Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 12 zadań w roku szkolnym 2015/2016

Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 12 zadań w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 111694 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 12 zadań w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku szkolnym 2015/16, następujących usług: 1) Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 12 zadań w roku szkolnym 2015/2016, 2) Dowozy uczniów do szkół na podstawie stawki kilometrowej w transporcie zamkniętym, 2. Przedmiot zamówienia, ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży - na podstawie biletów miesięcznych. 3. Linie komunikacji regularnej musza być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. 4. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych w czasie przejazdu uczniów w autobusach pozostaje po stronie zamawiającego. 5. Do opisu przedmiotu zamówienia załączone są przykładowe rozkłady jazdy. Opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów dołączonego do oferty wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. 6. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach, oraz ilość dzieci i trasy przewozów zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach. 7. Planowana liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2015/16: a. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie - 191 b. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie - 209 c. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach - 49 d. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie - 37 e. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie - 53 f. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej - 20 g. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie - 13 h. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Filia w Lisim Polu -21 8. Dokładne godziny odjazdu autobusów zostaną ustalone z dyrektorami szkół po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. 9. Rozkład jazdy w zależności od występujących potrzeb może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach. 11. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, póz. 432 z późn. zm.). 12. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących. 13. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Wykonawcy mogą składać swoje oferty na całość przewozów lub na poszczególne zadania. 16. Do opisu przedmiotu zamówienia są załącznik od 1-12 opisujące szczegółowo poszczególne linie dowozów/zadań tj.: 16.1. załącznik 1 - Zadanie nr 1 - Białęgi - Narost - Brwice (Szkoła) - Czartoryja - Chojna (Stacja PKP) - Chojna ( Gimnazjum) 16.2. załącznik 2 - Zadanie nr 2 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Godków Osiedle - Chojna (Gimnazjum) 16.3. załącznik 3 - Zadanie nr 3 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Chojna (Żwirki i Wigury) 16.4. załącznik 4 - Zadanie nr 4 Mętno Małe - Łaziszcze - Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) - Chojna (Gimnazjum) - Chojna (Stacja PKP) 16.5. załącznik 5 - Zadanie nr 5 - Kamienny Jaz - Strzeszewko - Grzybno - Strzelczyn - Rurka - Chojna 16.6. załącznik 6 - Zadanie nr 6 - Rurka - Strzelczyn - Kamienny Jaz - Grzybno 16.7. załącznik 7 - Zadanie nr 7 - Ognica - Zatoń Dolna - Raduń - Krzymów - Stoki - Chojna 16.8. załącznik 8 - Zadanie nr 8 - Krajnik Dolny - Krajnik Górny - Grabowo - Krzymów - Chojna 16.9. załącznik 9 -Zadanie nr 9 - Chojna - Kaliska - Wojewoda - Barnkowo - Bara - Chojna )Żwirki i Wigury) 16.10. załącznik 10 - Zadanie nr 10 - Lisie Pole - Lisie Pole (Kolonia) - Graniczna - Nawodna - Garnowo - Chojna 16.11. załącznik 11 - Zadanie nr 11 - Chojna - Barnkowo - Mieszka I - Willowa - Rogozińskiego - Mieszka I 16.12. załącznik 12 - Zadanie nr 12 - Chojna (Stacja PKP) - Słoneczna - Ogrodowa - Wojska Polskiego - Rogozińskiego - Odrzańska - Willowa - Barnkowo - Chojna (Żwirki i Wigury).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, iż posiada licencje na przewóz osób.