Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022.

Ogłoszenie nr 550023196-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

 

Chojna: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4

74-500  Chojna

woj. Zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022.

Numer referencyjny  DIR.271.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w zakres, której wchodzi:

1) pielęgnacja oraz utrzymywanie donic kwiatowych, klombów i kwietników trwałych i sezonowych poprzez dokonywanie nasadzeń kwiatów, pielenie, podlewanie, usuwanie roślin po sezonie, przekopywanie, uzupełnianie ziemi nawożenie i niezbędne zabiegi

2) pielęgnacja i utrzymywanie trawników poprzez dosiewanie trawy, nawożenie, koszenie wywożenie skoszonej trawy, usuwanie zalegających śmieci, podlewanie w okresach suszy

3) pielęgnacja i utrzymywanie żywopłotów poprzez ich przycinanie i uzupełnianie, pielenie wokół żywopłotów wywóz ściętych gałęzi, wycinanie dzikich roślin

4) konserwacja i pielęgnacja drzew i krzewów poprzez wycinanie suchych gałęzi odmładzanie, wycinanie odrostów, cięcia sanitarne, podlewanie w razie potrzeby palikowanie i zabezpieczenie oraz przesadzanie wg wskazań Urzędu Miejskiego

5) zakup oraz wykonanie nasadzeń,

6) wykonanie ukwieceń kaskad ikwietników,

7) zagospodarowanie skweru między ul. Bol. Chrobrego i ul. Wł. Jagiełły, w tym ukwiecenie rabat- zgodnie z kosztorysem nasadzeń,

8) utrzymanie dobrego stanu technicznego ławek parkowych ich konserwacja bieżąca i okresowa,

9) dekorowanie flagami miasta z okazji świąt państwowych świąteczna dekoracja miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

II.5) Główny Kod CPV: 77311000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1036585.37 Waluta: PLN

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. III.3 Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Gmina - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 15.05.2001 r. Repertorium A numer 2924/2001) który:

a) w rozdziale II szczegółowo określa przedmiot działania spółki,

b) określa zadania Zgromadzenia Wspólników, m.in. uchwalanie rocznych planów ekonomicznofinansowych spółki, tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki (§ 24 pkt 10 aktu założycielskiego), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, kierunków także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych (§ 24 pkt 5), powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej (§24 pkt 7 i 8) i inne. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadańpowierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania Gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania parków i terenów zielonych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów, schodów i alejek parkowych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Chojna. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki. Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

kraj/woj. zachodniopomorskie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.02.2020.13.54.27 ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy bip (PDF, 1.26Mb) 2020-02-07 13:54:27 63

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.02.2020.14.51.10 ogloszenie o uniewaznieniu bip (PDF, 797.12Kb) 2020-02-26 14:51:10 49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
07 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
07 lut 2020, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
07 lut 2020, godz. 13:54