Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 544091-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.
 

Gmina Chojna: Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu n/d

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna,

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000,

ul. Jagiellońska 4

74500 Chojna

woj. Zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035, e-mail: zam_publiczne@chojna.pl, faks 914141117.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):n/d

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: wersja papierowa przesłana za pośrednictwem poczty polskiej lub przesyłką kurierską.
Adres: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub kilka części zamówienia, tj. więcej niż jedną część.

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub kilka części zamówienia, tj. więcej niż jedną część.


 1. II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym w podziale na 10 części:
  1. Część nr 1: Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja – Barnkowo – Chojna (Stacja PKP) – Chojna (Szkolna), zgodnie z Załącznikiem A do SIWZ;

 

  1. Część nr 2: Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Szkolna) – Chojna (Żwirki i Wigury), zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ;

 

  1. Część nr 3: Linia nr 3 - Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) – Chojna (Szkolna) – Chojna (Stacja PKP), zgodnie z Załącznikiem C do SIWZ;

 

  1. Część nr 4: Linia nr 4 – Rurka – Strzelczyn - Kamienny Jaz – Grzybno – Strzeszewko – Grzybno - Strzelczyn – Rurka – Chojna (Stacja PKP), zgodnie z Załącznikiem D do SIWZ;

 

  1. Część nr 5: Linia nr 5 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna (Stacja PKP), zgodnie z Załącznikiem E do SIWZ;

 

  1. Część nr 6: Linia nr 6 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów – Chojna (Szkolna), zgodnie z Załącznikiem F do SIWZ;

 

  1. Część nr 7: Linia nr 7 – Kaliska – Kubik (warsztat) – Bara – Podmurze - Chojna (Żwirki i Wigury), zgodnie z Załącznikiem G do SIWZ;

 

 

  1. Część nr 8: Linia nr 8 – Chojna (Stacja PKP) – Jagiellońska – Mieszka I – Odrzańska – Willowa – Żwirki i Wigury – Rogozińskiego – Mieszka I – Odrzańska – Żwirki i Wigury, zgodnie z Załącznikiem H do SIWZ;

 

  1. Część nr 9: Linia nr 9 – Chojna (Stacja PKP) – Barnkowo – Słoneczna – Ogrodowa – Żwirki i Wigury – Aleja Wojska Polskiego – Rogozińskiego – Odrzańska – Żwirki i Wigury, zgodnie z Załącznikiem I do SIWZ;

 

  1. Część nr 10, linie nr od 21 do 25 w dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje), zgodnie z Załącznikiem J do SIWZ.

 

 1. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikami od A do J do SIWZ odpowiednio do części zamówienia, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży.
 2. Na wszystkich liniach wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
 3. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego.
 5. Przykładowe rozkłady jazdy sporządzone zostały na Załącznikach od A do I (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) oraz Załącznik J (dowozy w dni wolne od nauki), odpowiadające poszczególnym częściom zamówienia publicznego. Rozkłady jazdy opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna.
 6. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach.
 7. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w następującej ilości:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie:

a) Oddziały gimnazjalne - 114

b) Oddziały szkoły podstawowej - 35

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – 364
 2. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwiach – 39
 3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie – 43
 4. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie – 49
 5. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej – 25
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie – 10
 7. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Filia w Lisim Polu - 12

 

 1. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018.
 2. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach.
 4. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
 5. Poza okresem nauki szkolnej, na wszystkich liniach 21-25 (Załącznik J do SIWZ) przewozy mają odbywać się według załączonych rozkładów jazdy.
 6. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.).
 7. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv.
 8. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


II.5) Główny kod CPV: 60112000-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: n/d

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:
lub data rozpoczęcia: 2017-09-01 lub zakończenia: 2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe: n/d

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada potencjał techniczny – wykaz pojazdów (autobusów, busów), dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania roku produkcji pojazdu, przedłożenia dowodu aktualnego badania technicznego pojazdów oraz ubezpieczenia OC, NNW). Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem, odpowiadającymi do funkcji, jakie zostaną im powierzone (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - - zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ. 2. wykaz pojazdów (autobusów, busów), dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 3. Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem, odpowiadającymi do funkcji, jakie zostaną im powierzone (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 4. Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP n/d

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)n/d

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium n/d
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: n/d
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: n/d
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: n/d
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: n/d Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: n//d Informacje dodatkowe: n/d W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: n/d
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: n/d Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: n/d
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: n/d
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): n/d
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: n/d
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: n/d
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: n/d
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

a) Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

b) cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): n/d
Informacje dodatkowe n/d
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: n/d
Wstępny harmonogram postępowania: n/d
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: n/d
Informacje dodatkowe: n/d
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe: n/d
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: n/d

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: n/d

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: n/d

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: n/d

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: n/d

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: n/d
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: n/d
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: n/d
Informacje dodatkowe: n/d

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wejście w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): n/d
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym n/d
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: n/d
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: n/d

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja – Barnkowo – Chojna (Stacja PKP) – Chojna (Szkolna).