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada potencjał techniczny - dla każdego zadania - wykaz pojazdów (autobusów, busów) dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania roku produkcji pojazdu, przedłożenia dowodu aktualnego badanie techniczne pojazdów oraz ubezpieczenie OC, NNW) zał. nr 6 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wykaz - podziałem na dane zadanie i oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Powyższy warunek - rok produkcji pojazdu stanowić będzie jedno z kryteriów oceny ofert.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiadającymi do funkcji, jakie zostaną im powierzone zał. nr 7. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wykaz i oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om - załącznik Nr 9 do SIWZ. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie - przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
 • 3 - Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1) zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chojna.pl, zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Białęgi - Narost - Brwice (Szkoła) - Czartoryja - Chojna (Stacja PKP) - Chojna ( Gimnazjum).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr1 - Białęgi - Narost - Brwice (Szkoła) - Czartoryja - Chojna (Stacja PKP) - Chojna ( Gimnazjum) Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:00 Białęgi Narost 4 5 2 7:10 Narost Brwice 4 14 3 7:15 Brwice Czartoryja 6 19 4 7:25 Czartoryja Chojna (Stacja PKP) 6 25 5 7:30 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 25 6 7:35 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 0 7 7:40 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 0 8 7:45 Czartoryja Brwice (Szkoła) 6 15 9 7:50 Brwice (Szkoła) Białęgi 4 0 10 8:05 Białęgi Narost 4 15 11 8:15 Narost Brwice (Szkoła) 4 34 12 8:25 Brwice (Szkoła) Chojna (Stacja PKP) 10 2 13 8:35 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 2 14 13:25 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 14 15 13:30 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 14 16 13:35 Czartoryja Brwice (Szkoła) 6 10 17 13:45 Brwice (Szkoła) Narost 5 41 18 13:55 Narost Białęgi 4 34 19 14:05 Białęgi Narost 4 0 20 14:15 Narost Brwice (Szkoła) 4 0 21 14:25 Brwice (Szkoła) Czartoryja 6 15 22 14:35 Czartoryja Chojna (Stacja PKP) 6 0 23 14:45 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 2 24 14:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 13 25 14:55 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 13 26 15:05 Czartoryja Brwice 6 9 27 15:15 Brwice Narost 4 6 28 15:25 Narost Białęgi 4 2 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Godków Osiedle - Chojna (Gimnazjum).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 2 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Godków Osiedle - Chojna (Gimnazjum) Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:05 Jelenin Godków Osiedle 3 4 2 7:15 Godków Osiedle Godków Wieś 2 4 3 7:20 Godków Wieś Godków Osiedle 2 9 4 7:30 Godków Osiedle Chojna (Gimnazjum) 8 20 5 13:50 Chojna (Gimnazjum) Godków Osiedle 8 10 6. 14:00 Godków Osiedle Jelenin 3 6 7 14:05 Jelenin Godków Osiedle 3 2 8 14:15 Godków Osiedle Godków Wieś 2 2 9 14:50 Chojna (Gimnazjum) Godków Osiedle 8 10 10 15:00 Godków Osiedle Jelenin 3 6 11. 15:05 Jelenin Godków Osiedle 3 5 12. 15:10 Godków Osiedle Godków Wieś 2 1 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.99-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Chojna (Żwirki i Wigury).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 3 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Chojna (Żwirki i Wigury) Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:20 Jelenin Godków Osiedle 3 15 2 7:25 Godków Osiedle Godków Wieś 2 21 3 7:30 Godków Wieś Godków Osiedle 2 21 4 7:35 Godków Osiedle Chojna (Żwirki i Wigury) 9 37 5 12:00 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 0 6 12:15 Godków Osiedle Godków Wieś 9 0 7 12:20 Godków Wieś Godków Osiedle 2 7 8 12:25 Godków Osiedle Jelenin 2 4 9 13:00 Godków Wieś Godków Osiedle 2 6 10 13:05 Godków Osiedle Jelenin 2 3 11 13:15 Jelenin Chojna (Żwirki i Wigury) 11 0 12 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 20 13 13:50 Godków Osiedle Jelenin 2 12 14 14:00 Jelenin Godków Osiedle 3 4 15 14:10 Godków Osiedle Godków Wieś 2 4 16 15:20 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 17 17 15:35 Godków Osiedle Jelenin 3 11 18 15:45 Jelenin Godków Osiedle 2 4 19 15:50 Godków Osiedle Godków Wieś 2 4 20 16:00 Godków Wieś Chojna (Stacja PKP) 11 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Mętno Małe - Łaziszcze - Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) - Chojna (Gimnazjum) - Chojna (Stacja PKP).