Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie).

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie).
 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna,

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000,

ul. Jagiellońska 4,

74-500 Chojna,

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 091 4141485: 4141035,

e-mail zam_publiczne@chojna.pl,

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie /Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak /Inny sposób:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie).
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie) w podziale na 6 części:

Część 1: Dostawa - artykułów spożywczych suchych, przyprawowych i przetworów owocowo-warzywnych (załącznik A do SIWZ);

Część 2: Dostawa – produktów mleczarskich i jaj (zał. B do SIWZ);

Część 3: Dostawa – warzyw, owoców i kiszonek (zał. C do SIWZ);

Część 4: Dostawa – mrożonek i mrożonych ryb (zał. D do SIWZ);

Część 5: Dostawa – mięs wieprzowych, wołowych, drobiowych i ich przetworów (zał. E do SIWZ);

Część 6: Dostawa – pieczywa i artykułów piekarniczych (zał. F do SIWZ).

 1. Istotą zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do stołówek artykułów spożywczych, do przygotowywania posiłków dla dzieci i uczniów.

Zamawiający informuje, że do każdej z nazw własnych artykułów spożywczych, podanych poniżej, dodaje się określenie „bądź równoważny”, gdyż podane nazwy własne produktów, mają charakter przykładowy.

 1. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały ważne terminy przydatności do spożycia. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczany asortyment, w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin przydatności do spożycia, znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w chwili dostawy, nie będzie krótszy niż ½ terminu przydatności, określonego przez producenta.
 2. Towar będzie dowożony przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt, w odpowiednich opakowaniach zapewniających właściwe zabezpieczenie przewożonych artykułów wraz z jego rozładunkiem do magazynu Zamawiającego.
 3. Każdorazowa dostawa musi być zgodna pod względem jakościowym i ilościowym z bieżącym zamówieniem Zamawiającego, potwierdzona i odebrana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego tj.: intendenta lub osobę pisemnie upoważnioną przez Dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Chojnie, Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
 4. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest do dołączenia dokumentu magazynowego (dowodu dostawy lub dokumentu WZ) z wyszczególnieniem produktów i ich ilości.
 5. Wykonawca na koniec tygodnia dostaw (tj. piątek) wystawi fakturę VAT za dostarczone artykuły, stosując nazewnictwo produktów, które użyte zostało w Załącznikach A, B, C, D, E, F. W przypadku, gdy ostatni dzień tygodnia jest dniem świątecznym, fakturę wówczas należy wystawić na ostatni dzień roboczy przed ostatnim dniem tygodnia dostaw.
 6. Za datę wykonania poszczególnej dostawy, uważa się datę przyjęcia zamówionych artykułów bez zastrzeżeń.
 7. Każdorazowa dostawa zamówionego towaru winna zawierać:
 1. ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje o dostarczonym artykule,
 2. instrukcje w języku polskim, dotyczące magazynowania i przechowywania dostarczonego towaru.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów, w stosunku do ilości określonych w Załącznikach A, B, C, D, E, F, bądź rezygnacji z niektórych artykułów, w zależności od liczby żywionych osób i jadłospisów, obowiązujących u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.
 2. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo składania reklamacji, dotyczących ilości i jakości dostarczanych artykułów, z żądaniem ich wymiany lub uzupełnienia.
 3. Wykonawca dokona uzupełnienia lub wymiany towaru w ciągu jednej godziny na towar, wolny od wad. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tego tytułu.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych, towarów w pierwszej jakości, odpowiadających normom jakościowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów, oznakowanych etykietą z nazwą handlową produktu, jego składem surowcowym, z handlowym dokumentem identyfikacyjnym, opakowanych  zgodnie z wymogami HACCP.
