Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawę średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Nawodna?

BZP/BPI/341/ 5/ 08                                                                                                             Chojna, dn 27.06. 2008 r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna  tel.(091) 414-14-85

                                                            (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„Dostawę średniego samochodu ratowniczo –  gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Nawodna”

 

3. Oznaczenie wg  CPV:

 

wozy strażackie -  34.14.42.10-3

      

4. Przedmiot zamówienia  obejmuje:

 

a.    dostawę samochodu ratowniczo –  gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4

 

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

8. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:  do 31.10.2008 r.

 

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

 

12. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

  W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 

13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia  08.07.2008r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem: „Dostawę średniego samochodu ratowniczo –  gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Nawodna”   - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 08.07.2008 r. do godz. 10ºº.

14.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 08.07.2008 r.  o godz. 10ºº

 

15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

16. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

17. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami w sprawach formalnych jest:  p. Jadwiga  Wachholz tel. (091) 414-14-85 wew. 69, pokój nr 9 w godz. 08ºº – 14ºº, w sprawach technicznych jest: p. Jan Będzak lub Krzysztof Będkowski tel. (091) 414-14-85 wew. 48 w godz. 08ºº – 14ºº.

8. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2008 r.    

 

 

 

                                                                                                                                                        BURMISTRZ

 

                                                                                                                                                     Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie sam (DOC, 37.00Kb) 2008-06-27 12:15:08 65

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
sam._straA_acki_siwz (DOC, 579.50Kb) 2008-06-27 12:15:08 55

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wniesionych protestach (PDF, 82.43Kb) 2008-07-02 12:54:29 1

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
protest pdf (PDF, 166.10Kb) 2008-07-02 12:54:29 48

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oddalenie protest3 (PDF, 142.96Kb) 2008-07-02 13:10:55 67
uniewaA nieniu cz. zamA w. (DOC, 30.50Kb) 2008-07-08 14:39:49 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
27 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
27 cze 2008, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
27 cze 2008, godz. 12:15