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 4 Mętno Małe - Łaziszcze - Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) - Chojna (Gimnazjum) - Chojna (Stacja PKP) Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:15 Mętno Małe Łaziszcze 4 12 2 7:20 Łaziszcze Mętno 3 30 3 7:30 Mętno Chojna (Żwirki i Wigury) 7 52 4 7:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Chojna (Gimnazjum) 2 20 5 7:45 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Wilsona) 2 6 6 7:50 Chojna (Wilsona) Chojna (Stacja PKP) 1 0 7 13:20 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Wilsona) 1 0 8 13:25 Chojna (Wilsona) Chojna (Gimnazjum) 2 10 9 13:30 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Żwirki i Wigury) 2 20 10 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Mętno Małe 6 26 11 13:45 Mętno Małe Mętno 1 12 12 13:50 Mętno Łaziszcze 3 6 13 14:00 Łaziszcze Chojna (Gimnazjum) 11 0 14 14:05 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 0 15 14:15 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Wilsona) 1 0 16 14:20 Chojna (Wilsona) Chojna (Gimnazjum) 2 5 17 14:25 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Żwirki i Wigury) 2 10 18 14:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Mętno Małe 6 26 19 14:40 Mętno Małe Mętno 1 12 20 14:45 Mętno Łaziszcze 3 6 21 14:50 Łaziszcze Chojna (Stacja PKP) 11 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 - Kamienny Jaz - Strzeszewko - Grzybno - Strzelczyn - Rurka - Chojna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 5 - Kamienny Jaz - Strzeszewko - Grzybno - Strzelczyn - Rurka - Chojna Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:05 Kamienny Jaz Strzeszewko 9 8 2 7:20 Strzeszewko Grzybno 2 9 3 7:30 Grzybno Strzelczyn 3 36 4 7:35 Strzelczyn Rurka 3 42 5 7:40 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 45 6 7:50 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 45 7 13:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 20 8 13:55 Chojna (Stacja PKP) Kamienny Jaz 9 20 9 14:05 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 16 10 14:15 Strzelczyn Grzybno 3 13 11 14:20 Grzybno Strzeszewko 2 1 12 14:25 Strzeszewko Chojna (Stacja PKP) 12 0 13 14:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 25 14 14:55 Chojna (Stacja PKP) Kamienny Jaz 9 25 15 15:05 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 21 16 15:10 Strzelczyn Grzybno 3 18 17 15:15 Grzybno Strzeszewko 2 4 18 15:20 Strzeszewko Rurka 8 1 19 15:35 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 - Rurka - Strzelczyn - Kamienny Jaz - Grzybno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 6 - Rurka - Strzelczyn - Kamienny Jaz - Grzybno Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:20 Rurka Kamienny Jaz 7 3 2 7:35 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 18 3 7:45 Strzelczyn Grzybno (Szkoła) 3 37 4 12:35 Grzybno (Szkoła) Strzelczyn 3 18 5 12:40 Strzelczyn Kamienny Jaz 4 8 6 12:50 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 1 7 13:00 Strzelczyn Rurka 3 1 8 14:20 Grzybno (Szkoła) Strzelczyn 3 19 9 14:30 Strzelczyn Kamienny Jaz 4 11 10 14:40 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 2 11 14:45 Strzelczyn Rurka 3 2 12 14:50 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 - Ognica - Zatoń Dolna - Raduń - Krzymów - Stoki - Chojna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 7 - Ognica - Zatoń Dolna - Raduń - Krzymów - Stoki - Chojna Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 