 6. Wykonawca gwarantuje w zakresie załadunku i transportowania, że będzie stosował środki transportu, umożliwiające transport zgodnie z przepisami i warunkami higieny, wymogami sanitarnymi i przepisami HACCP.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów zgodnie z wymogami i procedurami, niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa  żywności i żywienia, określonymi  w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 poz. 149).
 8. Wykonawca zabezpiecza należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za asortyment i jakość zamawianego towaru.
 9. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady, powstałe w czasie transportu zamówionych artykułów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
 10. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia:
 1. były pozbawione: obcych posmaków, zapachów, oślizgłości, nalotów pleśni, z zielenienia (w przypadku mięsa), barwy szarozielonej (w przypadku wędlin), występowanie gruczołów, fragmentów kości, nalotów pleśni, zacieków tłuszczu i galarety pod osłonką, pęknięć osłonki i wycieki farszu, składników produkcji pozaklasowych lub z chrząstkami, ścięgnami itp., objawów obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzylegania osłonki do wędlin itp.
 2. posiadały ważne terminy przydatności do spożycia.
 1. Zamawiający w zakresie Części 5, tj: Dostawy  mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz ich przetworów wymaga, aby:
 1. produkty były świeże i pierwszej jakości,
 2. mięso wołowe świeże pochodziło od zwierząt do 36 miesięcy i posiadało etykietę produktu – handlowy dokument identyfikacyjny,
 3. w wyrobach wędliniarskich brak było zawartości mięsa odkostnionego mechanicznie,
 4. wszystkie dostarczone produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych.
 5. mięso powinno być dostarczane w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi odpowiednie atesty.
 1. W przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie niezgodności z etykietą produktu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczonych produktów, w dowolnym okresie obowiązywania umowy.
 2. W przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych, spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty, dotyczące leczenia i przeprowadzenia zabiegów sanitarnych.
 3. Ceny jednostkowe towarów określone w Załącznikach nr A, D, E, F do niniejszej umowy, nie mogą ulec zmianie, przez cały okres trwania umowy.
 4. Ceny jednostkowe towarów określone w Załączniku nr C do niniejszej umowy (Część 3: Dostawa – warzyw, owoców i kiszonek) mogą ulec zmianie, jednak nie wcześniej, niż od 1 stycznia 2018 r. Kolejne zmiany mogą nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniej zmiany.
 5. Zmiana cen, o której mowa w ust. 26, może nastąpić jedynie w formie aneksu do Umowy i będzie obowiązywać po upływie 7 dni od daty podpisania.
 6. Zmiana cen, o której mowa w ust. 26, może nastąpić wyłącznie wówczas, jeżeli cena rynkowa danego artykułu ulegnie zmianie (zwiększeniu lub obniżeniu) o co najmniej 10%, w stosunku do ceny z dnia podpisania umowy (lub aneksu ustalającego nową cenę) i utrzyma się na tym poziomie przez co najmniej 7 dni. Zmiany cen będą badane na podstawie cennika Zachodniopomorskiego Centrum Hurtowego – ROLHURT DARIUSZ JAKUBOWSKI dostępnego na stronie internetowej http://www.rolhurt.pl/Notowania/42 (średnie cen widełkowych, tego samego artykułu lub w przypadku jego nie występowania, artykułu najbardziej zbliżonego).
 7. Ceny jednostkowe towarów, określone w załączniku nr B do niniejszej umowy (Dostawa – produktów mleczarskich i jaj) mogą ulec zmianie, jednak nie wcześniej, niż od 1 stycznia 2018 r. Kolejne zmiany mogą nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniej zmiany.
 8. Zmiana cen, o której mowa w ust. 29, może nastąpić, jedynie w formie aneksu do umowy i będzie obowiązywać po upływie 7 dni od daty podpisania.
 9. Zmiana cen, o której mowa w ust. 29, może nastąpić wyłącznie wówczas, jeżeli cena rynkowa danego artykułu ulegnie zmianie (zwiększeniu lub obniżeniu) o co najmniej 3 % w stosunku do ceny z dnia podpisania umowy (lub aneksu ustalającego nową cenę) i utrzyma się na tym poziomie przez co najmniej 1 miesiąc. Zmiany cen będą badane na podstawie notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej – Ministerstwa Rolnictwa dostępnego na stronie internetowej http://www.minrol.gov.pl/pol/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej/ (zakładka rynek mleka).


