Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie?

BZP/BPI/341/ 8/08                                                              Chojna, dn 08.07. 2008 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie”

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)   Przebudowę pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice 

środowiskową o powierzchni użytkowej – 243,44 m2 ,

     powierzchni zabudowy – 326,60 m2, kubaturze – 585,00 m2

b) budową wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej.

 

 4. Oznaczenie według CPV: 

     - Roboty budowlane  - 45 21 00 00 - 2   

           

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 15.12.2008 r.

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

12. Wymagane wadium – 2.000,00 zł.

13. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 

 

 

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 05.08.2008 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie”

  - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 05.08.2008 r. do godz. 10ºº.

15.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 05.08.2008r.

      o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

17.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

 18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

W sprawach technicznych – Jerzy Sawicki, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax  414-11-17. w godz. 08ºº – 14ºº

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  08.07.2008 r.

 

                                                                                                    Zastępca Burmistrza
Wojciech Długoborski


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 42.50Kb) 2008-07-08 08:33:06 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz_sikorskiego (DOC, 780.00Kb) 2008-07-08 08:33:06 66

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja specyfikacji2 (DOC, 485.00Kb) 2008-07-22 14:02:18 34
budowlana (PDF, 1.96Mb) 2008-07-14 11:40:27 33
elektryczna (PDF, 502.38Kb) 2008-07-14 11:39:15 98
II Modyfikacja budowlana (PDF, 2.25Mb) 2008-08-04 14:47:35 59
II Modyfikacja specyfikacji- A WIETLICA (DOC, 461.50Kb) 2008-08-04 14:46:14 35
kalkulacja (PDF, 179.02Kb) 2008-07-14 11:40:59 12
przedmiar robA t (PDF, 279.27Kb) 2008-07-14 11:41:49 15
wod-kan-c.o. (PDF, 831.03Kb) 2008-07-14 11:36:06 42

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PrzedA uA ony termin skA adania ofert do 14.08.2008 r. (DOC, 24.00Kb) 2008-08-04 14:54:38 89

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty tab (DOC, 30.00Kb) 2008-08-22 08:44:53 14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
08 lip 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
08 lip 2008, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
08 lip 2008, godz. 08:33