6:50 Ognica Zatoń Dolna 15 6 2 7:15 Zatoń Dolna Raduń 3 16 3 7:20 Raduń Krzymów (Szkoła) 9 17 4 7:30 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 4 5 7:35 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 11 6 7:40 Krzymów (Szkoła) Chojna (Gimnazjum) 10 5 7 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 0 9 13:45 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 0 10 13:50 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 3 11 14:00 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 5 12 14:05 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 3 13 14:10 Krzymów (Szkoła) Zatoń Dolna 14 7 14 14:25 Zatoń Dolna Raduń 3 1 15 14:30 Raduń Chojna (Stacja PKP) 19 0 16 14:45 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 0 17 14:50 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 2 18 15:00 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 4 19 15:05 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 2 20 15:10 Krzymów (Szkoła) Zatoń Dolna 14 8 21 15:25 Zatoń Dolna Ognica 15 2 22 15:45 Ognica Chojna (Stacja PKP) 23 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 - Krajnik Dolny - Krajnik Górny - Grabowo - Krzymów - Chojna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 8 - Krajnik Dolny - Krajnik Górny - Grabowo - Krzymów - Chojna Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:10 Krajnik Dolny Krajnik Górny 2 27 2 7:15 Krajnik Górny Grabowo 4 37 3 7:25 Grabowo Krzymów (Szkoła) 6 41 4 7:35 Krzymów (Szkoła) Chojna (Gimnazjum) 10 21 5 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 0 6 13:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 0 7 13:30 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 11 8 13:45 Krzymów (Szkoła) Grabowo 6 22 9 13:55 Grabowo Krajnik Górny 4 20 10 14:00 Krajnik Górny Krajnik Dolny 2 15 11 14:05 Krajnik Dolny Chojna (Gimnazjum) 13 0 12 14:20 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 0 13 14:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 0 14 14:30 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 10 15 14:45 Krzymów (Szkoła) Grabowo 6 25 16 14:55 Grabowo Krajnik Górny 4 23 17 15:00 Krajnik Górny Krajnik Dolny 2 18 18 15:05 Krajnik Dolny Chojna (Stacja PKP) 13 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 - Chojna - Kaliska - Wojewoda - Barnkowo - Bara - Chojna )Żwirki i Wigury).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 9 - Chojna - Kaliska - Wojewoda - Barnkowo - Bara - Chojna )Żwirki i Wigury) Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:05 Kaliska Wojewoda 6 2 2 7:15 Wojewoda Barnkowo 5 4 3 7:25 Barnkowo Bara 6 7 4 7:35 Bara Chojna (Żwirki i Wigury) 5 13 5 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Bara 6 6 6 13:45 Bara Barnkowo 5 2 7 13:55 Barnkowo Wojewoda 4 1 8 14:05 Wojewoda Chojna (Żwirki i Wigury) 6 0 9 14:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Bara 6 7 10 14:40 Bara Barnkowo 5 4 11 14:50 Barnkowo Wojewoda 4 3 12 15:00 Wojewoda Kaliska 6 2 13 15:10 Kaliska Chojna (Stacja PKP) 6 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10 - Lisie Pole - Lisie Pole (Kolonia) - Graniczna - Nawodna - Garnowo - Chojna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 10 - Lisie Pole - Lisie Pole (Kolonia) - Graniczna - Nawodna - Garnowo - Chojna Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:00 Lisie Pole Graniczna 6 12 2 7:10 Graniczna Chojna (Gimnazjum) 4 19 3 7:20 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 0 4 7:25 Bara Nawodna 4 3 5 7:30 Nawodna Garnowo 1 4 6 7:35 Garnowo Nawodna 1 4 7 7:40 Nawodna Chojna (Gimnazjum) 7 28 8 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 0 9 13:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 0 10 13:30 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 25 11 13:35 Bara Nawodna 4 24 12 13:40 Nawodna Garnowo 1 22 13 13:45 Garnowo Nawodna 1 22 14 13:50 Nawodna Lisie Pole. 4 11 15 13:55 Lisie Pole Graniczna 6 3 16 14:05 Graniczna Chojna (Gimnazjum) 4 0 17 14:05 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 0 18 14:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 