II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15400000-5

03210000-6

15500000-3

15310000-4

03220000-9

15200000-6

15100000-9

15810000-6

03132000-5

15872000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: -
Waluta: -


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 2017-09-01 00:00:00 lub zakończenia: 2018-08-31 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w celu realizacji niniejszego zamówienia dysponował wystarczającą ilości środków transportu. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik 1A do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia:

1) Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia dokumenty, zgodnie z ust. 5.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 1 A do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: n/d

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art.144 ust 1 ustawy Pzp punkty od 2 do 6 a także w następujących przypadkach:

1) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

2) obniżenie cen producenta lub zastosowanie promocyjnej zniżki cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu w zakresie Zadania 5, po cenach odpowiednio obniżonych;

3) podwyższenia cen producenta asortymentu w zakresie Zadania 2 i 5;

4) podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu dostawy, nazwy własnej produktu, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych parametrach lub innych, korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny oferowanej dla danych produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;

5) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mogą ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw, objętych zamówieniem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-23 , godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.05.2017.14.04.14_SIWZ (PDF, 7.00Mb) 2017-05-09 14:04:14 211
09.05.2017.14.04.52_zaczniknr1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 49.50Kb) 2017-05-09 14:04:52 152
09.05.2017.14.05.11_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 44.00Kb) 2017-05-09 14:05:11 155
09.05.2017.14.06.28_zaczniknr2_formularzofertowy (DOC, 69.00Kb) 2017-05-09 14:06:28 163
09.05.2017.14.07.21_zacznik_3_istotnepostanowieniaumowy (DOCX, 81.08Kb) 2017-05-09 14:07:21 163
09.05.2017.14.07.49_zalacznik_A_do_SIWZ (XLS, 57.50Kb) 2017-05-09 14:07:49 158
09.05.2017.14.08.02_zalacznik_B_do_SIWZ (XLS, 36.00Kb) 2017-05-09 14:08:02 150
09.05.2017.14.08.14_zalacznik_C_do_SIWZ (XLS, 46.00Kb) 2017-05-09 14:08:14 160
09.05.2017.14.08.39_zalacznik_D_so_SIWZ (XLS, 40.50Kb) 2017-05-09 14:08:39 150
09.05.2017.14.08.51_zalacznik_E_do_SIWZ (XLS, 41.50Kb) 2017-05-09 14:08:51 155
09.05.2017.14.09.07_zalacznik_F_do_SIWZ (XLS, 39.50Kb) 2017-05-09 14:09:07 148
09.05.2017.14.09.41_zaczniknr4_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 46.00Kb) 2017-05-09 14:09:41 146
17.05.2017.14.15.06_zalacznik_A_do_SIWZ-_I_modyfikacja (XLS, 58.00Kb) 2017-05-17 14:15:06 75
30.05.2017.12.52.51_zaczniknr1C_owiadczeniewsprawiegrupykapitaowej (DOC, 47.50Kb) 2017-05-30 12:52:51 9

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.05.2017.14.15.06 wyjasnienia 1 bip (PDF, 631.84Kb) 2017-05-17 14:15:06 73

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.05.2017.14.15.06 modyfikacja I bip (PDF, 701.84Kb) 2017-05-17 14:15:06 92

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.05.2017.12.52.51 informacja z otwarcia ofert BIP (PDF, 761.84Kb) 2017-05-30 12:52:51 80

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.06.2017.15.09.30 zawiadomienie o wyborze BIP (PDF, 761.84Kb) 2017-06-21 15:09:30 38

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.06.2017.14.35.11 ogloszenie o udzieleniu zamowienia BIP (PDF, 3.69Mb) 2017-06-28 14:35:11 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
09 maj 2017

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
09 maj 2017, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
09 maj 2017, godz. 14:04