Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Ogłoszenie nr 550011126-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.

 

 

Chojna: Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

 

Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna,

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000,

ul. Jagiellońska 4

74-500  Chojna

woj. Zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Adres profilu nabywcy: n/d Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Numer referencyjny  DIR.271.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego

II.5) Główny Kod CPV: 50000000-5

Dodatkowe kody CPV: 50700000-2, 90000000-7, 90640000-5, 90910000-9, 45100000-8, 45200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 431514.11

Waluta: PLN

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Gmina - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej

1. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 15.05.2001 r. Repertorium A numer 2924/2001) który:

a) w rozdziale II szczegółowo określa przedmiot działania spółki,

b) określa zadania Zgromadzenia Wspólników, m.in. uchwalanie rocznych planów ekonomicznofinansowych spółki, tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki (§ 24 pkt 10 aktu założycielskiego), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, kierunków także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych (§ 24 pkt 5), powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej (§24 pkt 7 i 8) i inne. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania Gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej.

Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania parków i terenów zielonych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów, schodów i alejek parkowych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Chojna. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500, Chojna

kraj/woj. zachodniopomorskie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.01.2020.14.03.25 ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy bip (PDF, 1.12Mb) 2020-01-20 14:03:25 90

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
20 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
20 sty 2020, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
20 sty 2020, godz. 14:03