0 19 14:30 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 25 20 14:35 Bara Nawodna 3 24 21 14:40 Nawodna Garnowo 1 23 22 14:45 Garnowo Nawodna 1 23 23 14:50 Nawodna Lisie Pole 4 11 24 14:55 Lisie Pole Lisie Pole (Kolonia) 2 8 25 15:00 Lisie Pole (Kolonia) Lisie Pole 2 6 26 15:05 Lisie Pole Graniczna 6 4 27 15:15 Graniczna Chojna (Stacja PKP) 5 0 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11 - Chojna - Barnkowo - Mieszka I - Willowa - Rogozińskiego - Mieszka I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 11 - Chojna - Barnkowo - Mieszka I - Willowa - Rogozińskiego - Mieszka I Lp. Godzina odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:05 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 5 2 7:15 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 15 3 7:17 Barnkowo (Sklep) Mieszka I 2 20 4 7:22 Mieszka I Chojna (Żwirki i Wigury) 2 75 5 7:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Mieszka I 2 0 6 7:35 Mieszka I Willowa 2 70 7 7:40 Willowa Chojna (Żwirki i Wigury) 2 75 8 7:50 Chojna (Żwirki i Wigury) Chojna (Stacja PKP) 4 0 9 8:10 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 5 10 8:13 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 7 11 8:15 Barnkowo (Sklep) Słoneczna 2 10 12 8:19 Słoneczna Ogrodowa 2 12 13 8:23 Ogrodowa Mieszka I 1 15 14 8:26 Mieszka I Wojska Polskiego 1 23 15 8:28 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 25 16 8:30 Rogozińskiego Odrzańska (Rondo) 1 27 17 8:32 Odrzańska (Rondo) Willowa 1 28 18 8:35 Willowa Odrzańska 1 30 19 8:38 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury) 2 32 20 8:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Chojna (Stacja PKP) 4 0 21 9:10 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 3 22 9:13 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 4 23 9:15 Barnkowo (Sklep) Słoneczna 2 5 24 9:19 Słoneczna Ogrodowa 2 7 25 9:22 Ogrodowa Mieszka I 1 8 26 9:26 Mieszka I Wojska Polskiego 1 14 27 9:28 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 15 28 9:30 Rogozińskiego Odrzańska (Rondo) 1 16 29 9:32 Odrzańska (Rondo) Willowa 1 17 30 9:34 Willowa Odrzańska 1 19 31 9:38 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury) 1 20 32 12:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 65 33 12:42 Odrzańska Mickiewicza 1 61 34 12:44 Mickiewicza Rogozińskiego 1 60 35 12:46 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 58 36 12:48 Wojska Polskiego Mieszka I 1 55 37 12:52 Mieszka I Chojna (Żwirki i Wigury) 2 0 38 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 2 67 39 13:37 Odrzańska Mickiewicza 1 64 40 13:39 Mickiewicza Rogozińskiego 1 62 41 13:41 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 60 42 13:43 Wojska Polskiego Mieszka I 1 57 43 13:47 Mieszka I Chojna (Żwirki i Wigury) 2 0 44 14:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 30 45 14:32 Odrzańska Willowa 1 27 46 14:34 Willowa Mickiewicza 1 20 47 14:36 Mickiewicza Rogozińskiego 1 18 48 14:38 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 16 49 14:40 Wojska Polskiego Mieszka I 1 14 50 14:44 Mieszka I Słoneczna 2 8 51 14:50 Słoneczna Ogrodowa 1 6 52 14:53 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 5 53 14:56 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 4 54 14:58 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 2 55 15:01 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 0 56 15:20 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 30 57 15:22 Odrzańska Willowa 1 28 58 15:24 Willowa Mickiewicza 1 24 59 15:26 Mickiewicza Rogozińskiego 1 22 60 15:28 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 20 61 15:30 Wojska Polskiego Mieszka I 1 18 62 15:34 Mieszka I Słoneczna 2 8 63 15:40 Słoneczna Ogrodowa 1 6 64 15:43 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 5 65 15:46 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 3 66 15:48 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 2 67 15:51 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 0 68 16:10 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 