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja – Barnkowo – Chojna (Stacja PKP) – Chojna (Szkolna)zgodnie z Załącznikiem A do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem A do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku A (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem A do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

b) cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

2

Nazwa:

Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Szkolna) – Chojna (Żwirki i Wigury).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Szkolna) – Chojna (Żwirki i Wigury) zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku B (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

3

Nazwa:

Linia nr 3 - Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) – Chojna (Szkolna) – Chojna (Stacja PKP)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 3 - Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) – Chojna (Szkolna) – Chojna (Stacja PKP) zgodnie z Załącznikiem C do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem C do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku C (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem C do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

4

Nazwa:

Linia nr 4 – Rurka – Strzelczyn - Kamienny Jaz – Grzybno – Strzeszewko – Grzybno - Strzelczyn – Rurka – Chojna (Stacja PKP).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 4 – Rurka – Strzelczyn - Kamienny Jaz – Grzybno – Strzeszewko – Grzybno - Strzelczyn – Rurka – Chojna (Stacja PKP) zgodnie z Załącznikiem D do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem D do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku D (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem D do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

5

Nazwa:

Linia nr 5 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna (Stacja PKP).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 5 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna (Stacja PKP) zgodnie z Załącznikiem E do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem E do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku E (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem E do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

6

Nazwa:

Linia nr 6 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów – Chojna (Szkolna).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 6 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów – Chojna (Szkolna) zgodnie z Załącznikiem F do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem F do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku F (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem F do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

ena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

7

Nazwa:

Linia nr 7 – Kaliska – Kubik (warsztat) – Bara – Podmurze - Chojna (Żwirki i Wigury).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 7 – Kaliska – Kubik (warsztat) – Bara – Podmurze - Chojna (Żwirki i Wigury) zgodnie z Załącznikiem G do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem G do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku G (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem G do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

ena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

8

Nazwa:

Linia nr 8 – Chojna (Stacja PKP) – Jagiellońska – Mieszka I – Odrzańska – Willowa – Żwirki i Wigury – Rogozińskiego – Mieszka I – Odrzańska – Żwirki i Wigury.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 8 – Chojna (Stacja PKP) – Jagiellońska – Mieszka I – Odrzańska – Willowa – Żwirki i Wigury – Rogozińskiego – Mieszka I – Odrzańska – Żwirki i Wigury zgodnie z Załącznikiem H do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem H do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku H (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem H do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

Cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

9

Nazwa:

Linia nr 9 – Chojna (Stacja PKP) – Barnkowo – Słoneczna – Ogrodowa – Żwirki i Wigury – Aleja Wojska Polskiego – Rogozińskiego – Odrzańska – Żwirki i Wigury.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym na trasie Linia nr 9 – Chojna (Stacja PKP) – Barnkowo – Słoneczna – Ogrodowa – Żwirki i Wigury – Aleja Wojska Polskiego – Rogozińskiego – Odrzańska – Żwirki i Wigury zgodnie z Załącznikiem I do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikiem I do SIWZ z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linia komunikacji regularnej musi być ułożona i oznaczona w taki sposób, aby umożliwiała uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowy rozkład jazdy sporządzony został na Załączniku I (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) Rozkład jazdy opracowany został na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 8. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w ilości, zgodnie z Załącznikiem I do SIWZ. 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 13. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 14. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 15. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Koszt miesięcznej obsługi linii (cena netto)

60,00

Cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

30,00

dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w kryterium c) zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 1) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 2) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 5 punktów; 3) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 10 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

Część nr:

10

Nazwa:

Linie nr od 21 do 25 w dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2017/2018 (tj. od dnia 01.09.2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym linie nr od 21 do 25 w dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje), zgodnie z Załącznikiem J do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikami od J do SIWZ, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. 3. Na wszystkich liniach wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6. Przykładowe rozkłady jazdy sporządzone zostały w Załączniku J (dowozy w dni wolne od nauki). Rozkłady jazdy opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna. 7. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w następującej ilości: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie: a) Oddziały gimnazjalne - 114 b) Oddziały szkoły podstawowej - 35 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – 364 3) Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwiach – 39 4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie – 43 5) Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie – 49 6) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej – 25 7) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie – 10 8) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Filia w Lisim Polu - 12 9. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. 10. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 12. Poza okresem nauki szkolnej, na wszystkich liniach 21-25 (Załącznik J do SIWZ) przewozy mają odbywać się według załączonych rozkładów jazdy. 14. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 ze zm.). 15. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. 16. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena 1 km transportu nieregularnego (cena netto)

