Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie do gminnej ewidencji eksploatowanych urządzeń infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska t.j. zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne (szamba),  lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) - Gminy prowadzą ewidencję:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Chojna zobowiązani są do wypełnienia „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.”

Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Chojna.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgłoszenie można pobrać poniżej w formie dokumentu tekstowego doc oraz w Urzędzie Miejskim (pokój nr 4) .

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

 

Informacja dotycząca posiadania rachunków za wywóz nieczystości płynnych.

Urząd Miejski w  Chojnie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

 

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli unikniesz kar.

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Gminy Chojna.

Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub  karze grzywny. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. 

Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem, ponieważ większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach.  Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

W Gminie Chojna jest jeszcze sporo rozproszonej zabudowy z szambami wybudowanymi wiele lat temu i w złym stanie technicznym. Dlatego zwracamy się do mieszkańców Gminy Chojna  z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków poprzez podmioty do tego uprawnione.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 .ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.   5 ust. 1- podlega karze grzywny.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chojna

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy

 

Numer identyfikacji podatkowej (nip)

 

Numer identyfikacyjny regon

 

Działalność polegająca na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych

 

 

Numer rejestrowy

 

Teren prowadzenia działalności

TOI TOI Polska Sp. z o. o.

03-044 Warszawa

ul. Płochocińska 29

18-00-42-784

010336146

9000C – Usługi sanitarne i pokrewne

9000 – Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne

Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI TOI

BGK-7050.III-1/2009

02.03.2009  do 01.03.2019

BGK.6233.1.2019 z dn. 20.01.2020m do 25.03.2029 r

Gmina Chojna

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o. o.

ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna

858-16-63-165

 812416522

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków , opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 90,01,Z 90,02,Z

BKM 7033-1/2002

Na czas nieokreślony

Gmina Chojna

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o.

72-100 Goleniów

ul. I Brygady Legionów 8/10

856-000-07-03

812524393

41,00,,90,00,,45,2,,74,30,,

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

BGK-7050.III-2/2009

06.03.2009 do 01.03.2019

GN.6233.2.2019.DW z dn.6.09.2019r. do 18.08.2029

Gmina Chojna

WC SERWIS Sp. z o. o.

Spółka Komandytowa

Ul. Szybowa 2

41 – 808 Zabrze

6482730408

241628482

Opróżnianie zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna.

9002 Z.

BGK.6233.1.2013

07.11.2013r. do 07.11.2023r.

 

mTOILET

Sp. z Sp.o.

ul. Torunska 31

03-226 Warszawa

5361938486

382123092

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna.

GN.6233.1.2020.DW

Z dn.21.09.2020r.

do 26.08.2030.

 

EKO WM

Sp. cywilna

Klicko 15,

74 – 300 Myślibórz

5971757317 524986165 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chojna.

GN.6233.1.2023.DW

Z dnia 27.06.2023 r.

do 20.06.2033 r.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Walusz

Data wytworzenia:
21 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
23 cze 2021, godz. 09:49

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
03 lip 2023, godz. 14:18