12 69 16:12 Odrzańska Willowa 1 11 70 16:14 Willowa Mickiewicza 1 10 71 16:16 Mickiewicza Rogozińskiego 1 9 72 16:18 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 8 73 16:20 Wojska Polskiego Mieszka I 1 7 74 16:24 Mieszka I Słoneczna 2 5 75 16:30 Słoneczna Ogrodowa 1 4 76 16:33 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 3 77 16:36 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 2 78 16:38 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12 - Chojna (Stacja PKP) - Słoneczna - Ogrodowa - Wojska Polskiego - Rogozińskiego - Odrzańska - Willowa - Barnkowo - Chojna (Żwirki i Wigury).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linia nr 12 - Chojna (Stacja PKP) - Słoneczna - Ogrodowa - Wojska Polskiego - Rogozińskiego - Odrzańska - Willowa - Barnkowo - Chojna (Żwirki i Wigury) Lp. Godzina Odjazdu Trasa Odległość (km) Liczba Dzieci Przystanek początkowy Przystanek końcowy 1 7:10 Chojna (Stacja PKP) Słoneczna 2 0 2 7:15 Słoneczna Ogrodowa 1 23 3 7:20 Ogrodowa Chojna (Żwirki i Wigury) 3 40 4 7:27 Chojna (Żwirki i Wigury) Wojska Polskiego 3 0 5 7:35 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 8 6 7:38 Rogozińskiego Odrzańska 2 33 7 7:42 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury) 2 40 8 12:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Willowa 2 40 9 12:43 Willowa Słoneczna 3 25 10 12:48 Słoneczna Ogrodowa 1 15 11 12:50 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 10 12 12:53 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 5 13 12:55 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 2 14 12:58 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 0 15 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Willowa 2 40 16 13:38 Willowa Słoneczna 3 25 17 13:43 Słoneczna Ogrodowa 1 10 18 13:45 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 7 19 13:48 Barnkowo (Kościół) Barkowo (Sklep) 1 5 20 13:50 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1 1 - Pierwszeństwo dla biletów miesięcznych 2 - Kursy w dni nauki szkolnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Cena brutto 1km wynajęcia autobusu na trasie zamkniętej - 20
  • 3. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do jazdy na danej linii - 10

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.05.2015.11.51.26 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 131.50Kb) 2015-05-13 11:51:26 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.05.2015.11.51.52_1.SIWZ (DOC, 715.50Kb) 2015-05-13 11:51:52 68
13.05.2015.11.53.13_2.OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_WRAZ_ZAA_ACZNIKAMI_1-12_Z_SZCZEGOLOWYM_OPISEM_LINII (PDF, 3.87Mb) 2015-05-13 11:53:13 51
13.05.2015.11.54.16_Zadanie_1 (DOCX, 17.82Kb) 2015-05-13 11:54:16 44
13.05.2015.11.54.35_Zadanie_2 (DOCX, 16.19Kb) 2015-05-13 11:54:35 45
13.05.2015.11.55.48_Zadanie_3 (DOCX, 18.64Kb) 2015-05-13 11:55:48 33
13.05.2015.11.56.03_Zadanie_4 (DOCX, 18.68Kb) 2015-05-13 11:56:03 38
13.05.2015.11.56.34_Zadanie_5 (DOCX, 17.26Kb) 2015-05-13 11:56:34 45
13.05.2015.11.56.50_Zadanie_6 (DOCX, 16.42Kb) 2015-05-13 11:56:50 48
13.05.2015.11.57.05_Zadanie_7 (DOCX, 17.24Kb) 2015-05-13 11:57:05 36
13.05.2015.11.57.30_Zadanie_8 (DOCX, 17.34Kb) 2015-05-13 11:57:30 38
13.05.2015.11.57.48_Zadanie_9 (DOCX, 16.45Kb) 2015-05-13 11:57:48 40
13.05.2015.11.58.05_Zadanie_10 (DOCX, 17.93Kb) 2015-05-13 11:58:05 32
13.05.2015.11.58.22_Zadanie_11 (DOCX, 22.14Kb) 2015-05-13 11:58:22 33
13.05.2015.11.58.37_Zadanie_12 (DOCX, 17.53Kb) 2015-05-13 11:58:37 36

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.05.2015.08.55.36 OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA (DOC, 32.00Kb) 2015-05-21 08:55:36 33

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.06.2015.09.31.27 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 83.50Kb) 2015-06-30 09:31:27 49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
13 maj 2015

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
13 maj 2015, godz. 11:51

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
13 maj 2015, godz. 11:51