Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zmiana stawki za odpady komunalne

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminy w całym kraju są zobligowane do przestrzegania przepisów prawa oraz do dostosowania się do wprowadzanych nowelizacji.

Zmiana przepisów, a dokładnie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zmianami), wymaga pobierania opłaty za odpady komunalne w wysokości odpowiadającej faktycznym kosztom ich zagospodarowania. Oznacza to, że gospodarowanie odpadami powinno być zadaniem samobilansującym się, które w żadnym stopniu nie może być finansowane z budżetu gminy.

Powody wzrostu cen za odpady komunalne

Od początku 2020 roku gminy w całym kraju mierzą się z wyższymi kosztami odbioru odpadów komunalnych. Wzrost cen spowodowany jest kilkoma czynnikami.

Pierwszy powód wiąże się ze znaczącym wzrostem ilości śmieci wytwarzanych na terenie gminy (np. odpadów wielkogabarytowych), który przekłada się na zwiększenie opłaty naliczanej przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Rozliczenie uzależnione jest od tonażu – gmina ponosi koszty za każdą tonę dostarczonych odpadów. Wzrastająca ilość odpadów odebranych przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyczynia się zatem do wzrostu opłat ponoszonych przez mieszkańców.

 

Na przełomie kilku ostatnich lat koszty odbioru  i zagospodarowania 1 tony odpadów znacząco wzrosły

Rok

2018

2019

2020

2021

zmieszane

370.00

440.00

570.00

675.00

segregowane

680.00

700.00

740.00

785.00

wielkogabarytowe

680.00

700.00

740.00

785.00

PSZOK

280.00

300.00

465.00

545.00

Ponadto w 2018 r. została wprowadzona opłata za korzystanie ze środowiska, tzw. „opłata marszałkowska”, która początkowo wynosiła 140 zł, w 2019 r. została podniesiona do kwoty 170 zł, a w 2020 r. wzrosła aż do 270 zł. Opłata marszałkowska za składowanie odpadów naliczana jest za każdą tonę odpadów umieszczonych na składowisku – gmina nie ma zatem żadnego wpływu na jej wysokość.

Realny wpływ na wzrost kosztów za odpady komunalne ma również:

 • wzrost kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorców,
 • wzrost płacy minimalnej
 • wzrost kosztów związanych z obsługą przez podmioty odbierające odpady komunalne,
 • zmiana w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej składowisk odpadów,
 • nowe wymagania dotyczące magazynowania, składowania oraz monitoringu wizyjnego,
 • konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych nakładanych przez UE.

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, stawki za odbiór odpadów komunalnych musiały zostać podwyższone.

 

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że pozostając przy stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej w 2020 r., tj. 19.50 zł miesięcznie za osobę, gmina musiałaby dołożyć do systemu odbioru odpadów komunalnych - 1 138 560,00 zł. Stanowiłoby to drastyczne naruszenie zasad budżetowania gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dniu 26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Chojnie podjęła uchwałę Nr XXV/190/2020 zmieniającą uchwałę Nr XIV/108/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z tą uchwałą, od dnia 1 stycznia 2021 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w sposób dotychczasowy, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie:

 • 28.50 zł za osobę na miesiąc – opłata dla wszystkich mieszkańców wypełniających ustawowy obowiązek segregacji odpadów,
 • 85.50 zł za osobę na miesiąc – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Stawka za odbiór i gospodarowanie odpadami wnoszona przez mieszkańca gminy Chojna w 2021 r. została obliczona przy uwzględnieniu:

 • szacowanej ilości odpadów,
 • średnich rocznych kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Kaliska,
 • szacowanych rocznych kosztów administracyjnych związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami,
 • liczby mieszkańców ujętych w systemie według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy rozliczają się z gminą w sposób ryczałtowy. Oznacza to, że za stałą stawkę miesięczną, mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość odpadów segregowanych i zmieszanych (z wyjątkiem zużytych opon z samochodów osobowych).

W przypadku, gdy podmiot odbierający odpady wykryje w pojemnikach/workach odpady, które nie zostały posegregowane w odpowiedni sposób, powiadomi o tym Urząd Miejski w Chojnie oraz wykona dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w wyniku którego w drodze decyzji, nałożona zostanie opłata podwyższona w wysokości 85.50 zł za osobę za jeden miesiąc.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

Gmina Chojna informuje, że aby zapobiec dalszym podwyżkom, przeprowadzane będą systematyczne kontrole prawidłowości segregowania odpadów oraz weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

            

Link do sesji z 26 listopada 2020 r.: https://www.youtube.com/watch?v=ZMtCZUHsAs0

Prezentacja do pobrania: Prezentacja zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oryginał dokumentu do pobrania w PDF: Dokument zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
04 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
04 gru 2020, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
14 gru 2020, godz. 13:11