Chojna poprzez rozmieszczenie tabliczek z piktogramem kamery przy wejściach na obszar objęty monitoringiem – tabliczki zawierają podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych z jednoczesnym odesłaniem do pełnej treści klauzuli informacyjnej.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna oraz na stronie internetowej Gminy Chojna zamieszcza się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osób objętych monitoringiem.

 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykaz lokalizacji punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego
na terenie gminy Chojna

L.p.

Obszar monitoringu

1

Wiaty zlokalizowane w parku przy Platanie Olbrzymie w obrębie ul. Podmurze i ul. Bałtyckiej

2

Parking przy kościele pw. Świętej Trójcy przy ul. Malarskiej

3

Teren przy murach obronnych gdzie znajdują się machiny oblężnicze przy ul. Dworcowej

4

Park Miejski przy ul. Jagiellońskiej w pobliżu Komisariatu Policji w Chojnie

5

Park Miejski między ul. Jagiellońską i ul. Kościuszki w pobliżu budynku Urzędu Stanu Cywilnego

6

Skrzyżowanie ulic Podmurze i Szkolnej (wyjście w SOSW)

7

Skrzyżowanie ulic Janusza Kusocińskiego, Żwirki i Wigury i Narciarskiej

8

Część ul. Podmurze -  od strony garaży w kierunku ul. Bałtyckiej

9

Teren parkingowy przy ul. Piekarskiej

 

 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykaz lokalizacji punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie

L.p.

Obszar monitoringu - Urząd Miejski w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4

1

5 kamer na zewnętrznych ścianach budynku: 1 z widokiem na wejście główne, 2 z widokiem na parking, 2 z widokiem na plac (parking) od strony ul. Piastów

2

4 kamery na parterze budynku: 2 z widokiem korytarz i 2 z widokiem na klatkę schodową

3

3 kamery na I piętrze budynku: 2 z widokiem na korytarz i 1 z widokiem na klatkę schodową

4

3 kamery na II piętrze budynku: 2 z widokiem na korytarz i 1 z widokiem na klatkę schodową

 

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1, Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1, Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 oraz Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 znajdują się do pobrania w załącznikach.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 (DOCX, 15.20Kb) 2023-08-04 12:55:31 5
Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 (DOCX, 15.09Kb) 2023-08-04 12:55:31 5
Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 (DOCX, 15.56Kb) 2023-08-04 12:55:32 3
Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 (DOCX, 16.80Kb) 2023-08-04 12:55:32 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
04 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
04 sie 2023, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
04 sie 2023, godz. 13:16