Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną.

 Chojna, dnia 09.07.2019r.

 

DIR.271.5.2019


Ogłoszenie nr 571052-N-2019 z dnia 2019-07-09r. Gmina Chojna: Dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna,

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000,

ul. Jagiellońska  4 , 74-500  Chojna, w

oj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 091 4141485: 4141035, e-mail zam_publiczne@chojna.pl,

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/ 
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.chojna.pl/  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.chojna.pl/  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną.
Numer referencyjny: DIR.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna:
 1. realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych,
 2. realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym
 3. Zamówienie obejmuje następujące części:
  1. część nr 1: Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja– Chojna (Stacja PKP), zgodnie z załącznikiem „Linia nr 1” do SIWZ,
  2. część nr 2: Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Stacja PKP) – Chojna (Żwirki i Wigury), zgodnie z załącznikiem „Linia nr 2” do SIWZ,
  3. część nr 3: Linia nr 3 - Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (ul. Żwirki i Wigury)– Chojna (Stacja PKP), zgodnie z załącznikiem „Linia nr 3” do SIWZ,
  4. część nr 4: Linia nr 4 – Rurka – Strzelczyn - Kamienny Jaz – Grzybno – Strzeszewko – Grzybno - Strzelczyn – Rurka - Chojna (Stacja PKP), zgodnie z załącznikiem „Linia nr 4” do SIWZ
  5. Część 5: Linia nr 5 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna(Stacja PKP), zgodnie z załącznikiem „Linia nr 5” do SIWZ,
  6. część nr 6: Linia nr 6 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów – Chojna(Stacja PKP), zgodnie z załącznikiem „Linia nr 6” do SIWZ,
  7. część nr 7: Linia nr 7 – Lisie Pole – Nawodna – Garnowo –Bara- - Chojna (ul. Szkolna 15), Chojna(Stacja PKP), zgodnie z załącznikiem „Linia nr 7” do SIWZ,
  8.  część nr 8: Linia nr 8 – Słoneczna – Ogrodowa - Mieszka – Willowa- Odrzańska I- Odrzańska II – Żwirki i Wigury, zgodnie z załącznikiem „Linia nr 8” do SIWZ,
  9. część nr 9: linie nr od 9 do 14 w okresie od 01.07.2020r. do 31.08.2020r. zgodnie z załącznikiem „Linia nr 9” do SIWZ,
 4. Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych. Połączenia komunikacyjne muszą być zgodne z rozkładami jazdy poszczególnych tras – części zamówienia.
 5. Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych.
 6. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów.
 7. W okresie zimowym pojazdy mają posiadać ogumienie zimowe oraz sprawne ogrzewanie, ponadto Wykonawca będzie dbał o to aby stopnie wejściowe do pojazdu nie były śliskie i nie zalegał na nich lód.
 8. Załącznikiem do SIWZ są załączone rozkłady jazdy. Linie komunikacyjne od 1 do 8 - to rozkłady jazdy ustalone na dni nauki szkolnej, natomiast linie od 9 do 14 – stanowią linie na dni wolne od nauki szkolnej (takie jak wakacje).
 9. Zamawiający przewiduje, że w 9 części zamówienia tj. dni wolne od nauki szkolnej liczba kilometrów w okresie realizacji umowy wyniesie ok. 24 000 km.
 10. w ramach świadczonych usług przewozowych i ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiednio dla każdej części zamówienia Wykonawca będzie przewoził uczestników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w liczbie nieprzekraczającej 5 osób na jednej linii. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
 11. Wykaz dowożonych uczniów (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji, – jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Lista uczniów może ulec modyfikacji w każdym terminie w ciągu trwania umowy o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
 12. Planowana Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów:
  1. Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie – 9
  2.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – 48
  3.  Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach – 41
  4.  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie – 49
  5.  Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie 45
  6.  Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej i Filia w Lisim Polu – 53
  7.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie - 63

 

