Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna.

Ogłoszenie nr 550023165-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

 

Chojna: Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4

74-500  Chojna

woj. Zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna.

Numer referencyjny  DIR.271.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna w zakres, której wchodzi:

1) Czynności związane z pochówkiem mieszkańców gminy:

a) prowadzenie ewidencji kwater grzebalnych i poszczególnych miejsc na nich,

b) przydzielenie miejsc do pochówku osób zmarłych i ujmowanie tego w ewidencji

2) Czynności związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w należytym porządku, wykonywanie prac porządkowych, pielęgnacji zieleni oraz zimowego utrzymania, w szczególności:

a) wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza,

b) koszenie i grabienie trawników 6 x w roku (w zależności od potrzeb),wywóz skoszonej trawy,

c) utrzymanie rabat kwiatowych,

d) przycinanie gałęzi suchych, nadłamanych, usunięcie wiatrołomów, wycinka drzew po uprzednim uzgodnieniu,

e) bieżąca konserwacja ogrodzenia. W zakres napraw wchodzi uzupełnienie siatki, wymiana uszkodzonych klamek i zawiasów, prostowanie uszkodzonych fragmentów ogrodzenia, napinanie siatki ogrodzeniowej, spawanie urwanych elementów,

f) odnowienie bram i furtek wjazdowych 1 x w roku, zgodnie z potrzebą,

g) utrzymanie ścieżek, alei i dróg na cmentarzach,

h) konserwacja oświetlenia (linii i lamp),

i) konserwacja zieleni i przycinkadrzew (w tym wycinka drzew na podstawie uzyskanego zezwolenia),

j) odśnieżanie terenu cmentarza wg potrzeb,

k) wyrównywanie nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych, likwidowanie zastoisk wody,

l) inne drobne prace porządkowe dotyczące eksploatacji cmentarza, np. grabienie liści, zbieranie śmieci, odśnieżanie ścieżek i alejek w zależności od zaistniałych potrzeb np. planowany pochówek,

m) wyposażenia terenu cmentarzy w pojemniki na odpady komunalne oraz nie dopuszczanie do ich przepełnienia. Pojemniki powinny być zaopatrzone w informację o zbieranych odpadach i obowiązku selektywnej ich zbiórki oraz powinny posiadać otwory wrzutowe o odpowiednich rozmiarach,

n) utrzymania w dobrym stanie technicznym punktów czerpania wody na cmentarzach itp. w szczególności poprzez zabezpieczenie instalacji wodnej w okresie zimowym przed zamarznięciem,

o) korzystania z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,

p) zapewnić możliwość korzystania z punktów czerpalnych wody,

q) Spółka na własny koszt umieści na cmentarzu tablicę informacyjną z informacją o nazwie i adresie firmy zarządzającej cmentarzem, dane kontaktowe, adres i godziny otwarcia,

r) innych niewymienionych wyżej związanych z prawidłowym utrzymaniem cmentarzy.

II.5) Główny Kod CPV: 98371111-5

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90910000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 829268.30 Waluta: PLN

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. III.3 Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Gmina - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej

1. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 15.05.2001 r. Repertorium A numer 2924/2001) który:

a) w rozdziale II szczegółowo określa przedmiot działania spółki,

b) określa zadania Zgromadzenia Wspólników, m.in. uchwalanie rocznych planów ekonomicznofinansowych spółki, tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki (§ 24 pkt 10 aktu założycielskiego), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, kierunków także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych (§ 24 pkt 5), powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej (§24 pkt 7 i 8) i inne. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania Gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania parków i terenów zielonych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów, schodów i alejek parkowych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Chojna. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki. Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

kraj/woj. zachodniopomorskie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.02.2020.13.45.25 ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 1.41Mb) 2020-02-07 13:45:25 87

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.02.2020.14.53.37 ogloszenie o uniewaznieniu bip (PDF, 976.91Kb) 2020-02-26 14:53:37 23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
07 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
07 lut 2020, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
07 lut 2020, godz. 13:45