Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022.

Ogłoszenie nr 627084-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.
 

Gmina Chojna: Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


Nazwa projektu lub programu n/d

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Chojna

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4

74-500  Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): n/d

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://bip.chojna.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.chojna.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022.
Numer referencyjny: DIR.271.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: n/d
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020-2022, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – „Opis przedmiotu zamówienia”.

1. Część I - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Chojna,

4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami,

5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,

6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

2. Część II - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),

2) ubezpieczenie dobrowolne Autocasco (AC),

3) ubezpieczenie dobrowolne następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NW),

4) ubezpieczenie dobrowolne Assistance (Ass).
II.5) Główny kod CPV: 66515400-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515000-3

66512100-3

66516000-0

66516100-1

66514110-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: n/d
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2020-01-01

2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 

Zamawiający wyznacza następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 

Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

a. Dla Części I Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 usługi z sumą ubezpieczenia budynków i budowli nie mniejszą niż 50 mln zł każda usługa (wartość księgowa brutto) w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (lub w systemie all risk) podmiotów prowadzących tożsamą działalność

b. Dla Części II Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem składania ofert, że wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych podmiotów prowadzących tożsamą działalność z liczbą ubezpieczonych pojazdów nie mniejszą niż 20 dla każdej usługi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

c) Zezwolenie lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia. Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem 1C do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla Części I Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca składający ofertę, przedstawi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (lub w systemie all risk) podmiotów prowadzących tożsamą działalność – co najmniej 3 usługi z sumą ubezpieczenia budynków i budowli nie mniejszą niż 50 mln zł każda usługa (wartość księgowa brutto).

Dla Części II Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca składający ofertę, przedstawi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, że wykonał, co najmniej 3 usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych podmiotów prowadzących tożsamą działalność z liczbą ubezpieczonych pojazdów nie mniejszą niż 20 dla każdej usługi.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP n/d

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium n/d

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: n/d

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe: n/d

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ubezpieczenia

60,00

Ocena klauzul fakultatywnych

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust 1 Pzp pkt. od 2 do 6 a także w następujących przypadkach:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia,

2) zmian wielkości ubezpieczonego mienia – zarówno cenowych jak i ilościowych,

3) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań,

4) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze,

5) zmian przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ,

6) zmian korzystnych dla zamawiającego dokonanych w treści owu w zakresie w jakim maja one zastosowanie do niniejszej umowy, 7) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w trybie przepisu art. 142 ust 5 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): n/d
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym n/d
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: n/d
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Chojna;

4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art. 32 ust. 3 pkt. 2);

5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (art. 26 ust 1 pkt 1 oraz ust 2 pkt 1 );

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515400-7, 66515000-3, 66512100-3, 66516000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ubezpieczenia

60,00

Ocena klauzul fakultatywnych

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,

2) ubezpieczenie Auto Casco

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

4) ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3, 66514110-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ubezpieczenia

60,00

Ocena klauzul fakultatywnych

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie nr 540268995-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.

 

 

Chojna: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 627084-N-2019
Data: 25/11/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4

74-500  Chojna

woj. Zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (url): http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-06, godzina: 10:00