60,00

b) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Liczba punktów w tym kryterium zostanie oceniona w skali od 0 do 10 punktów, zgodnie z poniższym przedziałem punktowym, w zależności od ilości pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Punktacja w danym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 4) brak pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo – 0 punktów; 5) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości do 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 20 punktów; 6) posiadanie w dyspozycji pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, w ilości powyżej 50%, w stosunku do łącznej ilości pojazdów wykazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 40 punktów; Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.07.2017.14.11.42_SIWZ (PDF, 7.53Mb) 2017-07-04 14:11:42 76
04.07.2017.14.20.08_zaczniknr1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 49.00Kb) 2017-07-04 14:20:08 69
04.07.2017.14.20.26_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 43.50Kb) 2017-07-04 14:20:26 73
04.07.2017.14.20.45_zaczniknr1C_owiadczeniewsprawiegrupykapitaowej (DOC, 47.50Kb) 2017-07-04 14:20:45 70
04.07.2017.14.21.04_zaczniknr2_formularzofertowy (DOC, 73.50Kb) 2017-07-04 14:21:04 69
04.07.2017.14.21.29_zacznik_3_istotnepostanowieniaumowy (DOC, 237.00Kb) 2017-07-04 14:21:29 77
04.07.2017.14.21.55_zaczniknr4_wykazpojazdow (DOC, 56.50Kb) 2017-07-04 14:21:55 74
04.07.2017.14.22.40_zaczniknr5_wykazosob_kierowcow (DOC, 55.00Kb) 2017-07-04 14:22:40 72
04.07.2017.14.23.14_zalacznik_A_trasa_nr_01_SP_BRW_SP_1 (DOC, 85.50Kb) 2017-07-04 14:23:14 74
04.07.2017.14.23.45_zalacznik_B_trasa_nr_02_SP_GOD_SP_1_SP_2 (DOC, 86.00Kb) 2017-07-04 14:23:45 71
04.07.2017.14.24.11_zalacznik_C_trasa_nr_03_SP_1_SP_2 (DOC, 62.50Kb) 2017-07-04 14:24:11 71
04.07.2017.14.24.24_zalacznik_D_trasa_nr_04_SP_GRZ_GIM (DOC, 78.00Kb) 2017-07-04 14:24:24 72
04.07.2017.14.24.35_zalacznik_E_trasa_nr_05_SP_KRZ_GIM (DOC, 61.00Kb) 2017-07-04 14:24:35 76
04.07.2017.14.24.46_zalacznik_F_trasa_nr_06_SP_KRZ_GIM (DOC, 55.00Kb) 2017-07-04 14:24:46 65
04.07.2017.14.24.58_zalacznik_G_trasa_nr_07_SOSW_SP_2 (DOC, 50.50Kb) 2017-07-04 14:24:58 120
04.07.2017.14.25.13_zalacznik_H_trasa_nr_08_SP_1_SP_2 (DOC, 190.00Kb) 2017-07-04 14:25:13 69
04.07.2017.14.25.31_zalacznik_I_trasa_nr_09_SP_2 (DOC, 78.00Kb) 2017-07-04 14:25:31 66
04.07.2017.14.25.46_zalacznik_J_Rozklad_jazdy_dni_wolne (DOC, 116.50Kb) 2017-07-04 14:25:46 517
10.07.2017.14.48.10_zaczniknr2_formularzofertowy_modyfikacja_1 (DOC, 85.00Kb) 2017-07-10 14:48:10 12
10.07.2017.14.49.10_zacznik_3_istotnepostanowieniaumowy_modyfikacja_1 (DOC, 238.50Kb) 2017-07-10 14:49:10 13

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.07.2017.14.30.00 informacja z otwarcia ofert BIP (PDF, 1.02Mb) 2017-07-18 14:30:00 44

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.08.2017.12.58.59 zawiadomienie o wyborze BIP (PDF, 1.52Mb) 2017-08-01 12:58:59 22

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.08.2017.12.34.43 ogloszenie o udzieleniu zamowienia BIP (PDF, 4.14Mb) 2017-08-09 12:34:43 11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
04 lip 2017

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
04 lip 2017, godz. 14:11

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
04 lip 2017, godz. 14:11