 1. Dokładne godziny odjazdu autobusów zostaną ustalone z dyrektorami szkół po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 2. Rozkład jazdy w zależności od występujących potrzeb może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach.
 3. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 będzie wynosić ok. 180 dni.
 4. Linie komunikacji regularnej mają być utrzymane również poza okresem nauki szkolnej, według rozkładów jazdy na okres dni wolnych od nauki szkolnej – rozkład jazdy - linie 9 do 14.
 5. Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w transporcie nieregularnym zamkniętym – tj. przewozy wycieczkowe. Przewiduje się, że w okresie trwania umowy zarówno w dni nauki szkolnej, jaki i w dni wolne od zajęć wyniesie liczba kilometrów w transporcie nieregularnym tj. przewozów wycieczkowych wyniesie ok.12 000 km
 6. Zamawiający wymaga, aby:
  1. Wykonawca zapewnił w każdym pojeździe opiekuna. Obowiązek ten dotyczy świadczenia usług przewozowych w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019 -2020r.
  2. Osoby zatrudnione w charakterze kierowcy przy realizacji przedmiotu zamówienia posiadały odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami oraz były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymaganiami art. 29 ust 3a pzp,
  3. Wykonawca posiadał odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy
 7. Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z dnia 2016r. poz. 2022 ze zm.).
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 9.  Przewozy dotyczą okresu od 02 września 2019 (poniedziałek) – 26 czerwca 2020 r. w których odbywają się zajęcia lekcyjne wyłączając dni wolne od nauki, przerwy świąteczne itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

 


 1. II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2019-09-02

2020-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) dla części 1-8 wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna dowozy uczniów do szkół lub przewozy regularne, z których każda była wykonywana przez okres, co najmniej 10 miesięcy, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania, adresu zamawiającego.

b) dysponuje lub będzie dysponować dla każdej części zamówienia (1-9) co najmniej jednym pojazdem (minimum 50 miejsc siedzących każdy lub dostosowanym do liczby uczniów dowożonych na danej linii - części zamówienia), przeznaczonym do realizacji przewozów szkolnych spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z dnia 2016r. poz. 2022 ze zm.).

c) Dysponuje, co najmniej jedną osobą dla każdej części zamówienia (1-9) posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. D) wraz z udokumentowaniem jej doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.)

b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, według załącznika nr 4 a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 5,

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika nr 6. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

c) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

e) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

f) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00

Cena 1 km transportu w dni wolne od nauki szkolnej

60,00

Termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

n/d

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy polegających na zmianie terminu realizacji umowy, zmianie wynagrodzenia lub zmianie zakresu przedmiotowego zamówienia. 2. Zmiana terminu realizacji umowy będzie możliwa w przypadku, gdy:

 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2) nastąpi zmiana zakresu przedmiotu umowy.

3) powstaną inne okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu umowy takie jak np. akcje protestacyjne nauczycieli, czasowe zamknięcie szkół.

3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w szczególności, jeżeli:

1) wystąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,

 2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy,

4) nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy,

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa, w szczególności, jeżeli:

1) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do przyjętych założeń lub nowych rozwiązań, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, obarczone błędem lub niezbędne z innych ważnych powodów,

2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę pojazdów używanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe, zaproponowane pojazdy będą spełniały warunki określone w SIWZ, a jeżeli w kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca otrzymał punkty za wyposażenie pojazdu w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo, nowo proponowany pojazd musi spełniać powyższe kryterium.

 7. Jeżeli Wykonawca zaproponuje inny pojazd, który nie spełnia wymagań wskazanych w SIWZ - Zamawiający nie wyrazi zgody na jego zmianę. 8. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty sporządza się w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I Grupa kapitałowa

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9,

II Wykonawcy zagraniczni Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: • składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: • składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja– Chojna (Stacja PKP)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

część nr 2: Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Stacja PKP) – Chojna (Żwirki i Wigury),

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

część nr 3: Linia nr 3 - Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (ul. Żwirki i Wigury)– Chojna (Stacja PKP),

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

część nr 4: Linia nr 4 – Rurka – Strzelczyn - Kamienny Jaz – Grzybno – Strzeszewko – Grzybno - Strzelczyn – Rurka - Chojna (Stacja PKP)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

Część 5: Linia nr 5 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna(Stacja PKP),

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

część nr 6: Linia nr 6 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów – Chojna(Stacja PKP),

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

7

Nazwa:

część nr 7: Linia nr 7 – Lisie Pole – Nawodna – Garnowo –Bara- - Chojna (ul. Szkolna 15), Chojna(Stacja PKP),