W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-13, godzina: 12:00

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.12.2019.10.23.23_Za_O_5.0._Zestawienie__O__czne_MODYFIKACJA_2 (XLS, 39.00Kb) 2019-12-10 10:23:23 3
10.12.2019.10.24.36_Za_O_5_1_Zestawienie_maj__tku_Gmina_Chojna_-_2020_MODYFIKACJA_NR_2 (XLS, 264.50Kb) 2019-12-10 10:24:36 6
25.11.2019.15.04.19_SIWZ (PDF, 15.58Mb) 2019-11-25 15:04:19 30
25.11.2019.15.05.20_zalacznik_nr_1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 49.00Kb) 2019-11-25 15:05:20 26
25.11.2019.15.07.35_zalacznik_nr_1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 43.50Kb) 2019-11-25 15:07:35 20
25.11.2019.15.08.29_zalacznik_nr_1C_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.50Kb) 2019-11-25 15:08:29 28
25.11.2019.15.10.11_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy (DOC, 105.50Kb) 2019-11-25 15:10:11 36
25.11.2019.15.11.12_zalacznik_nr_3A_wzor_UMOWY_Czesc_I (DOC, 81.00Kb) 2019-11-25 15:11:12 31
25.11.2019.15.11.34_zalacznik_nr_3B_wzor_UMOWY_Czesc_II (DOC, 73.50Kb) 2019-11-25 15:11:34 22
25.11.2019.15.11.56_zalacznik_nr_4A_wykaz_wykonanych_USLUG_CZESC_I (DOC, 45.00Kb) 2019-11-25 15:11:56 27
25.11.2019.15.12.28_zalacznik_nr_4B_wykaz_wykonanych_USLUG_CZESC_II (DOC, 45.50Kb) 2019-11-25 15:12:28 30
25.11.2019.15.13.59_Kopia_Za_O_5.0._Zestawienie__O__czne (XLSX, 12.41Kb) 2019-11-25 15:13:59 28
25.11.2019.15.14.20_Kopia_Za_O_5_1_Zestawienie_maj__tku_Gmina_Chojna_-_2020-1 (XLS, 295.00Kb) 2019-11-25 15:14:20 107
25.11.2019.15.14.31_Kopia_Za_O_5_2_Zestawienie_maj__tku___oDS (XLSX, 17.00Kb) 2019-11-25 15:14:31 23
25.11.2019.15.14.51_Kopia_Za_O_5_3_Zestawienie_maj__tku_BPM (XLSX, 25.92Kb) 2019-11-25 15:14:51 29
25.11.2019.15.15.17_Kopia_Za_O_5_4_Zestawienie_maj__tku_OPS_Chojna (XLS, 68.00Kb) 2019-11-25 15:15:17 23
25.11.2019.15.15.34_Kopia_Za_O_5_5_Zestawienie_maj__tku_SP_Brwice (XLSX, 16.00Kb) 2019-11-25 15:15:34 36
25.11.2019.15.15.52_Kopia_Za_O_5_6_Zestawienie_maj__tku_SP_Grzybno (XLSX, 18.31Kb) 2019-11-25 15:15:52 20
25.11.2019.15.16.07_Kopia_Za_O_5_7_Zestawienie_maj__tku_SP_Krzymaiw (XLSX, 18.80Kb) 2019-11-25 15:16:07 34
25.11.2019.15.16.23_Kopia_Za_O_5_8_Zestawienie_maj__tku_SP_Nawodna_oraz_filia_Lisie_Pole (XLSX, 17.36Kb) 2019-11-25 15:16:23 26
25.11.2019.15.16.32_Kopia_Za_O_5_9_Zestawienie_maj__tku_SP_nr_1 (XLSX, 23.65Kb) 2019-11-25 15:16:32 42
25.11.2019.15.16.43_Kopia_Za_O_5_10_Zestawienie_maj__tku_SP_nr_2 (XLSX, 26.73Kb) 2019-11-25 15:16:43 54
25.11.2019.15.16.52_Kopia_Za_O_5_11_Zestawienie_maj__tku_ASiIS (XLSX, 18.51Kb) 2019-11-25 15:16:52 36
25.11.2019.15.17.19_Za_O_5_12_-_lista_szkod-Gmina_Chojna_wraz_z_zale__nymi_podmiotami_ (PDF, 322.71Kb) 2019-11-25 15:17:19 49
25.11.2019.15.17.37_Kopia_Za_O_6_0_Zestawienie_pojazdy-2 (XLSX, 15.93Kb) 2019-11-25 15:17:37 29
25.11.2019.15.18.02_Za_O_6_1_-_za_Ewiadczenie_komunikacyjne-_Gmina_Choja_ (PDF, 441.52Kb) 2019-11-25 15:18:02 33

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.12.2019.14.15.45 informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.21Mb) 2019-12-13 14:15:45 67

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.12.2019.13.17.12 informacja o wyborze oferty BIP (PDF, 620.94Kb) 2019-12-18 13:17:12 32

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.12.2019.09.34.56 ogloszenie o udzieleniu zamowienia bip (PDF, 1.32Mb) 2019-12-31 09:34:56 61

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
25 lis 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
25 lis 2019, godz. 15:04

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
25 lis 2019, godz. 15:04