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

8

Nazwa:

część nr 8: Linia nr 8 – Słoneczna – Ogrodowa - Mieszka – Willowa- Odrzańska I- Odrzańska II – Żwirki i Wigury,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa

20,00

Cena 1 km transportu nieregularnego - przewozy wycieczkowe

10,00

Wysokość kary umownej w związku z niezapwenieniem pojazdu zastępczego

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

9

Nazwa:

część nr 9: linie wakacyjne nr od 9 do 14 w okresie od 01.07.2020r. do 31.08.2020r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna: 1) Realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2) Realizowanych na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena 1 km w dni wolne od nauki szkolnej

60,00

termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.07.2019.15.20.28 OG EOSZENIE O ZAMaeWIENIU (PDF, 8.47Mb) 2019-07-09 15:20:28 89

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.07.2019.15.00.55_zal_1_oferta_cenowa_cz_a_E___1-8 (DOC, 60.00Kb) 2019-07-09 15:00:55 29
09.07.2019.15.01.13_zal_1_oferta_cenowa_cz_a_E___9 (DOC, 49.50Kb) 2019-07-09 15:01:13 28
09.07.2019.15.01.39_Zal_3_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie (DOC, 43.50Kb) 2019-07-09 15:01:39 33
09.07.2019.15.01.49_zal_4_wykaz_us_Oug (DOC, 37.50Kb) 2019-07-09 15:01:49 23
09.07.2019.15.02.01_zal_5_wykaz_narz_adzi_i_wyposa__enia (DOCX, 17.18Kb) 2019-07-09 15:02:01 23
09.07.2019.15.02.22_zal_6_wykaz_osob (DOC, 44.00Kb) 2019-07-09 15:02:22 26
09.07.2019.15.02.49_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_podst._do_wykluczenia (DOC, 36.50Kb) 2019-07-09 15:02:49 24
09.07.2019.15.03.10_Zal_7_wzair_umowy_dowozy_2019-2020 (DOC, 134.00Kb) 2019-07-09 15:03:10 30
09.07.2019.15.04.16_zal_7_wzair_umowy_dowozy_2019-2020 (PDF, 4.45Mb) 2019-07-09 15:04:16 34
09.07.2019.15.04.37_zal_8_przyk_Oadowy_wzair_o_Ewiadczenia_o_grupie_kapita_Oowej (DOC, 30.50Kb) 2019-07-09 15:04:37 23
09.07.2019.15.05.00_Zal_9_przyk_Oadowy_wzair_zobowiazania (DOC, 35.00Kb) 2019-07-09 15:05:00 33
09.07.2019.15.15.22_cz_a_E___1_-_linia_nr_1 (DOCX, 18.85Kb) 2019-07-09 15:15:22 30
09.07.2019.15.15.35_cz_a_E___2_-_linia_nr_2 (DOCX, 19.53Kb) 2019-07-09 15:15:35 29
09.07.2019.15.15.44_cz_a_E___3_-_linia_nr_3 (DOCX, 16.20Kb) 2019-07-09 15:15:44 18
09.07.2019.15.16.00_cz_a_E___4_-_linia_nr_4 (DOCX, 20.29Kb) 2019-07-09 15:16:00 30
09.07.2019.15.16.10_cz_a_E___5_-_linia_nr_5 (DOCX, 18.34Kb) 2019-07-09 15:16:10 36
09.07.2019.15.16.18_cz_a_E___6_-_linia_nr__6 (DOCX, 17.54Kb) 2019-07-09 15:16:18 36
09.07.2019.15.17.55_cz_a_E___7_-_linia_nr_7 (DOCX, 19.20Kb) 2019-07-09 15:17:55 30
09.07.2019.15.18.05_cz_a_E___8_-_linia_nr__8 (DOCX, 16.29Kb) 2019-07-09 15:18:05 11
09.07.2019.15.18.40_cz_a_E___9_-_linie_9-14 (DOCX, 20.16Kb) 2019-07-09 15:18:40 24
09.07.2019.15.22.45_siwz_dowozy_szkolne_2019-2020 (PDF, 8.77Mb) 2019-07-09 15:22:45 25

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
09 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
09 lip 2019, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
09 lip 2019, godz. 15:00